Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 1 (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 1 (phần 2)

Câu 11: Chu kì của hàm số y = sin5x là:

A. 2π         B. 5π

C. 10π         D. 2π/5

Quảng cáo

Câu 12: Chu kì của hàm số y = sinx/3 là

A. 2π         B. 6π

C. π/3         D. 2π/3

Câu 13: Chu kì của hàm số y = cosx/2+sinx là:

A. 0         B. 2π

C. 4π         D. 6π

Câu 14: Số phần tử thuộc tập nghiệm của phương trình tan3x= √3 trong khoảng [0;2π} là:

A. 2         B. 3

C. 4         D. 6

Câu 15: Số phần tử thuộc tập nghiệm của phương trình 4sinx = 1/sinx trong khoảng [0;2π}

A. 2         B. 3

C. 6         D. 8

Quảng cáo

Câu 16: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. sinx+ 3 = 0         B. 2cos2x -cosx – 1 = 0

C. tanx + 3 = 0         D. 3sinx – 2 = 0

Câu 17: Tập nghiệm của phương trình sinxcos2x= 0 là:

A. {kπ, k∈Z}         B. {π/2+kπ,k∈Z}

C. {k2π,k∈Z}         D. Kết quả khác

Câu 18: Nghiệm của phương trình sin3x – cosx = 0 là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 3sinx + 4cosx là:

A. 3         B. 4

C. 5         D. 7

Câu 20: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 + sinxcosx là:

A. 1         B. 3/2

C. 2         D. Một số khác

Hướng dẫn giải và Đáp án

1112131415 1617181920
D B C D B A D C C B

Câu 11: D

Chu kì của hàm số y= sin5x là 2π/5

Câu 12: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 13: C

Chu kì của hàm số y=cosx/2 là 4π, của hàm số y=sinx là 2π. Vậy chu kì của hàm số đã cho là 4π

Câu 14: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Do x ∈ [0;2π) nên k=0,1,2,3,4,5

Câu 15: B

Điều kiện x ≠ kπ, k ∈ Z. Ta có :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 16: A

Đáp án A do sinx=-3 ko ∈ [-1;1]

Câu 17: D

Ta có sinxcos2x = 0 ↔ sin2x = 0 ↔ x = kπ/2,k ∈ Z

Câu 18: C

sin3x=cosx

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 19: C

Ta có y=3sinx+4cosx=5sin(x+a), ở đó

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 20: B

Ta có y = 2 + sinxcosx = 2 + 1/2sin2x ≥ 2-1/2 = 3/2

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11