Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 1 (phần 1)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 1 (phần 1)

Câu 1: Hàm số y= 3tan( 2x - π/6) có tập xác định là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 2: Hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có tập xác định là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 3: Hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có tập xác định:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 4: Cho hàm số y = tanx – cotx. Khoảng mà hàm số xác định là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 5: Hãy chỉ ra hàm số chẵn trong các hàm số sau:

A. y = sinx       B. y= sinx + cotx

C. y= sin(π/2-x)       D. y= sinx.cos2x

Câu 6: Hãy chỉ ra hàm số lẻ trong các hàm số sau:

A. y= cos2x.cos(π/2-x)       B. y= sin2xcosx

C. y= sinx – cosx       D. y= xsinx

Câu 7: Hàm số nào sau đây không có tính chẵn, lẻ?

A. y= cos2xcos(π/2-x)       B. y= sin2x.cosx

C. y= sinx – cosx       D. y= x.sinx

Câu 8: Cho hàm số y= 2sinx/2, hãy chỉ ra mệnh đề sai trong bốn mệnh đề sau:

A. Hàm số đã cho là hàm số lẻ

B. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất bằng 2

C. Hàm số đã cho có chu kì 4π

D. Trong ba mệnh đề trên có ít nhất một mệnh đề sai

Câu 9: Hãy chỉ ra hàm số tuần hoàn trong các hàm số sau:

A. y= xsinx       B. y= sin3x

C. y= x – sinx       D. y= x/(2+sinx)

Câu 10: Chu kì của hàm số y = tan x/2 là:

A. 2π       B. 4π

C. π       D. π/2

Hướng dẫn giải và Đáp án

12345 678910
D C B D C A C D B A

Câu 1: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 2: C

Do -1 ≤ sinx,cosx ≤ 1 nên hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Xác định khi cosx ≠ 1 ↔ x ≠ k2π,k ∈ Z

Quảng cáo

Câu 3: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 4: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Do đó hàm số xác định khi sin2x ≠ 0

Câu 5: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 6: A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 7: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 8: D

Các mệnh đề A,B,C đều đúng nên đáp án cần chọn là D

Câu 9: B

Hàm số y=sin3x tuần hoàn với chu kì 2π/3

Câu 10: A

chu kì của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11