50 bài tập trắc nghiệm Quang phổ có lời giải (phần 2)50 bài tập trắc nghiệm Quang phổ có lời giải (phần 2)

Bài 1: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

Quảng cáo

A. bị đổi màu.

B. bị thay đổi tần số.

C. không bị tán sắc.

D. không bị lệch phương truyền.

Chọn C.

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.

Bài 2: Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia γ không phải là sóng điện từ.

B. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.

C. Tia γ không mang điện.

D. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X.

Chọn A.

Tia γ là sóng điện từ (không mang điện) có tần số lớn hơn tần số của tia X.

Bài 3: Tia Rơn-ghen (tia X) có

A. cùng bản chất với tia tử ngoại.

B. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

C. điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. cùng bản chất với sóng âm.

Chọn A.

Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma đều có cùng bản chất là sóng điện từ.

Quảng cáo

Bài 4: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia tử ngoại là sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

B. Trong y học, tia tử ngoại được dùng để chữa bệnh còi xương.

C. Trong công nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát hiện các vết nứt trên bề mặt các sản phẩm kim loại.

D. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh.

Chọn A.

Tia tử ngoại là sóng điện từ có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.

Bài 5: Chọn phát biểu đúng

A. Đặc điểm của quang phổ liên tục là phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hóa học của nguồn sáng.

B. Tia tử ngoại luôn luôn kích thích sự phát quang của các chất mà nó chiếu vào.

C. Ứng dụng của tia hồng ngoại là dùng tác dụng nhiệt để tiệt trùng nông sản và thực phẩm.

D. Trong các tia sáng đơn sắc: đỏ, vàng và lam truyền trong thủy tinh thì tia đỏ có vận tốc lớn nhất.

Chọn D.

Chiết suất của thủy tinh tăng dần đối với các ánh sáng theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím; v = c/n

Bài 6: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí.

B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.

Chọn D.

Tia tử ngoại bị nước, thủy tinh hấp thụ mạnh.

Bài 7: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. màu tím và tần số f.

B. màu cam và tần số 1,5f.

C. màu cam và tần số f.

D. màu tím và tần số 1,5f.

Quảng cáo

Chọn C.

Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác tần số và màu sắc của sóng ánh sáng không thay đổi.

Bài 8: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai ?

A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài cm.

C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí.

D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy hoại tế bào da.

Chọn B.

Tia X cũng không thể đi xuyên qua tấm chì vài cm.

Bài 9: Bức xạ có tần số nhỏ nhất trong số các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma là

A. gamma.       B. hồng ngoại.

C. Rơn-ghen.       D. tử ngoại.

Chọn B.

Thang sóng điện từ được sắp xếp theo tần số tăng dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma.

Bài 10: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.

B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.

C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại.

D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất.

Chọn B.

Thang sóng điện từ được sắp xếp theo tần số tăng dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma.

Bài 11: Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là vt, vv, vđ. Hệ thức đúng là

A. vt > vv > vđ.       B. vt < vv < vđ.

C. vt = vv = vđ.        D. vđ < vt < vv.

Chọn B.

Chiết suất của nước tăng dần đối với các ánh sáng đơn sắc theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím; v = c/n

Bài 12: Gọi εD, εL và εV là năng lượng của phôtôn của ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng ?

A. εV > εL > εD.        B. εL > εV > εD.

C. εL > εD > εV.        D. εD > εV > εL.

Chọn B.

ε = hf; trong vùng ánh sáng nhìn thấy, tần số tăng dần theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Bài 13: Khi nói về phôtôn phát biểu nào dưới đây đúng ?

A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.

D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

Chọn A.

ε = hf = hc/λ; không có phôtôn đứng yên; ftím > fđỏ.

Bài 14: Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đỏ, vàng, lam, tím là

A. ánh sáng vàng.        B. ánh sáng tím.

C. ánh sáng lam.        D. ánh sáng đỏ.

Chọn D.

