Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 8: Out and about

Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: My little baby______________ in the garden at the moment.

A. plays     B. is playing     C. are playing     D. played

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có dấu hiệu “at the moment”

Dịch: Em bé của mình đang chơi ở vườn.

Question 2: Ba ____________ his bike to school every day.

A. drives     B. rides     C. is driving     D. goes

Đáp án:

Giải thích: Câu chia thời hiện tại đơn vì có dấu hiệu “every day”

Ride bike: đạp xe

Dịch: Ba đạp xe tới trường mỗi ngày.

Question 3: I usually________ to school but today my brother______ me to school.

A. walks/ drives     B. walking/ driving

C. walks/ is driving     D. is walking/ drives

Đáp án: C

Giải thích: Vế 1 chia thời hiện tại đơn vì có dấu hiệu “usually”

Vế 2 chỉ một hành động bất chợt nên chia thời hiện tại tiếp diễn

Dịch: Mình thường đi bộ tới trường nhưng hôm nay anh trai mình lái xe đưa mình tới trường.

Question 4: Which word is the odd one out?

A. driver     B. engineer     C. singing     D. doctor

Đáp án: C

Giải thích: Các đáp án còn lại chỉ nghề nghiệp

Dịch: Từ nào sau đây khác với các từ còn lại?

Question 5: What is Mrs. Hoa’s _____________?

I’m a nurse.

A. address     B. age     C. profession     D. appearance

Đáp án: C

Giải thích: Câu trả lời về nghề nghiệp nên câu hỏi về nghề nghiệp

Dịch: Nghề nghiệp của cô Hoa là gì?

Question 6: _______________________?

It says “Put trash on the bin.”

A. What does the sign say?

B. What is the sign?

C. Is there any sign here?

D. Is that a road sign?

Đáp án: A

Giải thích: Câu trả lời về ý nghĩa của biển nên câu hỏi cần hỏi về đó.

Dịch: Cái biển này nói gì vậy? Nó nói “ Vứt rác vào thùng rác”.

Question 7: _____________ is he waiting for?

A. How     B. Who     C. When     D. What

Đáp án: B

Giải thích: Đại từ chỉ người

Dịch: Anh ấy đang đợi ai vậy?

Question 8: A: I like living in the countryside

B: Me________.

A. so     B. either     C. neither     D. too

Đáp án: B

Giải thích: Me too: Tôi cũng vậy.

Dịch: A: Mình thích sống ở vùng quê.

B: Mình cũng vậy

Question 9: Why__________ out to play soccer?

A. don’t we go

B. about going

C. we don’t go

D. not see

Đáp án: A

Giải thích: Why don’t we + V nguyên thê bỏ “to”: Tại sao chúng ta không

Dịch: Tại sao chúng ta không ra ngoài chơi bóng đá?

Question 10: Would you mind_______ the door for me?

A. call     B. to call     C. calling     D. having called

Đáp án: C

Giải thích: Would you mind + V_ing: Bạn có phiền làm gì…

Dịch: Bạn có phiền đóng cửa giúp mình không?

Question 11: Which word has the closest meaning to “outgoing”?

A. shy     B. close     C. embarrassed     D. open

Đáp án: D

Giải thích: Outgoing: cởi mở ~open

Dịch: Từ nào đồng nghĩa với từ “outgoing”?

Question 12: Who________ dinner with you at the moment?

A. cooks     B. is cooking     C. are cooking     D. cooked

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có từ “at the moment”

Dịch: Ai đang nấu bữa tối cùng bạn vậy?

Question 13: Are you doing the homework now?

Yes, I ________.

A. are     B. is     C. aren’t     D. am

Đáp án: D

Giải thích: Câu trả lời đồng ý với chủ ngữ là “I” đi với to be tương ứng là “I”

Dịch: Bạn đang làm bài tập về nhà à? Ừa, mình đang làm.

Question 14: My father is ________.

A. a truck     B. drive truck     C. a truck driver     D. an truck driver

Đáp án: C

Giải thích: Chỗ trống cần một N chỉ người.

Dịch: Bố của mình là một lái xe tải.

Question 15: _______________?

We are watching television in the living room.

A. How are you doing?     B. What are you doing?

C. What are we doing?     D. What do you do?

Đáp án: B

Giải thích: Câu trả lời thời hiện tại tiếp diễn nên câu hỏi chia thời tiếp diễn

Dịch:

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-out-and-about.jsp