Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 13 (có đáp án): Hobbies

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 13 (có đáp án): Hobbies

Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 chương trình cơ bản gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết. Vào Xem chi tiết để theo dõi bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11.

A. Phonetics and Speaking

Đề bài Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Quảng cáo

Question 1:

A. birthday

B. early

C. learn

D. heart

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 2:

A. bird

B. thirty

C. must

D. girl

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 3:

A. born

B. learn

C. nurse

D. hurt

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4:

A. carrot

B. hobby

C. boy

D. short

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5:

A. Thursday

B. but

C. turn

D. curtain

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Đề bài Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Question 6:

A. spacecraft

B. experienced

C. plannet

D. scientist

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Quảng cáo

Question 7:

A. object

B. evidence

C. impossible

D. alien

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 8:

A. disappointed

B. prisoner

C. microorganism

D. university

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.

Question 9:

A. example

B. marvelous

C. gemstone

D. mineral

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 10:

A. pesticide

B. category

C. profitable

D. linguistics

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 11:

A. sportsmanship

B. ceremony

C. principal

D. mechanic

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 12:

A. atmosphere

B. together

C. interested

D. countryside

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, C, A trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 13:

A. throughout

B. experiment

C. instrument

D. perform

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 14:

A. committed

B. stadium

C. uniform

D. newspaper

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 15:

A. competition

B. librarian

C. national

D. excited

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

B. Vocabulary and Grammar

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1: Sadly, many non-disabled people have negative attitudes toward children with cognitive impairments in developing countries.

A. helpless B. disappointing C. pessimistic D. positive

Đáp án: D

Giải thích: Negative (tiêu cực) >< positive (tích cực)

Dịch: Đáng buồn thay, nhiều người không khuyết tật có thái độ tiêu cực đối với trẻ em bị suy giảm nhận thức ở các nước đang phát triển.

Question 2: Little Mary had a disadvantaged childhood with little education and money.

A. difficult B. poor C. prosperous D. starving

Đáp án: C

Giải thích: Disadvantaged (có hại) >< prosperous (có lợi)

Dịch: Mary bé nhỏ đã có một tuổi thơ thiệt thòi với ít tiền học hành.

Question 3: According to WHO, many disabled people still face challenges, discrimination, poverty, and limited access to education, employment, and healthcare.

A. controlled B. inadequate C. short D. unrestricted

Đáp án: D

Giải thích: Limited (bị giới hạn) >< unrestricted (không hạn chế)

Dịch: Theo WHO, nhiều người khuyết tật vẫn phải đối mặt với những thách thức, phân biệt đối xử, nghèo đói và hạn chế tiếp cận giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe.

Question 4: The theme of the upcoming conference is to remove barriers to create an inclusive and accessible society for all.

A. abolish B. stick to C. get rid of D. Keep

Đáp án: D

Giải thích: Remove (loại bỏ) >< keep (giữ lại)

Dịch: Chủ đề của hội nghị sắp tới là xóa bỏ các rào cản để tạo ra một xã hội toàn diện và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Đề bài Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Question 5: I usually ______ to school by bus.

A. go B. goes C. going D. gone

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên đi học bằng xe buýt.

Question 6: Tom always _____ breakfast before going to work.

A. have B. had C. has D. is having

Đáp án: C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít nên cần chia thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 7: My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. are B. were C. have been D. is

Đáp án: D

Giải thích: Thì hiện tại đơn diễn tả sự thật hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít nên tobe là “is”.

Dịch: Giáo viên tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 8: Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. begins B. beginning C. began D. begin

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít nên cần chia thành “begins”

Dịch: Tiết học của chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 9: I think Mary ____ a job.

A. have B. will has C. will have D. had

Đáp án: C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ Mảy sẽ tìm được một công việc.

Question 10: I feel tired. Therefore, I ______ to school.

A. will go B. won’t go C. goes D. go

Đáp án: B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 11: Chelsea _____ next Sunday.

