Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 10: Nature in Danger

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Đề bài Choose the word or phrase A, B, C, or D that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

Quảng cáo

Question 1: What exactly is the influence of air pollution ...... human beings?

A. to

B. with

C. on

D. for

Đáp án: C

Giải thích: Chính xác thì ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người là gì?

Question 2: The campaign will hopefully ensure the survival ...... the tiger.

A. of

B. for

C. to

D. on

Đáp án: A

Giải thích: Chiến dịch sẽ hy vọng đảm bảo sự sống còn của hổ.

Question 3: It is possible for local wildlife to coexist ...... industry.

A. to

B. of

C. in

D. with

Đáp án: D

Giải thích: Coexist with ….. (chung sống với …..)

Dịch: Có thể cho động vật hoang dã địa phương cùng tồn tại với ngành công nghiệp.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: The health of our children is being ...... by exhaust fumes.

A. danger

B. endanger

C. dangerous

D. endangered

Đáp án: D

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ hoặc phân từ

Dịch: Sức khỏe của trẻ em của chúng ta đang bị đe dọa bởi khói thải.

Question 5: The society was set up to ...... endangered species from extinction.

A. prevent

B. distinguish

C. preserve

D. survive

Đáp án: A

Giải thích: Prevent from (ngăn chặn khỏi)

Dịch: Xã hội được thành lập để ngăn chặn các loài có nguy cơ tuyệt chủng khỏi sự tuyệt chủng.

Question 6: If people stop destroying animal's natural habitat, more species will survive and produce .......

A. offspring

B. ecology

C. landscape

D. benefit

Đáp án: D

Giải thích: Nếu con người ngừng phá hủy môi trường sống tự nhiên của động vật, nhiều loài sẽ sống sót và mang lại lợi ích.

Quảng cáo

Question 7: People in this region cultivate mainly rice and vegetables.

A. destroy

B. grow

C. develop

D. support

Đáp án: B

Giải thích: Cultivate (cày cấy) = grow (trồng)

Dịch: Người dân ở vùng này trồng lúa và rau chủ yếu.

Question 8: Among the problems facing the national park's manager, the most serious ones are those of ...... and expansion.

A. improvement

B. reassessment

C. distinction

D. maintenance

Đáp án: D

Giải thích: Trong số những vấn đề mà người quản lý vườn quốc gia phải đối mặt, những vấn đề nghiêm trọng nhất là những vấn đề của bảo trì và việc mở rộng.

Question 9: Oil spills are having a devastating effect on coral reefs in the ocean.

A. powerful

B. significant

C. disastrous

D. detectable

Đáp án: C

Giải thích: Devastating = disastrous (có tính tàn phá)

Question 10: The factory was fined for ...... chemicals into the river.

A. discharging

B. dumping

C. producing

D. exposing

Đáp án: B

Giải thích: Dump st into (xả cái gì vào …..)

Dịch: Nhà máy đã bị phạt vì đổ hóa chất xuống sông.

Question 11: The panda's ...... habitat is the bamboo forest.

A. nature

B. natural

C. naturalized

D. naturally

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Môi trường sống tự nhiên của gấu trúc là rừng tre.

Question 12: Learners can feel very ...... if an exercise is too difficult.

A. courageous

B. encouraging

C. discouraged

D. discouragingly

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ, dựa vào nghĩa chọn C

Dịch: Người học có thể cảm thấy rất nản lòng nếu một bài tập quá khó.

Question 13: The ...... friendly products are designed not to harm the natural environment.

A. environment

B. environmental

C. environmentally

D. environmentalism

Đáp án: C

Giải thích: Environmentally friendly (adj) thân thiện với môi trường

Dịch: Các sản phẩm thân thiện với môi trường được thiết kế để không gây hại cho môi trường tự nhiên.

Question 14: The waste from the chemical factory is extremely .......

A. harm

B. harmful

C. unharmed

D. harmless

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ, dựa vào nghĩa chọn B

Dịch: Chất thải từ nhà máy hóa chất cực kỳ có hại.

Question 15: People are destroying the air by adding ...... to it.

A. pollutants

B. polluters

C. pollution

D. polluted

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ, dựa vào nghĩa chọn A

Dịch: Mọi người đang phá hủy không khí bằng cách thêm chất ô nhiễm vào nó.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-nature-in-danger.jsp

2004 - Toán Lý Hóa