Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 1. [THPT QG năm 2018 – Câu 16 – MH1] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 0,5 mm.    B. 1 mm    C. 4 mm    D. 2 mm

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp: i = λD/a = 2mm .

Đáp án: D

Câu 2. [THPT QG năm 2016 – Câu 12 – M536] : Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

A. là sóng siêu âm.    B. có tính chất sóng.

C. là sóng dọc.    D. có tính chất hạt.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng

Đáp án: B

Câu 3. [THPT QG năm 2017 – Câu 26 – M202] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó, tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất 4/3 đối với ánh sáng đơn sắc nói trên. Để khoảng vân trên màn quan sát không đổi so với ban đầu, người ta thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp và giữ nguyên các điều kiện khác. Khoảng cách giữa hai khe lúc này bằng

A. 0,9 mm.    B. 1,6 mm.    C. 1,2 mm.    D. 0,6 mm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 4. [THPT QG năm 2018 – Câu 17 – M201] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

A. 600 nm.    B. 720 nm.    C. 480 nm.    D. 500 nm.

λ = ia/D

Đáp án: D

Câu 5. [THPT QG năm 2018 – Câu 27 – M206] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm, Khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 0,72 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng

A. 1,2 m.    B. 1,6 m    C. 1,4 m    D.1,8 m

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 6. [THPT QG năm 2018 – Câu 18 – M203] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 1,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe bằng

A. 0,4 mm.    B. 0,9 mm.    C. 0,45 mm.    D. 0,8 mm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 7. [THPT QG năm 2018 – Câu 19 – M210] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng

A. 1,0 mm    B. 0,5 mm    C. 1,5 mm    D. 0,75 mm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 8. [THPT QG năm 2017 – Câu 25 – M203] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, hai điểm M và N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,9 mm và 9,7 mm. Trong khoảng giữa M và N có số vân sáng là

A. 9.    B. 7.    C. 6.    D. 8.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 9. [THPT QG năm 2019 – Câu 32 – M206] : Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ (380nm<λ<760nm ). Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Trên màn, hai điểm A và B là vị trí hai vân sáng đối xứng nhau qua vân trung tâm, C cũng là vị trí một vân sáng. Biết A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với các vân giao thoa, AB = 6,4mm và BC = 4mm. Giá trị của λ bằng

A.700 nm    B. 500 nm    C. 600 nm    D. 400 nm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 10. [THPT QG năm 2019 – Câu 28 – MH] : Tiến hành thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai phía so với vân sáng trung tâm là

A. 8 mm.    B. 32 mm.    C. 20 mm.    D. 12 mm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 11. [THPT QG năm 2017 – Câu 30 – MH2] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng chiếu vào khe F phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng 600 nm (bức xạ A) và λ. Trên màn quan sát, xét về một phía so với vân sáng trung tâm, trong khoảng từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 13 của bức xạ A có 3 vị trí mà vân sáng của hai bức xạ trên trùng nhau. Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 520 nm.    B. 390 nm.    C. 450 nm.    D. 590 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 12. [THPT QG năm 2018 – Câu 38 – MH1] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 và λ2 Tổng giá trị λ1 + λ2 bằng

A. 1078 nm.    B. 1080 nm.    C. 1008 nm.    D. 1181 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 13. [THPT QG năm 2015 – Câu 37 - M138] : Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là

A. 417 nm.    B. 570 nm.    C. 714 nm.    D. 760 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 14. [THPT QG năm 2016 – Câu 36 – M536] : Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới 53o thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là 0,5o. Chiết suất của nước đối với tia sáng màu tím là

A. 1,343    B. 1,312    C. 1,327    D. 1,333

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 15. [THPT QG năm 2016 – Câu 40 – M536] : Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - ΔD) và (D + ΔD) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + Δ3D) thì khoảng vân trên màn là

A. 3 mm    B. 3,5 mm    C. 2 mm    D. 2,5 mm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 16. [THPT QG năm 2016 – Câu 46 – M536] : Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là

A. 9,12 mm.    B. 4,56 mm.    C. 6,08 mm.    D. 3,04 mm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 17. [THPT QG năm 2016 – Câu 47 – M536] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là: 0,4μ ; 0,5μ và 0,6μ . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà ở đó chỉ có một bức xạ cho vân sáng là

A. 27.    B. 34.    C. 14.    D. 20

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 18. [THPT QG năm 2017 – Câu 32 – M202] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ . Giá trị cùa λ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 570 nm.    B. 540 nm.    C. 560 nm.    D. 550 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 19. [THPT QG năm 2017 – Câu 30 – M201] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là

A. 6.     B. 3.     C. 8.     D. 2.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 20. [THPT QG năm 2017 – Câu 32 – M201] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khê được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm và λ’ = 0,4 µm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng λ, số vị trí có vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A. 7.    B. 6.    C. 8.    D. 5.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 21. [THPT QG năm 2018 – Câu 29 – M201] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng từ 400 nm đến 760 nm (400 nm < λ < 760 nm). Trên màn quan sát, tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ21 < λ2) cho vân tối. Giá trị nhỏ nhất của λ2

A. 667 nm.    B. 608 nm.    C. 507 nm.    D. 560 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 22. [THPT QG năm 2018 – Câu 27 – M206] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng từ 399 nm đến 750 nm (399 nm < λ < 750 nm ). Trên màn quan sát tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ21 < λ2) cho vân tối.Giá trị lớn nhất của λ1

A. 456 nm    B. 536 nm    C. 479 nm    D.450 nm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 23. [THPT QG năm 2018 – Câu 35 – M203] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng từ 400 nm đến 750 nm (400 nm < λ < 750 nm). Trên màn quan sát, tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ21 < λ2 ) cho vân tối. Giá trị nhỏ nhất của λ2

A. 600 nm.    B. 560 nm.    C. 667 nm.    D. 500 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 24. [THPT QG năm 2018 – Câu 36 – M210] : Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóngλ biến thiên liên tục trong khoảng từ 406 nm đến 760 nm (406nm < λ < 760 nm). Trên màn quan sát, tại điểm M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóngλ1 vàλ21 < λ2) cho vân tối. Giá trị lớn nhất λ1

A. 464 nm    B. 456 nm    C. 542 nm    D. 487 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 25. [THPT QG năm 2019 – Câu 31 – M213] : Tiến hành thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ (380 nm < λ < 760 nm). Khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 1m. Trên màn, 2 vị trí A với B là 2 vị trí vân sáng đối xứng với nhau qua vân trung tâm, C cũng là vị trí vân sáng. Biết A, B, C cùng nằm trên 1 đường thẳng vuông góc với các vân giao thoa, AB = 6 mm và BC = 4 mm. Giá trị của λ bằng:

A. 400 nm.    B. 500 nm.    C. 600 nm.    D. 700 nm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 26. [THPT QG năm 2019 – Câu 36 – M213] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ1 = 533nm và λ2 (390nm < λ2 < 760nm) . Trên màn quan sát thu được các vạch là các vân sáng của hai bức xạ(hai vân sáng trùng nhau cũng là một vạch sáng). Trên màn, xét 4 vạch sáng liên tiếp theo thứ tự M, N, P, Q. Khoảng cách giữa M và N, giữa N và P, giữa P và Q lần lượt là 2,0 mm; 4,5 mm, 4,5 mm. Giá trị λ2 gần nhất với giá trị nào sau đây

A.415nm    B.755nm    C.735nm    D.395nm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 27. [THPT QG năm 2019 – Câu 34 – M206] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóngλ1 = 539,5nm và λ2 (395nm < λ2 < 760nm). Trên màn quan sát thu được các vạch sáng là các vân sáng của hai bức xạ trên ( hai vân sáng trùng nhau là một vân sáng ). Trên màn, xét 4 vạch sáng liên tiếp theo thứ tự M, N, P, Q. Khoảng cách giữa M và N, giữa N và P, giữa P và Q lần lượt là 2,0mm; 4,5mm; 4,5mm. Giá trị của λ2 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 755nm    B. 745nm    C. 410nm    D. 400nm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 28. [THPT QG năm 2019 – Câu 31 – M223] : Tiến hành thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ(380nm < λ < 760nm). Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Trên màn hai điểm A và B là vị trí vân sáng đối xứng với nhau qua vân trung tâm, C cũng là vị trí vân sáng. Biết A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với các vân giao thoa, AB = 6,6mm; BC = 4,4mm. Giá trị của λ bằng

A. 550nm    B. 450nm    C. 750nm    D. 650nm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 29. [THPT QG năm 2019 – Câu 36 – M223] : Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ1 = 549nm và λ2 (390nm < λ < 750nm). Trên màn quan sát thu được các vạch sáng là các vân sáng của hai bức xạ trên (hai vân sáng trùng nhau cũng là một vạch sáng). Trên màn xét 4 vạch sáng liên tiếp theo thứ tự là M, N, P, Q. Khoảng cách M và N; N và P; P và Q lần lượt là 2,0nm; 4,5mm; 4,5mm. Giá trị λ2 gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 391nm    B. 748nm    C. 731nm    D. 398nm

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 30. [THPT QG năm 2019 – Câu 31 – M218] : Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ (380 nm < λ < 760 nm). Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn, hai điểm A và B là vị trí hai vân sáng đối xứng với nhau qua vân trung tâm, C cũng là vị trí vân sáng. Biết A,B,C cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với các vân giao thoa, AB = 7,2mm và BC = 4,5mm Giá trị của λ bằng

A. 750 nm.    B. 650 nm.    C. 450 nm.    D. 550 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 31. [THPT QG năm 2019 – Câu 36 – M218] : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ (380 nm < λ < 760 nm) Trên màn quan sát thu được các vạch sáng là các vân sáng của hai bức xạ trên (hai vân sáng trùng nhau cũng là một vạch sáng). Trên màn, xét 4 vạch sáng liên tiếp theo thứ tự M,N,P,Q Khoảng cách giữa M và N giữa N và P giữa P và Q lần lượt là 2,0 mm; 4,5 mm; 4,5 mm. Giá trị của λ2 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 755 nm.    B. 405 nm.    C. 395 nm.    D. 735 nm.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 32. [THPT QG năm 2019 – Câu 39 – MH] : Tiến hành thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Trên màn, trong khoảng giữa hai vị trí có vân sáng trùng nhau liên tiếp có tất cả N vị trí mà ở mỗi vị trí đó có một bức xạ cho vân sáng. Biết λ1 và λ2 có giá trị nằm trong khoảng từ 400 nm đến 750 nm. N không thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 7.    B. 8.    C. 5.    D. 6.

Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

song-anh-sang.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12