250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh có đáp án cực hay (nâng cao - Phần 5)

250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh có đáp án cực hay (nâng cao - Phần 5)

Question 1: She knows a lot more about it than I do.

Quảng cáo

A. I know as much about it as she does.

B. I do not know as much about it as she does.

C. She does not know so much about it as I do.

D. I know much more about it than she does.

Đáp án: B

Giải thích : cô ấy biết nhiều về điều đó hơn tôi => Tôi không biết nhiều về điều đó như cô ấy.

Question 2: If motorists were to drive carefully, they would have fewer accidents.

A. Motorists are not careful and there are many accidents.

B. Motorists are not careful and yet there are few accidents.

C. Motorists are careful and yet there are many accidents.

D. Motorists are careful and there are few accidents.

Đáp án: A

Giải thích : câu điều kiện lọa 2 giả định ngược lại thực tế

Dịch: Nếu người điều khiển xe mô tô lái xe cẩn thận hơn, họ đã có ít tai nạn hơn => Thực tế: Người điều kiển xe mô tô lái xe không cẩn thận và có nhiều tai nạn.

Question 3: The doctor said, “You really ought to rest for a few days. Jasmine."

Quảng cáo


A. The doctor strongly advised Jasmine to take a few days' rest.

B. The doctor suggested that Jasmine should take a short rest.

C. Jasmine's doctor told that she should rest for a few days.

D. It is the doctor's recommendation that Jasmine should take a short rest.

Đáp án: A

Giải thích : ought to V: cần phải làm gì

Advise sb to V: khuyên ai nên làm gì

Question 4: . He is an authority on primitive religion.

A. He has official permission to practise primitive religion.

B. He is famous for his vast knowledge of primitive religion.

C. He has authority over the people who practise primitive religion.

D. He has a great influence on the people who practise primitive religion.

Đáp án: B

Giải thích : authority ở đây nghĩa là người có hiểu biết sâu rộng.

Question 5: We had better leave him a note because it is possible they will arrive late.

A. We had better leave him a note in case they may arrive late.

B. We had better leave him a note in case they will arrive late.

C. We had better leave him a note in case they are likely to arrive late.

D. We had better leave him a note in case they arrive late.

Đáp án: D

Giải thích : in case: phòng khi + mệnh đề hiện tại.

Dịch: Chúng ta nên để cho anh ấy một tờ chú ý phòng khi họ đến muộn.

Question 6: “It would be a good idea that we should try to get local support for new motorway”, said Joe.

A. Joe suggested that they try to get local support for new motorway.

B. Joe claimed we should try to get local support for new motorway.

C. Joe suggested that they try getting local support for new motorway.

D. Joe wanted to know why they shouldn’t try getting local support for new motorway.

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích : cấu trúc suggest that S (should V): đề nghị ai nên làm gì

Try to V: cố gắng làm gì

Question 7: . "I'm sorry. I didn’t do the homework." said the boy.

A. The boy admitted not doing the homework.

B. The boy said that he was sorry and he wouldn’t do the homework.

C. The boy denied not doing the homework.

D. The boy refused to do the homework.

Đáp án: A

Giải thích : cấu trúc admit Ving: thừa nhận đã làm gì

Question 8: . You can stay in the flat for free as long as you pay the bills.

A. Whether you pay the bills or stay in the flat, it is free.

B. Without the bills paid, you can stay in the free flat.

C. Unless the flat is free of bills, you cannot stay in it.

D. Provided you pay the bills, you can stay in the flat for free.

Đáp án: D

Giải thích : provided + mệnh đề: miễn là

Dịch: miễn là cậu trả tiền điện nước, cậu có thể ở căn hộ đó miễn phí.

Question 9: Lucy always reminds me of my youngest sister.

A. My youngest sister’s name is Lucy.

B. I always think of Lucy, my youngest sister.

C. Whenever I see Lucy, I think of my youngest sister.

D. It is Lucy who is my youngest sister.

Đáp án: C

Giải thích : cấu trúc remind sb of sb: gợi nhắc ai nhớ đến ai

Question 10: They had such a fierce dog that nobody would visit them.

A. So fierce was their dog that nobody would visit them.

B. Their dog was fierce enough for anybody to visit them.

C. If their dog weren’t fierce, somebody would visit them.

D. So fierce a dog did they had that nobody would visit them.

Đáp án: D

Giải thích : Câu đảo ngữ với so: So adj a/an N that mệnh đề: quá...đến nỗi mà...