Trong chân không, ánh sáng vùng nhìn thấy có bước sóng sắp xếp từ lớn đến nhỏ là: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Bài 15: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau.

C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

D. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím.

Chọn C.

Các chất rắn hoặc chất khi bị nung nóng sẽ phát ra quang phổ liên tục.

Bài 16: Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số

A. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ.

B. lớn hơn tần số của tia gamma.

C. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

D. lớn hơn tần số của tia màu tím.

Chọn D.

Sắp xếp theo tần số tăng dần trong thang sóng điện từ là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia x và tia gama.

Bài 17: Dãy nào dưới đây xếp theo thứ tự tăng dần của bước sóng ?

A. Tia Gamma, tia X, tia tử ngoại

B. Tia tử ngoại, tia X, tia Gamma

C. Tia X, tia Gamma, tia tử ngoại

D. Tia X, tia tử ngoại, tia Gamma

Chọn A.

Dãy theo thứ tự tăng dần của bước sóng là tia gamma (λ < 10-11 m), tia X (λ trong khoảng 10-11 m đến 10-8 m), tia tử ngoại (λ trong khoảng 10-9 m đến 3,8.10-7 m).

Bài 18: Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ

A. sáng dần khi nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn có đủ bảy màu

B. xuất hiện dần các màu từ màu đỏ đến tím, không sáng hơn

C. vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới đủ 7 màu

D. hoàn toàn không thay đổi

Chọn C.

Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới đủ 7 màu.

Bài 19: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây sai ?

A. Là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím

B. Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh

C. Bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh

D. Hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, và những vật bị nung nóng trên 3000oC đều là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh

Chọn A.

Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng lớn hơn tần số sóng của ánh sáng tím.

Bài 20: Chọn đáp án sai.

Một vật có màu đỏ khi

A. có sự phản xạ lọc lựa ở bề mặt của vật

B. bề mặt của vật hấp thụ mạnh các màu khác trừ màu đỏ

C. bề mặt của vật hấp thụ mạnh ánh sáng màu xanh

D. một tia tới bề mặt luôn cho tia phản xạ là màu đỏ

Chọn D.

Khi chiếu sáng vào vật bằng một tia hoặc một chùm sáng không có tia sáng màu đỏ thì các tia bị hấp thụ hết, không có sự phản xạ nên nói một vật có màu đỏ khi một tia tới bề mặt luôn cho tia phản xạ là màu đỏ là sai.

Bài 21: Khi nói về quang phổ vạch, khẳng định nào dưới đây là đúng ?

A. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó

B. Trong quang phổ vạch hấp thụ, các vân tối cách đều nhau

C. Trong quang phổ vạch phát xạ, các vân sáng và các vân tối cách đều nhau

D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học ở cùng một nhiệt độ đều giống nhau

Chọn A.

Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó.

Trong quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ, khoảng cách giữa các vân tối và vân sáng có thể bằng nhau hoặc không.

Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học ở cùng một nhiệt độ là khác nhau, đặc trưng cho từng nguyên tố đó.

Bài 22: Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ

A. do các vật có tỉ khối lớn phát ra khi bị nung nóng

B. do các chất khí hay hơi bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện) phát ra

C. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng

D. gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím

Chọn B.

Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ do các chất khí hay hơi bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện) phát ra.

Bài 23: Bức xạ hồng ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu hồng

B. đơn sắc, không màu ở ngoài đầu đỏ của quang phổ

C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 μm

D. có bước sóng từ 0,75 μm tới cỡ mm

Chọn D.

Bức xạ hồng ngoại là bức xạ có bước sóng từ 0,75 μm tới cỡ mm.

Bài 24: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng

A. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng

B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ

C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng

D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng

Chọn B.

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ.

Bài 25: Nhóm tia nào sau đây có cùng bản chất sóng điện từ ?

A. Tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia catot

B. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia catot

C. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamma

D. Tia tử ngoại, tia beta, tia gamma

Chọn C.

Tia catot và tia beta không phải là sóng điện từ.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


quang-pho.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác