Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

A. Lý thuyết

1. Cộng hai số nguyên dương

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.

Ví dụ:

(+4) + (+2) = 4 + 2 = 6

(+4) + (+6) = 4 + 6 = 10

2. Cộng hai số nguyên âm

Quy tắc: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

Ví dụ:

(-17) + (-54) = -(17 + 54) = -71

(-13) + (-27) = -(13 + 27) = -40

Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu:

Ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính (+25) + (+15) là:

A. 40     B. 10     C. 50     D. 30

Ta có (+25) + (+15) = 25 + 15 = 40

Chọn đáp án A.

Câu 2: Kết quả của phép tính (-100) + (-50) là:

A. -50     B. 50     C. 150     D. -150

Ta có: (-100) + (-50) = -(100 + 50) = -150

Chọn đáp án D.

Câu 3: Tổng của hai số -313 và -211 là:

A. 534.     B. 524     C. -524     D. -534

Tổng của hai số -313 và -211 là: (-313) + (-211) = -(313 + 211) = -524

Chọn đáp án C.

Câu 4: Chọn câu sai:

A. (-2) + (-5) > 0     B. (-3) + (-4) = (-2) + (-5)

C. (-6) + (-1) < -6     D. |(-1) + (-2)| = 3

    • Ta có (-2) + (-5) = -(2 + 5) = -7 < 0 nên A sai.

    • Ta có (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7 và (-2) + (-5) = -(2 + 5) = -7. Do đó B đúng.

    • Ta có (-6) + (-1) = -(6 + 1) = -7 < -6 nên C đúng.

    • Ta có |(-1) + (-2)| = |-(1 + 2)| = |-3| = 3 nên D đúng.

Chọn đáp án A.

Câu 5: Giá trị của biểu thức a + (-45) với a = 25 là:

A. -20     B. -25     C. -15     D. -10

Thay a = 25 vào biểu thức ta được: 25 + (-45) = -(45 - 25) = -20

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Thực hiện các phép tính sau

a) (-15) + (-40)     b) (+13) + (+37)     c) (-25) + (-19)

a) Ta có: (-15) + (-40) = -(15 + 40) = -45

b) Ta có: (+13) + (+37) = +(13 + 37) = 50

c) Ta có: (-25) + (-19) = -(25 + 19) = -44

Câu 2: Tìm x, y thỏa mãn |x - 3| + |y - 5| = 0

Ta có: |a| ≥ 0

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi a = 0

Khi đó ta có: |x - 3| + |y - 5| = 0

Trắc nghiệm: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy giá trị cần tìm là (x; y) = (3; 5)

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.