Question 11: “Why don’t you participate in the volunteer work in summer?" said Sophie.

A. Sophie suggested my participating in the volunteer work in summer.

B. Sophie made me participate in the volunteer work in summer.

C. Sophie asked me why not participate in the volunteer work in summer.

D. Sophie suggested me to participate in the volunteer work in summer.

Đáp án: D

Giải thích : suggest Ving: đề nghị làm gì

Question 12: Despite the bad weather, people travel by air.

A. Even though the weather is bad, people travel by air.

B. Because the weather is bad, people travel by air.

C. In spite of people travel by air, the weather is bad.

D. Although the bad weather, people travel by air.

Đáp án: A

Giải thích : despite + N = although + mệnh đề: mặc dù

Question 13: . Neil always forgets his wife’s birthday.

A. At no time Neil remembers his wife’s birthday.

B. Neil never remembers his wife’s birthday.

C. Neil sometimes remembers his wife’s birthday.

D. Neil remembers his wife’s birthday all the time.

Đáp án: B

Giải thích : always forget =never remember: luôn quên

Question 14: . If you practise harder you will have better results.

A. The harder you practise, the best results you will have.

B. The more hardly you practise, the better results you will have.

C. The hardest you practise, the most results you will have.

D. The harder you practise, the better results you will have.

Đáp án: D

Giải thích : câu so sánh kép đồng tiến: the + so sánh hơn, the + so sánh hơn

Question 15: It is rumored that the oil price is going to increase by 5 %.

A. The oil price is rumored to be on the point of increasing by 5%.

B. The oil price rumors to be on the point of increasing by 5%.

C. People rumor about going to increase the oil price by 5%.

D. It is rumored to be going the oil price to increase by 5%.

Đáp án: A

Giải thích : câu bị động kép chuyển đổi từ cấu trúc:

People + V1 + that + S V2 = S + be + V1-ed + to V2/ have V2-ed: người ta nói rằng.... Hai động từ V1, V2 cùng thời nên chia to V

Question 16: . The situation was so embarrassing that she did not know what to do.

A. So embarrassing was the situation that she did not know what to do.

B. It was such an embarrassing situation; however, she did not know what to do.

C. So embarrassing the situation was that she did not know what to do.

D. She did not know what to do, though it was not an embarrassing situation.

Đáp án: A

Giải thích : câu đảo ngữ với so: So adj a/an N that mệnh đề: quá...đến nỗi mà...

Question 17: “I do not know English” means ______________.

A. I can speak English.

B. I have some good knowledge of English.

C. I can't speak English.

D. I can speak English fluently.

Đáp án: C

Giải thích : Tôi không biết tiếng Anh => tôi không thể nói tiếng Anh.

Question 18: . They shouldn't have played the football match in such bad weather.

A. The football match shouldn't have been played in such bad weather.

B. The football match shouldn't have played in such bad weather.

C. The football match shouldn't have been played by them in such bad weather.

D. The football match shouldn't be played in such bad weather.

Đáp án: A

Giải thích : bị động với should have PII => should have been PII

Question 19: The bill includes service.

A. Service is included by the bill

B. Service included in the bill

C. Service is included in the bill

D. Service is in the bill

Đáp án: C

Giải thích : bị động của động từ include là include st => st be included: cái gì đó được bao hàm.

Question 20: People warned us not to go out alone.

A. We were warned not going out alone

B. We were warned not to go out alone by people.

C. We weren't warned to go out alone.

D. We were warned not to go out alone.

Đáp án: D

Giải thích : cấu trúc warn sb to V = be warned not to V: cảnh báo ai khỏi việc làm gì

Question 21: Somebody is using the computer at the moment.

A. The computer is being use at the moment.

B. The computer at the moment is being used.

C. The computer is being used by somebody at the moment.

D. The computer is used at the moment.

Đáp án: C

Câu bị động thời hiện tại tiếp diễn

Question 22: If I won a big prize in a lottery, I'd give up my job.

A. Although I won the lottery, I gave up my job.

B. Were I to win the lottery, I gave up my job.

C. Unless I won the lottery, I gave up my job.

D. Had I won the lottery, I gave up my job.

Đáp án: B

Giải thích : chuyển đổi từ cấu trúc thường sang đảo ngữ câu điều kiện lọai 2.

Question 23: . I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.

A. I didn't see Bob since I was in Ho Chi Minh City.

B. I could see Bob if I was in Ho Chi Minh City.

C. I haven't seen Bob since I was in Ho Chi Minh City.

D. When I was in Ho Chi Minh City, I saw Bob.

Đáp án: C

Giải thích : chuyển đổi từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành.

