Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 1 (phần 3)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 1 (phần 3)

Câu 21: Tổng các nghiệm của phương trình

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

thuộc khoảng (0;4π) là:

A. 2π       B. 6π

C. 9π       D. 10π

Quảng cáo

Câu 22: Phương trình cos(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

A. x=π/4+kπ,k∈Z       B. x=π/4+k π/2,k∈Z

C. x=π/2+kπ,k∈Z       D. x=0

Câu 23: Tập nghiệm của phương trình sin23x – 3sinx + 2 = 0 là:

A. {π/2+k2π,k∈Z}           B. {π/6+k2π,k∈Z}

C. {π/6+k π/3,k∈Z}       D. {π/6+k2 π/3,k∈Z}

Câu 24: Tập nghiệm của phương trình sin4x – 13sin2x + 36 = 0 là:

A. {k2π,k∈Z}           B. {π/4+k2π,k∈Z}

C. {±π/4+k2π,k∈Z}       D. ∅

Quảng cáo

Câu 25: Phương trình 2sin2x – 5sinxcosx – cos2x + 2 = 0 có cùng tập nghiệm với phương trình nào trong số bốn phương trình sau:

A. 4sin2x – 5sinxcosx -cos2x = 0

B. 4sin2x + 5sinxcosx + cos2x = 0

C. 4tan2x – 5tanx + 1 =0

D. 5sin2x + 3cos2x = 2

Câu 26: Tập nghiệm của phương trình sin2x - √3sinxcosx + cos2x = 0 là:

A. {π/6+kπ,k∈Z}          B. {π/2+kπ,k∈Z}

C. {π/6+kπ,π/2+kπ,k∈Z}       D. {π/2+k2π,k∈Z}

Câu 27: Tập nghiệm của phương trình sin15x + cos14x = 1 là:

A. {k2π,π/2+k2π;k∈Z}       B. {kπ,π/2+k2π;k∈Z}

C. {π/2+k2π;k∈Z}       D. ∅

Câu 28: Tập nghiệm của phương trình sinxcos2x = 1 là:

A. {π/2+k2π;k∈Z}       B. {π/2+kπ;k∈Z}

C. {k2π;k∈Z}           D. ∅

Câu 29: Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

lần lượt là:

A. – 1/2 và 2       B. 1/2 và 2

C. -2 và -1/2        D. -2 và 1/2

Câu 30: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 3 -√2(sinx + cosx) là:

A. 5            B. 3 +√2

C. 3 - √2       D. 3

Hướng dẫn giải và Đáp án

2122232425 2627282930
B B D D C C B D A A

Câu 21: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 22: B

Ta có cos(πcos2x)=1↔ πcos2x= k2π↔cos2x=2k, k∈Z

Do -1≤cos2x≤1 nên k=0 và cos2x=0

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 23: D

sin23x-3sin3x+2 =0

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 24: D

sin4x-13sin2x+36=0

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

phương trình vô nghiệm

Câu 25: C

Do 2sin2x - 5 sinxcosx - cos2x+2=0↔4sin2x- 5 sinxcosx+ cos2x=0

Nên đáp án chọn là C

Câu 26: C

sin2x- √3sinxcosx+cos2x=0 ↔cos2x- √3 sinxcosx+cos2x=0

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 27: B

-1 ≤ sinx,cosx ≤ 1 nên sin15x+cos14x≤sin2x+cos2x=1. Dấu đẳng thức xảy ra khi

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Từ đó suy ra sinx=1, cosx=0 hoặc sinx=0, cosx=±1

Câu 28: D

Do -1≤sinx,cos2x≤1 nên sinxcos2x=1

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 29: A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

↔ (2-y)sinx + (1+2y)cosx= 3y-1(*)

Sử dụng điều kiện để phương trình (*) có nghiệm suy ra -1/2 ≤ y ≤ 2

Câu 30: A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11