Trắc nghiệm Đại số 11 Ôn tập chương 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác (phần 2)Trắc nghiệm Đại số 11 Ôn tập chương 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác (phần 2)

Bài 16: Tổng các nghiệm của phương trình

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

thuộc khoảng (0;4π) là:

Quảng cáo

A. 2π       B. 6π

C. 9π       D. 10π

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài 17: Phương trình cos(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

A. x=π/4+kπ,k∈Z       B. x=π/4+k π/2,k∈Z

C. x=π/2+kπ,k∈Z       D. x=0

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài 18: Tập nghiệm của phương trình sin23x – 3sin3x + 2 = 0 là:

A. {π/2+k2π,k∈Z}           B. {π/6+k2π,k∈Z}

C. {π/6+k π/3,k∈Z}       D. {π/6+k2 π/3,k∈Z}

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Bài 19: Tập nghiệm của phương trình sin4x – 13sin2x + 36 = 0 là:

A. {k2π,k∈Z}           B. {π/4+k2π,k∈Z}

C. {±π/4+k2π,k∈Z}       D. ∅

Đặt t= sin2x;

Khi đó, phương trình đã cho trở thành:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đối chiếu điều kiện, suy ra không có giá trị nào của t thỏa mãn. Nên phương trình đã cho vô nghiệm.

Chọn đáp án D

Bài 20: Phương trình 2sin2x – 5sinxcosx – cos2x + 2 = 0 có cùng tập nghiệm với phương trình nào trong số bốn phương trình sau:

Quảng cáo

A. 4sin2x – 5sinxcosx -cos2x = 0

B. 4sin2x + 5sinxcosx + cos2x = 0

C. 4tan2x – 5tanx + 1 =0

D. 5sin2x + 3cos2x = 2

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

* Lại có, cos x =0 không là nghiệm của phương trình trên .

Chia cả hai vế cho cos2x ta được: 4tan2x - 5tanx + 1 = 0

Chọn đáp án C

Bài 21: Tập nghiệm của phương trình sin2x - √3sinxcosx + cos2x = 0 là:

A. {π/6+kπ,k∈Z}          B. {π/2+kπ,k∈Z}

C. {π/6+kπ,π/2+kπ,k∈Z}       D. {π/2+k2π,k∈Z}

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Bài 22: Tập nghiệm của phương trình sin15x + cos14x = 1 là:

A. {k2π,π/2+k2π;k∈Z}       B. {kπ,π/2+k2π;k∈Z}

C. {π/2+k2π;k∈Z}       D. ∅

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài 23: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinxcosx - sinx - cosx + m = 0 có nghiệm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Bài 24: Cho x thỏa mãn 2sin2x - 3√6|sin x + cos x| + 8 = 0 . Tính sin2x

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

lần lượt là:

A. – 1/2 và 2       B. 1/2 và 2

C. -2 và -1/2        D. -2 và 1/2

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Bài 25: Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. M = √2

B. M = √2 - 1

C. M = √2 + 1

D. M = √2 + 2

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Bài 26: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. sinx+ 3 = 0         B. 2cos2x -cosx – 1 = 0

C. tanx + 3 = 0         D. 3sinx – 2 = 0

Phương trình sinx = a có nghiệm

⇔ -1 ≤ a ≤ 1

Xét phương trình sinx + 3= 0

⇔ sinx = -3 ∉ [-1; 1]

Do đó, phương trình này vô nghiệm.

Chọn đáp án A

Bài 27: Tập nghiệm của phương trình sinxcos2x= 0 là:

A. {kπ, k∈Z}         B. {π/2+kπ,k∈Z}

C. {k2π,k∈Z}         D. Kết quả khác

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Bài 28: Nghiệm của phương trình sin3x – cosx = 0 là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Bài 29: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 3sinx + 4cosx là:

A. 3         B. 4

C. 5         D. 7

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Bài 30: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 + sinxcosx là:

A. 1         B. 3/2

C. 2         D. Một số khác

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Xem thêm các Bài tập trắc nghiệm & Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 có lời giải hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.