Question 24: . "Take him away and cut off his head," the King shouted at the soldiers.

A. The King should take the man away and cut off his head.

B. The King recommended that the soldiers take the man away and cut off his head.

C. The King suggested that the soldiers take the man away and cut off his head.

D. The King ordered his soldiers to take the man away and cut off his head.

Đáp án: D

Giải thích : cấu trúc order sb to V: ra lệnh cho ai làm gì

Question 25: . "Why don't you ask the teacher for help?" Peter asked me.

A. Peter told me the reason why I did not ask the teacher for help.

B. Peter recommended me not to ask the teacher for help.

C. Peter advised me to ask the teacher for help.

D. Peter suggested that he should ask the teacher for help.

Đáp án: C

Giải thích : why don’t you V? Được dùng như lời đề nghị lịch sự

Cấu trúc advise sb to V: khuyên ai nên làm gì

Question 26: He arrived early, which made everyone surprised.

A. Everyone was surprised at his early arrival.

B. He was so surprised that he arrived early.

C. He was so surprised that everyone arrived early.

D. It was so surprising that everyone arrived early.

Đáp án: A

Giải thích : Anh ấy đến quá sớm, điều này làm mọi người ngạc nhiên => Mọi người ngạc nhiên với việc anh ấy đến sớm.

Question 27: No one has seen Linda since the day of the party.

A. Linda has not been seen since the day of the party.

B. Linda is nowhere to be seen at the party.

C. The party is going on without Linda.

D. No one has seen Linda for ages.

Đáp án: A

Giải thích : câu bị động thời hiện tại đơn. Vì chủ ngữ là no one nên viết lại với thể phủ định.

Question 28: He talked about nothing except the weather.

A. He talked about everything including weather.

B. His sole topic of conversation was the weather.

C. He had nothing to say about the weather.

D. He said he had no interest in the weather.

Đáp án: B

Giải thích : Anh ta chẳng nó chuyện gì ngoài thời tiết.

Question 29: He doesn’t study hard, so he can fail the exam.

A. If he studies hard, he won’t fail the exam.

B. If he didn’t study hard, he wouldn’t fail the exam.

C. If he studied hard, he wouldn’t fail the exam.

D. If he hadn’t studied hard, he wouldn’t have failed the exam.

Đáp án: C

Giải thích : câu điều kiện loại 2 diễn tả tình huống không có thật ở hiện tại.

Question 30: He didn't know how to swim until he was 30.

A. It was not until he was 30 that he knew how to swim.

B. He knew how to swim after his 30s.

C. It took him 30 years to know how to swim.

D. He still didn't know how to swim until his 30s.

Đáp án: A

Giải thích : cấu trúc it + be + not until + mốc thời gian + that + mệnh đề: không...cho đến tận khi...

Question 31: He can’t give you a lift because he doesn’t have a car.

A. Despite having a car, he can't give you a lift.

B. If he has a car, he can give you a lift.

C. If he had a car, he could give you a lift.

D. He can give you a lift although he doesn't have a car.

Đáp án: B

Giải thích : Câu điều kiện loại 2

Question 32: My book is not as expensive as yours.

A. Your book is cheaper than mine.

B. Your book is more expensive than me.

C. My book is as cheap as yours.

D. My book is cheaper than yours.

Đáp án: B

Giải thích : Sách của tôi không đắt như của bạn => sách của bạn đắt hơn của tôi.

Question 33: No other city in Vietnam is so large as Ho Chi Minh City.

A. Ho Chi Minh City is as large as other cities in Vietnam.

B. Ho Chi Minh City is the largest city in Vietnam.

C. Ho Chi Minh City is not so large as other cities in Vietnam.

D. Other cities in Vietnam are larger than Ho Chi Minh City.

Đáp án: B

Giải thích : Không thành phố nào ở VN lớn như tp.HCM => tp.HCM là thành phố lớn nhất ở VN.

Question 34: I should have finished my work last night but I was exhausted.

A. Last night I was exhausted but I tried to finish my work.

B. My work was finished last night but I was exhausted.

C. I did finished my work last night thought I was exhausted.

D. I was exhausted so I didn’t finish my work yesterday as planned.

Đáp án: D

Giải thích : should have PII: lẽ ra nên làm gì (thực tế không làm).

Dịch: Tôi lẽ ra nên hoàn thành công việc tối qua, nhưng tôi chưa làm vì mệt.

Question 35: The boss was annoyed that his secretary came to work late.

A. The secretary came to work late, which annoyed the boss.

B. The secretary came to work late causing annoyed.

C. That the secretary came to work late annoys the boss.

D. The boss disapproved of his secretary’s coming to work late.

Đáp án: A

Giải thích : Ông chủ bực bội vì thư kí đi làm muộn.

Question 36: “Why don’t you choose German as your optional subject?” said Jane.

A. Jane admitted that I chose German as my optional subject.

B. Jane suggested that I choose German as my optional subject.

C. Jane reminded me of choosing German as my optional subject.

D. Jane suggested choosing German as my optional subject.

Đáp án: B

Giải thích : cấu trúc suggest (that) S (should) V: đề nghị ai đó nên làm gì

Question 37: The leader went so fast. No one could keep up with him.

A. If only the leader had gone faster.

B. What a fast leader!

C. If the leader hadn’t gone so fast, we could have kept up with him.

D. I wish the leader could not have kept up with us.

Đáp án: C

Giải thích : tình huống quá khứ được giả định ngược lại bằng câu điều kiện lọa 3.

Question 38: It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

Đáp án: B

Giải thích : be too adj to V: quá...đến nỗi mà...

Question 39: This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.

Đáp án: B

Giải thích : this is the first time S have/ has PII = S haven’t/ hasn’t PII before: đây là lần đầu...

Question 40: The rate of inflation has fallen steadily during recent months.

A. There has been a steady decline of the rate of inflation during recent months.

B. There is a steady decline of the rate of inflation during recent months.

C. There is a steady decline of the rate in inflation during recent months.

D. There has been a steady decline in the rate of inflation during recent months.

Đáp án: D

Giải thích : decline in st: sự giảm ở lĩnh vực nào

Question 41: We have run out of the items you want.

A. We have to run out to buy the items you want.

B. The items you want are out of our shop.

C. For the items you want, we must run out.

D. The items you want have been out of stock.

Đáp án: D

Giải thích : Run out of st: hết, cạn kệt

out of stock: cháy hàng

Question 42: People say Chinese food is the best in the world.

A. Chinese food is said to be the best in the world.

B. I agree that Chinese food is the best in the world.

C. Chinese food is eaten all over the world.

D. No food in the world is eaten as much as Chinese food.

Đáp án: A

Giải thích : câu bị động kép chuyển đổi từ cấu trúc:

People + V1 + that + S V2 = S + be + V1-ed + to V2/ have V2-ed: người ta nói rằng.... Hai động từ V1, V2 cùng thời nên chia to V

Question 43: . The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

Đáp án: A

Giải thích : be so adj that mệnh đề = se such a/an adj N that mệnh đề: quá...đến nỗi mà...

Question 44: Only Mary scored high enough to pass this test.

A. Only on this test was Mary’s score high enough.

B. Mary was the only person to pass this test.

C. Mary only passed this test because she scored higher than the others.

D. Mary’s score was barely enough to pass.

Đáp án: B

Giải thích : chỉ Mary đủ điểm đỗ kì thi này.

Question 45: Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

Đáp án: D

Giải thích : câu đảo ngữ với so: so adj be that mệnh đề: quá...đến nỗi mà..

Question 46: It is a basic requirement in the modern world to be able to deal with figures.

A. The world requires us to have a basic understanding of figures.

B. Being able to deal with figures is a basic requirement in the modern world.

C. Dealing with the modern world requires a basic knowledge of figures.

D. Dealing with figures requires a basic knowledge of the modern world.

Đáp án: B

Giải thích : Yêu cầu cơ bản của thời hiện địa là biết cách xử lý các số liệu.

Question 47: When the unemployment rate is high, the crime rate is usually also high.

A. The unemployment rate and the crime rate are both high.

B. The unemployment rate is as high as crime rate.

C. The high rate of unemployment depends on the high rate of crime.

D. The higher unemployment rate is, the higher crime rate is.

Đáp án: D

Giải thích : câu so sánh kép đồng tiến: the + so sánh hơn, the + so sánh hơn.

Question 48: They are building a new highway around the city.

A. Around the city a new highway is being built.

B. A new highway is being built around the city.

C. A new highway is being built around the city by them

D. A new highway around the city is being built.

Đáp án: B

Giải thích : câu bị động thời hiện tại tiếp diễn

Xem thêm 3000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh cực hay có đáp án Ôn thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

500-cau-trac-nghiem-tim-cau-can-nghia-tieng-anh-co-dap-an.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12