Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 80 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 8: Celebrations

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 80 Vocabulary and Grammar có đáp án

Đề bài Choose the best answer to complete each sentence.

Quảng cáo

Question 1: .................... was the day before yesterday.

A. The France’s Independence day

B. The day of the French independence

C. French’s Independence

D. France’s Independence Day

Đáp án: D

Giải thích: Chỉ dùng “the” trước một số tên nước đã quy ước, ví dụ: The United States (Pháp không nằm trong số đó)

Dịch: Pháp ngày độc lập ngày trước ngày hôm qua.

Question 2: Banh Chung is made ............. sticky rice, green beans and fatty pork.

A. of

B. from

C. with

D. by

Đáp án: B

Giải thích: Bánh chưng được làm từ gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn béo.

Question 3: Many people go to the pagoda to ............... for a happy year for themselves and their family.

A. pray

B. long

C. desire

D. ask

Đáp án: A

Giải thích: Pray for (ph.v) cầu nguyện cho …

Dịch: Nhiều người đến chùa để cầu nguyện cho một năm hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: Were there any calls for me? – Yes, ............. rang while you were out.

A. someone

B. anyone

C. no one

D. A & B

Đáp án: A

Giải thích: Không dùng “anyone” vì nó chỉ dùng trong câu phủ định, nghi vấn

Dịch: Có cuộc gọi nào cho tôi không? - Vâng, có người đã gọi khi bạn ra ngoài.

Question 5: I threw my old trainers and bought some new .................. .

A. ones

B. one

C. some

D. any

Đáp án: A

Giải thích: Dùng “ones” thay thế cho danh từ số nhiều “trainers”

Dịch: Tôi đã sa thải các huấn luyện viên cũ của tôi và mua một số người mới.

Question 6: There’s ...... waiting outside to see you. She didn’t tell me her name.

A. no one

B. anyone

C. someone

D. everyone

Đáp án: C

Giải thích: Không dùng “anyone” vì nó chỉ dùng trong câu phủ định, nghi vấn

Dịch: Có một người nào đó đang đợi bên ngoài để gặp bạn. Cô ấy không nói cho tôi biết tên của cô ấy.

Quảng cáo

Question 7: There are two films on TV this evening. Which ............ would you prefer to see?

A. one

B. ones

C. someone

D. anyone

Đáp án: A

Giải thích: Có hai bộ phim trên TV tối nay. Cái nào bạn muốn xem?

Question 8: Do you need thick paper or thin .................?

A. anyone

B. everyone

C. one

D. ones

Đáp án: C

Giải thích: Dùng “one” thay thế cho danh từ số nhiều “paper”

Dịch: Bạn cần giấy dày hay mỏng?

Question 9: We all know the man is a thief, don’t we? – Yes, .......... knows, but .............. dares to say so publicly.

A. someone/ no one

B. everyone/ no on

C. anyone/ no one

D. anyone/ someone

Đáp án: B

Giải thích: Chúng ta đều biết người đàn ông là một tên trộm, đúng không? - Vâng, mọi người đều biết, nhưng không ai dám nói công khai như vậy.

Question 10: Can you please check that ................ has got a ticket?

A. someone

B. anyone

C. no one

D. everyone

Đáp án: B

Giải thích: Bạn có thể vui lòng kiểm tra xem mọi người đã có vé chưa?

Question 11: People with disabilities always need to be …………. after.

A. asked

B. cared

C. looked

D. Taken

Đáp án: C

Giải thích: Người khuyết tật luôn cần được chăm sóc.

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 12: Sadly, many non-disabled people have negative attitudes toward children with cognitive impairments in developing countries.

A. helpless

B. disappointing

C. pessimistic

D. positive

Đáp án: D

Giải thích: Negative (tiêu cực) >< positive (tích cực)

Question 13: Little Mary had a disadvantaged childhood with little education and money.

A. difficult

B. poor

C. prosperous

D. starving

Đáp án: C

Giải thích: Disadvantaged (có hại) >< prosperous (có lợi)

Question 14: According to WHO, many disabled people still face challenges, discrimination, poverty, and limited access to education, employment, and healthcare.

A. controlled

B. inadequate

C. short

D. unrestricted

Đáp án: D

Giải thích: Limited (bị giới hạn) >< unrestricted (không hạn chế)

Question 15: The theme of the upcoming conference is to remove barriers to create an inclusive and accessible society for all.

A. abolish

B. stick to

C. get rid of

D. Keep

Đáp án: D

Giải thích: Remove (loại bỏ) >< keep (giữ lại)

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-celebrations.jsp

2004 - Toán Lý Hóa