Giải Tin học 11 trang 145 Kết nối tri thức

Với Giải Tin học 11 trang 145 trong Bài 31: Thực hành thiết lập thư viện chương trình Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin 11 trang 145.

Giải Tin học 11 trang 145 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Luyện tập 1 trang 145 Tin học 11: Đặt tất cả các tệp thư viện đã định nghĩa ở nhiệm vụ 1, 2 và 3 vào thư mục myLibs rồi viết mã nguồn ở tệp main.py (đặt cùng đường dẫn với thư mục myLibs) để sử dụng các hàm trong các thư viện đó.

Lời giải:

HS làm như hướng dẫn.

Luyện tập 2 trang 145 Tin học 11: Sửa lại thư viện hình_ tròn ở nhiệm vụ 1 bằng cách không sử dụng thư viện chuẩn math mà hãy định nghĩa thư viện my_math trong đó có định nghĩa hằng số Pi.

Lời giải:

# Định nghĩa thư viện my_math

Quảng cáo

class my_math:

 # Định nghĩa hằng số Pi

 Pi = 3.14159

 # Hàm tính chu vi hình tròn

 def tinhchuvi(r):

  return 2 * my_math.Pi * r

 # Hàm tính diện tích hình tròn

 def tinhdientich(r):

  return my_math.Pi * r * r

# Sử dụng thư viện my_math đã định nghĩa

Quảng cáo

r = float(input("Nhập bán kính hình tròn: "))

p = my_math.tinhchuvi(r)

print("Chu vi hình tròn là", p)

s = my_math.tinhdientich(r)

print(f"Diện tích hình tròn là", s)

Vận dụng 1 trang 145 Tin học 11: Tạo thư viện phương_ trình gồm hàm phuongTrinhBac2(a, b, c) với a, b, c là các hệ số của phương trình ax2 + bx + c = 0. Tuỳ vào các giá trị của các tham số, hàm sẽ in ra thông báo nghiệm của phương trình.

Lời giải:

Quảng cáo

import math

def giai_phuong_trinh_bac_2(a, b, c):

delta = b**2 - 4*a*c

 if delta < 0:

  return None

 elif delta == 0:

  nghiem = -b / (2*a)

  return (nghiem)

 else:

  sqrt_delta = math.sqrt(delta)

  nghiem1 = (-b + sqrt_delta) / (2*a)

  nghiem2 = (-b - sqrt_delta) / (2*a)

  return (nghiem1, nghiem2)

Vận dụng 2 trang 145 Tin học 11: Viết chương trình quản lí các bài hát trong một đĩa CD hay mớt play list, sử dụng cấu trúc LinkedList (đã được định nghĩa ở bài trước). Chương trình gồm hai tệp:

Tệp quan _ly_cd.py gồm ba hàm:

- Hàm nhapDL(): Yêu cầu người dùng nhập số lượng bài hát, rồi sau đó nhập lần lượt tên các bài hát và bổ sung vào đĩa CD (hay play list), trả lại biến kiểuLinkedList chứa các bài hát.

- Hàm timBai(): Tham số gồm đối tượng LinkedList và tên bài hát <ten_bai>. Nếu có bài hát cần tìm, hàm in ra vị trí đầu tiền xuất hiện bài hát, nếu không in ra thông báo “Không tìm thấy bài hát <ten_bai>”.

- Hàm inTT() tham số là đối tượng LinkedList. thực hiện in mỗi bài hát trên một dòng theo định dạng <Số thứ tự>. <Tên bài hát>.

Tệp main.py sử dụng thư viện quan_ly_cd.

Lời giải:

from LinkedList import LinkedList

def nhapDL():

  ds_bai_hat = LinkedList()

  n = int(input("Nhập số lượng bài hát: "))

 for i in range(n):

  ten_bai = input(f"Nhập tên bài hát thứ {i+1}: ")

  ds_bai_hat.append(ten_bai)

 return ds_bai_hat

def timBai(ds_bai_hat, ten_bai):

 result = ds_bai_hat.find(ten_bai)

 if result is not None:

  print(f"Bài hát '{ten_bai}' được tìm thấy ở vị trí đầu tiên: {ds_bai_hat.__str__().index(ten_bai) // 4 + 1}")

 else:

  print(f"Không tìm thấy bài hát '{ten_bai}'")

def inTT(ds_bai_hat):

 print("Danh sách bài hát trên đĩa CD hay playlist:")

 print(ds_bai_hat)

from quan_ly_cd import nhapDL, timBai, inTT

def main():

 ds_bai_hat = nhapDL()

 while True:

  print("====================================")

  print("1. Tìm bài hát")

  print("2. In danh sách bài hát")

  print("3. Thoát")

  choice = int(input("Nhập lựa chọn của bạn: "))

  if choice == 1:

   ten_bai = input("Nhập tên bài hát cần tìm: ")

   timBai(ds_bai_hat, ten_bai)

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên