Bài tập Vật Lí 7 Bài 11 (có đáp án): Độ cao của âmBài tập Vật Lí 7 Bài 11 (có đáp án): Độ cao của âm

Bài 1 : Tần số là:

A. Khoảng thời gian vật thực hiện được một dao động

B. Số dao động trong một giây

C. Số dao động trong một phút

D. Khoảng thời gian vật thực hiện được 60 dao động

Số dao động trong một giây gọi là tần số

Đáp án cần chọn là: B

Bài 2 : Chọn câu đúng:

A. Tần số là khoảng thời gian vật thực hiện được một dao động

B. Tần số là số dao động trong một giây

C. Tần số là số dao động trong một phút

D. Tần số là khoảng thời gian vật thực hiện được 60 dao động

Số dao động trong một giây gọi là tần số.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 3 : ………..là số dao động trong một giây.

A. Vận tốc

B. Biên độ

C. Chu kì

D. Tần số

Số dao động trong một giây gọi là tần số.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 4 : Tần số là gì?

A. Tần số là số dao động trong một giờ

B. Tần số là số dao dộng trong một giây

C. Tần số là số dao động trong một phút

D. Tần số là số dao dộng trong một thời gian nhất định

Số dao động trong một giây gọi là tần số.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Dao động càng nhanh thì tần số dao động:

A. Không thay đổi

B. Càng nhỏ

C. Càng lớn

D. Cả A, B, C đều sai

Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn

Đáp án cần chọn là: C

Bài 6 : Chỉ ra câu kết luận đúng trong các câu sau:

A. Dao động càng nhanh thì tần số dao động không thay đổi

B. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng nhỏ

C. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng lớn

D. Cả A, B, C đều sai

Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn

Đáp án cần chọn là: C

Bài 7 : Đơn vị của tần số là:

A. Ki-lô-mét (km)

B. Giờ (h)

C. Héc (Hz)

D. Mét trên giây( (m/s)

Đơn vị của tần số là Héc (Hz)

Đáp án cần chọn là: C

Bài 8 : Đơn vị của tần số là:

A. s (giây)

B. m/s (mét trên giây)

C. dB (dexiben)

D. Hz (héc)

Đơn vị của tần số là Héc (Hz)

Đáp án cần chọn là: D

Bài 9 : Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Tần số dao động của lá thép có giá trị là:

A. 20Hz

B. 250Hz

C. 5000Hz

D. 10000Hz

Ta có: Tần số là số dao động trong một giây

⇒ Số dao động lá thép thực hiện được trong một giây là:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 11 (có đáp án): Độ cao của âm (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Bài 10 : Trong 2 phút, một vật thực hiện được 4000 dao động. Tần số dao động của vật có giá trị là:

A. 33,3Hz

B. 250Hz

C. 2000Hz

D. 333,3Hz

Ta có: 2p=2.60=120s

Ta có: Tần số là số dao động trong một giây

⇒ Số dao động lá thép thực hiện được trong một giây là:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 11 (có đáp án): Độ cao của âm (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Bài 11 : Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số lớn nhất?

A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động

B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 300 dao động

C. Trong ba giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động

D. Trong mười giây, dây chun thực hiện được 650 dao động

Ta có: Tần số là số dao động trong một giây.

Tần số của mỗi vật trong các trường hợp trên là:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 11 (có đáp án): Độ cao của âm (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

⇒ Dây đàn dao động có tần số lớn nhất

Đáp án cần chọn là: A

Bài 12 : Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số nhỏ nhất?

A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động

B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 300 dao động

C. Trong ba giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động

D. Trong mười giây, dây chun thực hiện được 650 dao động

Ta có: Tần số là số dao động trong một giây.

Tần số của mỗi vật trong các trường hợp trên là:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 11 (có đáp án): Độ cao của âm (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

⇒ Dây đàn dao động có tần số nhỏ nhất

Đáp án cần chọn là: B

Bài 13 : Độ cao của âm phụ thuộc vào?

A. Tần số

B. Biên độ

C. Độ to

D. Cường độ

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

Đáp án cần chọn là: A

Bài 14 : Chọn câu đúng:

A. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

B. Độ cao của âm phụ thuộc vào biên độ

C. Độ cao của âm phụ thuộc vào độ to

D. Độ cao của âm phụ thuộc vào cường độ

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

Đáp án cần chọn là: A

Bài 15 : Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng:

A. Trầm

B. Bổng

C. Vang

D. Truyền đi xa

Ta có:

+ Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn

+ Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

⇒ Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng bổng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 16 : Chỉ ra kết luận đúng trong các câu sau:

A. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng trầm

B. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng bổng

C. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng vang

D. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng truyền đi xa

Ta có:

+ Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn

+ Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

⇒ Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng bổng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 17 : Tần số âm càng thấp thì:

A. Âm nghe càng trầm

B. Âm nghe càng to

C. Âm nghe càng vang xa

D. Âm nghe càng bổng

Ta có:

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

+ Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

+ Âm phát ra càng thấp (trầm) khi tần số dao động càng bé

Đáp án cần chọn là: A

Bài 18 : Âm phát ra càng cao (càng bổng) thì tần số dao động…….

A. Càng lớn

B. Càng nhỏ

C. Càng mạnh

D. Càng yếu

Ta có:

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

Âm phát ra càng thấp (trầm) khi tần số dao động càng bé

Đáp án cần chọn là: A

Bài 19 : Âm phát ra càng thấp (càng trầm) thì tần số dao động…….

A. Càng lớn

B. Càng nhỏ

C. Càng mạnh

D. Càng yếu

Ta có:

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

Âm phát ra càng thấp (trầm) khi tần số dao động càng bé

Đáp án cần chọn là: B

Bài 20 : Một vật dao động với tần số 8Hz. Hỏi trong một phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

A. 7,5 dao động

B. 8 dao động

C. 480 dao động

D. 60 dao động

Ta có:

+ Tần số là số dao động trong một giây

+ Tần số của vật trên là 8Hz

⇒ trong một giây vật thực hiện được 8 dao động

⇒ Trong một phút = 60 giây vật thực hiện được 8.60 = 480 dao động

Đáp án cần chọn là: C

Bài 21 : Một vật dao động với tần số 12Hz. Hỏi trong 20 phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

A. 14400 dao động

B. 240 dao động

C. 480 dao động

D. 60 dao động

Ta có:

+ Tần số là số dao động trong một giây

+ Tần số của vật trên là 12Hz

⇒ trong một giây vật thực hiện được 12 dao động

⇒ Trong 20 phút = 20.60 = 1200 giây vật thực hiện được 12.1200 = 14400 dao động

Đáp án cần chọn là: A

Bài 22 : Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên dây đàn, ta có thể kết luận nào sau đây?

A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn

B. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng chậm, âm phát ra có tần số càng nhỏ

C. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng mạnh, âm phát ra nghe càng nhỏ

D. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng yếu, âm phát ra nghe càng to

Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn

Đáp án cần chọn là: A

Bài 23 : Tai con người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng nào?

A. 2Hz-2000Hz

B. 20Hz-20000Hz

C. 20Hz-2000Hz

D. 2Hz-20000Hz

Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ

Đáp án cần chọn là: B

Bài 24 : Thông thường, tai người có thể nghe được âm có tần số:

A. Nhỏ hơn 20Hz

B. Lớn hơn 20000Hz

C. Trong khoảng 20Hz – 20000Hz

D. Kết hợp cả A, B, C

Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ 20Hz − 20000Hz

Đáp án cần chọn là: C

Bài 25 : Hạ âm là:

A. Các âm có tần số trên 20000Hz

B. Các âm có tần số dưới 20000Hz

C. Các âm có tần số trên 20Hz

D. Các âm có tần số dưới 20Hz

Những âm có tần số < 20Hz gọi là hạ âm

Đáp án cần chọn là: D

Bài 26 : Âm có tần số dưới 20Hz là:

A. Hạ âm

B. Âm thanh

C. Siêu âm

D. Tất cả đều sai

Những âm có tần số < 20Hz gọi là hạ âm

Đáp án cần chọn là: A

Bài 27 : Siêu âm là:

A. Các âm có tần số trên 20000Hz

B. Các âm có tần số dưới 20000Hz

C. Các âm có tần số trên 20Hz

D. Các âm có tần số dưới 20Hz

Những âm có tần số > 20000Hz gọi là siêu âm

Đáp án cần chọn là: A

Bài 28 : Âm có tần số trên 20000Hz là:

A. Hạ âm

B. Âm thanh

C. Siêu âm

D. Tất cả đều sai

Những âm có tần số > 20000Hz gọi là siêu âm

Đáp án cần chọn là: C

Bài 29 : Cầm một cái que và vẫy. Khi vẫy nhanh thì bắt đầu nghe thấy tiếng rít. Khi đó, có thể kết luận gì về tần số dao động của cái que?

A. Tần số dao động của cái que lớn hơn 20Hz

B. Tần số dao động của cái que nhỏ hơn 20Hz

C. Tần số dao động của cái que lớn hơn 20000Hz

D. Không thể biết được tần số dao động của cái que lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu Hz

Vì ta nghe thấy tiếng rít

Mà Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ 20Hz − 20000Hz

⇒ Tần số dao động của cái que lớn hơn 20Hz

Đáp án cần chọn là: A

Bài 30 : Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Hình dạng nhạc cụ

B. Vẻ đẹp nhạc cụ

C. Kích thước của nhạc cụ

D. Tần số của âm phát ra

Ta có:

Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

Âm phát ra càng thấp (trầm) khi tần số dao động càng bé

⇒ Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào tần số của âm phát ra

Đáp án cần chọn là: D

Bài 31 : Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Hình dạng nhạc cụ

B. Vẻ đẹp nhạc cụ

C. Kích thước của nhạc cụ

D. Tần số của âm phát ra

Ta có:

Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

Âm phát ra càng thấp (trầm) khi tần số dao động càng bé

⇒ Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào tần số của âm phát ra

Đáp án cần chọn là: D

Bài 32 : Chỉ ra câu kết luận đúng trong các câu sau:

A. Âm phát ra càng bổng khi tần số dao động càng chậm

B. Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn

C. Âm phát ra càng trầm khi tần số dao động càng cao

D. Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhanh

Ta có:

Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

Âm phát ra càng thấp (trầm) khi tần số dao động càng bé

Đáp án cần chọn là: B

Bài 33 : Chọn câu sai:

A. Tai người có thể nghe được âm có tần số trong một khoảng nhất định

B. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

C. Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau

D. Căn cứ vào tần số chưa thể so sánh độ cao của âm

D sai vì: Căn cứ vào tần số để so sánh độ cao của âm

Đáp án cần chọn là: D

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.