A. will win B. wins C. will won D. won

Đáp án: A

Giải thích: thì tương lai đơn (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ thắng vào chủ nhật tới.

Question 12: I am very fond of _______.

A. cooking B. cook C. cooks D. to cook

Đáp án: A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm gì)

Dịch: Tôi rất thích nấu nướng.

Question 13: Do you like ________? – No, I don’t.

A. go camping B. to go camping C. go to camping D. going camping

Đáp án: D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ thích gì); cụm từ “go camping: cắm trại”

Dịch: Bạn có thích cắm trại không? – Tôi không thích.

Question 14: My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. do B. does C. doing D. done

Đáp án: C

Giải thích: vị trí này cần sử dụng danh từ hoặc Ving.

Dịch: Sở thích của chị tôi là tham gia các hoạt động ngoài trời.

Question 15: When I have free time, I usually ______.

A. listen to music B. listening music C. listen music D. listening to music

Đáp án: A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường nghe nhạc.

C. Reading

Đề bài Chọn đáp án đúng trả lời các câu hỏi cho bài đọc.

Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go to school during the week, but they don’t go to school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday and Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1: Mr. Garcia works at the _______.

A. post office

B. bank

C. factory

D. book store

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin ở câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2: Mr. and Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. Saturday

B. Sunday

C. Friday

D. the weekend

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin nằm ở 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3: During the week Jennifer _________.

A. goes to school.

B. plays card.

C. goes to the library

D. plays the piano.

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin nằm ở dòng 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go to school during the week.

Question 4: On Saturday morning they ________ together.

A. play football

B. go out

C. clean house

D. go shopping

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin nằm ở câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5: Who stays home alone during the week?

A. Jennifer

B. Garcia

C. Max

D. All of them

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 2: And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6: When do the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin nằm ở đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7: On Sunday evening they play ________ together.

A. card

B. tennis

C. musical instruments

D. piano

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 3: And on Sunday evening they play their musical instruments together.

Đề bài Chọn đáp án đúng trả lời các câu hỏi cho bài đọc.

Two students were asked about their hobbies and here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It's amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 8: When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. at the age of 8

C. in grade 8

D. one year ago

Đáp án: B

Giải thích: Thông tin nằm ở đoạn đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đã dạy tôi cách nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi rất thích điều này và đó là khi tôi bắt đầu sở thích của mình.

Question 9: What does Lien think about cooking?

A. She thinks it's a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin nằm ở đoạn 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful.

Dịch: Nhiều người nói việc nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị và ý nghĩa.

Question 10: What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien's mother and grandmother

C. recipes

D. Lien's dishes

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin ở đoạn 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức trên internet. Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 11: Where does Lien get recipes from?

A. from her mother

B. from her grandmother

C. from the internet

D. All are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin ở đoạn 1: I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy công thức từ mẹ tôi và từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức trên internet.

Question 12: What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 13: What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to Japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin nằm ở đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bắt đầu sở thích này 4 năm trước, sau khi nhận được một quả trứng khắc từ bố tối khi ông ấy về từ Nhật Bản.

Question 14: Where does Cuong learn to carve from?

A. from his father

B. from the internet

C. from a Japanes

D. None are correct.

Đáp án: B

Giải thích: Thông tin ở dòng 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đã tự học cách khắc chúng từ internet.

Question 15: What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it's difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin nằm ở giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi khó nhưng nó rất thú vị và có ích.

D. Writing

Đề bài Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án chính xác nhất.

Question 1: Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Đáp án: A

Giải thích: Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2: She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to read books.

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ thích gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì diễn tả sự thật.

Dịch: Cô ấy thích đọc sách.

Question 3: She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Đáp án: C

Giải thích: Câu diễn tả điều đã xảy ra trong quá khứ nên dùng quá khứ đơn cho cả 2 vế.

Dịch: Cô ấy đã bắt đầu sở thích của mình khi cô ấy 6 tuổi.

Question 4: Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother share the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother share the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Đáp án: D

Giải thích: share st with sb (chia sẻ cái gì với ai)

Dịch: Anh trai của chúng tôi chia sẻ sở thích với cô ấy.

Question 5: Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Đáp án: D

Giải thích: spend money/time + Ving (dành tiền/dành thời gian để làm gì)

Dịch: Tất cả họ đều dành tiền để mua sách.

Question 6: It / locate/ 29 km/ south/ Sydney

A. It locating 29 km south of Sydney

B. It located 29 km south of Sydney

C. It is that locates 29 km south of Sydney

D. It is located 29 km south of Sydney

Đáp án: D

Giải thích: Nó nằm 29 km về phía nam của Sydney.

Question 7: Sir John Robertson/ find/ the Park/ 1879

A. Sir John Robertson whom found the Park in 1879

B. Sir John Robertson found the Park in 1879

C. Sir John Robertson found the Park since 1879

D. Sir John Robertson who found the Park in 1879

Đáp án: B

Giải thích: Ngài John Robertson đã tìm thấy Công viên vào năm 1879.

Question 8: The park/ one/ America’s greatest/ wildness areas

A. It is that the park one of America’s greatest wildness areas

B. The park which is one of America’s greatest wildness areas

C. It is the park one of America’s greatest wildness areas

D. The park is one of America’s greatest wildness areas

Đáp án: D

Giải thích: Công viên là một trong những khu vực hoang dã lớn nhất nước Mỹ

Question 9: at least 600,000 visitors/ come/ visit/ the park/ every year

A. There are at least 600,000 visitors come to visit the Park every year

B. At least 600,000 visitors who come to visit the Park every year

C. At least 600,000 visitors come to visit the Park every year

D. There were at least 600,000 visitors come to visit the Park every year

Đáp án: C

Giải thích: Ít nhất 600.000 du khách đến thăm Công viên mỗi năm

Question 10: The Royal National Park/ New South Wales, Australia

A. The Royal National Park it is in New South Wales, Australia

B. The Royal National Park, which is in New South Wales, Australia

C. The Royal National Park is in that New South Wales, Australia

D. The Royal National Park is in New South Wales, Australia

Đáp án: D

Giải thích: Công viên quốc gia Hoàng gia nằm ở New South Wales, Úc

Đề bài Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one.

Question 11: We are now completely out of thermal socks.

A. There is one pair of thermal socks left.

B. There isn't any pair of thermal socks left.

C. We no longer wear thermal socks.

D. We don't sell thermal socks.

Đáp án: B

Giải thích: Không còn đôi vớ nhiệt nào cả.

Question 12: Their chances of success are small.

A. It's very likely that they will succeed.

B. They will definitely be successful.

C. It's not very likely that they will succeed.

D. They won't have any chance of being successful.

Đáp án: C

Giải thích: Không có khả năng họ sẽ thành công.

Question 13: Their problems are all self-inflicted.

A. All of their problems are well worth considering.

B. They don't cause their own problems.

C. They are thinking about their problems.

D. Their problems are of their own making.

Đáp án: A

Giải thích: Vấn đề của họ là tất cả tự gây ra.

Question 14: The patient recovered more rapidly than expected.

A. The patient didn't recover as fast as expected.

B. The patient made a more rapid recovery than expected.

C. The patient recovered more slowly than expected.

D. The patient didn't get well as expected.

Đáp án: B

Giải thích: Bệnh nhân đã hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Question 15: 'If you don't apologize immediately, I'm leaving,' she told him.

A. She told him not to apologize immediately.

B. She asked him to apologize immediately as she was leaving.

C. She threatened to leave unless he apologized immediately.

D. She warned him not to apologize; otherwise, she was leaving.

Đáp án: C

Giải thích: Cô ấy dọa bỏ đi trừ khi anh ta xin lỗi ngay lập tức.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa