Giải Tin học 11 trang 88 Kết nối tri thức

Với Giải Tin học 11 trang 88 trong Bài 18: Thực hành dữ liệu mảng một chiều và hai chiều Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin 11 trang 88.

Giải Tin học 11 trang 88 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Luyện tập 1 trang 88 Tin học 11: Chỉnh sửa lại chương trình của Nhiệm vụ 1 để bổ sung chức năng:

a) Thông báo điểm đầu tiên và điểm cuối cùng trong danh sách.

b) Cho phép người dùng tra cứu đầu điểm thứ n với quy ước n bắt đầu từ 1 ứng với điểm đầu tiên, nếu n lớn hơn tổng số đầu điềm hoặc nhỏ hơn 1, cần thông báo không hợp lệ và yêu cầu người dùng nhập lại.

Lời giải:

marks = []

line = input("Hãy nhập các điểm kiểm tra cách nhau bởi dấu cách: ")

marks = [float(x) for x in line.split()]

Quảng cáo

total = 0

min_mark = marks[0]

max_mark = marks[0]

for m in marks:

 total += m

 if min_mark > m:

  min_mark = m

 if max_mark < m:

  max_mark = m

#a) Thông báo điểm đầu tiên và điểm cuối cùng trong danh sách.

Quảng cáo

print("Điểm trung bình: ", total / len(marks))

print("Điểm cao nhất: ", max_mark)

print("Điểm thấp nhất: ", min_mark)

print("Điểm đầu tiên: ", marks[0])

print("Điểm cuối cùng: ", marks[-1])

#b) Cho phép người dùng tra cứu đầu điểm thứ n với quy ước n bắt đầu từ 1 ứng với điểm đầu tiên, nếu n lớn hơn tổng số đầu điềm hoặc nhỏ hơn 1, cần thông báo không hợp lệ và yêu cầu người dùng nhập lại.

while True:

Quảng cáo

 try:

  n = int(input("Nhập n để tra cứu điểm đầu tiên thứ n (n bắt đầu từ 1): "))

  if n < 1 or n > len(marks):

   print("Số n không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.")

   continue

  print("Điểm đầu tiên thứ", n, "là:", marks[n - 1])

  break

 except ValueError:

  print("Số n không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.")

Luyện tập 2 trang 88 Tin học 11: Chỉnh sửa lại chương trình để người dùng có thể:

a) Tra cứu các đầu điểm kiểm tra theo STT (số thứ tự) của học sinh. Quy ước số thứ tự bắt đầu từ 1. Nếu người dùng nhập STT lớn hơn số lượng học sinh thì chương trình thông báo STT không hợp lệ và yêu cầu nhập lại.

b) Tra cứu điểm kiểm tra cụ thể lần thứ n của một học sinh theo STT. Nếu n và STT không hợp lệ chương trình cần thông báo và yêu cầu nhập lại.

Lời giải:

marks = []

line = input("Hãy nhập các điểm kiểm tra cách nhau bởi dấu cách: ")

marks = [float(x) for x in line.split()]

total = 0

min_mark = marks[0]

max_mark = marks[0]

num_students = len(marks)

for m in marks:

  total += m

  if min_mark > m:

   min_mark = m

  if max_mark < m:

   max_mark = m

print("Điểm trung bình: ", total / num_students)

print("Điểm cao nhất: ", max_mark)

print("Điểm thấp nhất: ", min_mark)

while True:

  stt = int(input("Nhập vào STT (1 <= STT <= số lượng học sinh): "))

  if stt < 1 or stt > num_students:

   print("STT không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!")

  else:

   print("Điểm của học sinh có STT", stt, "là:", marks[stt - 1])

   break

while True:

  stt = int(input("Nhập vào STT của học sinh: "))

  if stt < 1 or stt > num_students:

   print("STT không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!")

  else:

   n = int(input("Nhập vào số lần kiểm tra cần tra cứu (1 <= n <= số lượng điểm kiểm tra): "))

   if n < 1 or n > len(marks):

    print("N không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!")

   else:

    print("Điểm kiểm tra lần thứ", n, "của học sinh có STT", stt, "là:", marks[stt - 1])

    break

Vận dụng 1 trang 88 Tin học 11: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím danh sách tên (không gồm họ và đệm) học sinh cách nhau bởi dấu cách và lưu vào trong một mảng. Giả thiết rằng tên, không gồm khoảng trắng. Sau đó hệ thống kê xem có bao nhiêu tên khác nhau và mỗi tên xuất liện bao nhiêu lần trong danh sách.

Lời giải:

ds=list(map(str,input().split()))

c={}

for i in ds:

  if i in c:

   c[i] =c[i]+1

  else:

   c[i] = 1

print('số tên khác nhau là',len(c))

print('mỗi tên có số lần xuất hiện là:')

for i in c:

  print(i, c[i])

Vận dụng 2 trang 88 Tin học 11: Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên m và n. Sau đó lần lượt nhập m dòng, mỗi dòng bao gồm n số cách nhau bởi dấu cách, Đưa dữ liệu đã nhập vào ma trận A, in ma trận A ra màn hình, Sau đó:

a) Tính tổng các phần tử ma trận A.

b) In ra dòng có tổng các phần tử lớn nhất (nếu có nhiều dòng bằng nhau thì in tất cả các dòng)

c) In ta gía trị các phần tử phân biệt trong ma trận tức là nếu có các giá trị xuất hiện nhiều lần trong mã trận A thì chỉ in rõ một lần.

d) Cho phép người dùng tìm số lần xuất hiện của một số bất kì trong ma trận A, ví dụ người dùng nhập vào số 3 chương trình thông báo số 3 xuất hiện x lần trong ma trận tại các vị trí cột (i,j) cụ thể.

Lời giải:

a)

m = int(input("Nhập số dòng của ma trận: "))

n = int(input("Nhập số cột của ma trận: "))

# Khởi tạo ma trận A với kích thước m x n

A = []

for i in range(m):

  row = list(map(int, input(f"Nhập dòng thứ {i+1} (gồm {n} số cách nhau bởi dấu cách): ").split()))

  A.append(row)

# In ma trận A ra màn hình

print("Ma trận A:")

for row in A:

  print(*row)

# Tính tổng các phần tử trong ma trận A

total = 0

for row in A:

  total += sum(row)

print("Tổng các phần tử trong ma trận A là:", total)

b)

# Tìm dòng có tổng các phần tử lớn nhất

max_sum = max(sum(row) for row in A)

print("Dòng có tổng các phần tử lớn nhất là:")

for i, row in enumerate(A):

  if sum(row) == max_sum:

  print(f"Dòng thứ {i+1}: {row}")

c)

Tìm các giá trị phân biệt trong ma trận A

  distinct_values = set()

for row in A:

distinct_values.update(set(row))

# In các giá trị phân biệt ra màn hình

print("Các giá trị phân biệt trong ma trận:")

print(*distinct_values)

d)

k=int(input("nhập số cần tìm"))

l=0

for i in range(m):

  for j in range(n):

   if k==a[i][j]:

    l=l+1

    print('xuất hiện ở các vị trí',i,j)

print('số',k,' xuất hiện',l,' lần')

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên