Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (có đáp án): Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (có đáp án): Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 2)

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 41. Từ tháng 9 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng Việt Nam chủ yếu ở

Quảng cáo

A. miền Trung.        B. miền Bắc.

C. miền Nam.        D. miền Bắc và miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Từ tháng 9 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng Việt Nam chủ yếu diễn ra ở miền Trung, đặc biệt là ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Câu 42. Từ tháng 9 - 1930, phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam dần dần đạt tới đỉnh cao với

A. các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động.

B. sự thành lập chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.

C. sự sụp đổ của chính quyền phong kiến thực dân cấp tỉnh.

D. sự hình thành mặt trận dân tộc thống nhất.

Đáp án: B

Giải thích: Từ tháng 9 - 1930, phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam dần dần đạt tới đỉnh cao với sự thành lập chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Câu 43. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) quyết định đổi tên Đảng thành

Quảng cáo

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đông Dương Cộng sản đảng.

C. Đảng Lao động Việt Nam.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Đáp án: A

Giải thích: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 44. Nội dung nào không phản ánh chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ của nhân dân.

B. Bãi bỏ các thứ thuế vô lí cho nông dân.

C. Xoá bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới.

D. Tiến hành cải cách ruộng đất cho nông dân.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Tiến hành cải cách ruộng đất cho nông dân không phải là chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Câu 45. Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: "Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong trào đã...".

A. đánh bại hoàn toàn bọn thực dân Pháp và bọn phong kiến.

B. lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật ở Việt Nam.

C. để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

D. đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do.

Đáp án: C

Giải thích: "Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.".

Câu 46. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã giúp Đảng Cộng sản Đông Dương được Quốc tế Cộng sản công nhận là

Quảng cáo

A. một phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế cộng sản.

B. một Đảng trong sạch vững mạnh.

C. một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.

D. một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã khiến Đảng Cộng sản Đông Dương được Quốc tế Cộng sản công nhận là một phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế cộng sản.

Câu 47. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) đã thông qua

A. Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

B. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.

C. Chương trình hành động của Đảng.

D. Điều lệ tóm tắt của Đảng.

Đáp án: B

Giải thích: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) đã thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.

Câu 48. Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục từ

A. đầu năm 1932.

B. đầu năm 1935.

C. đầu năm 1933.

D. đầu năm 1934.

Đáp án: B

Giải thích: Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục từ đầu năm 1935.

Câu 49. Đặc điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là

A. vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. thành lập được chính quyền cách mạng các cấp.

C. đoàn kết được công nhân, nông dân và tư sản dân tộc.

D. đánh đổ được ách thống trị của thực dân Pháp.

Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Câu 50. Hai khẩu hiệu "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày" được thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào ở Việt Nam?

A. Thời kì 1930 - 1931.       B. Thời kì 1932 - 1935.

C. Thời kì 1936 - 1939.       D. Thời kì 1929 - 1930.

Đáp án: A

Giải thích: Hai khẩu hiệu "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày" được thể hiện rõ nét nhất trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam.

Câu 51. Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 1931 được thể hiện như thế nào?

A. Phong trào thực hiện sự liên minh công - nông vững chắc.

B. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam.

C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến.

D. Sử dụng hình thức vũ trang và giành được chính quyền ở một số địa phương trong một thời gian.

Đáp án: D

Giải thích: Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 1931 được thể hiện ở chỗ sử dụng hình thức vũ trang và giành được chính quyền ở một số địa phương trong một thời gian.

Câu 52. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam đạt đến đỉnh cao từ

A. tháng 2 - 1930.

B. tháng 5 - 1930.

C. tháng 9 - 1930.

D. tháng 10 - 1931.

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam đạt đến đỉnh cao từ tháng 9 – 1930 với sự ra đời của Xô viết Nghệ Tĩnh cuối năm 1930 – đầu năm 1931.

Câu 53. Chính quyền được thành lập ở một số địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh cuối năm 1930 – đầu năm 1931 được gọi là

A. Xô viết.       B. Chính phủ nhân dân.

c. ủy ban các cấp.       D. Quốc hội.

Đáp án: A

Giải thích: Chính quyền được thành lập ở một số địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh cuối năm 1930 – đầu năm 1931 được gọi là ô viết.

Câu 54. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp.

B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.

C. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

D. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.

Đáp án: C

Giải thích: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) ở các nước tư bản ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp và kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế Pháp.

Câu 55. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Việt Nam những năm 1929 – 1933 là mâu thuẫn giữa

A. công nhân với tư sản mại bản.

B. nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

C. tiểu tư sản với thực dân Pháp.

D. nông dân với địa chủ phong kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Việt Nam những năm 1929 – 1933 là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

Câu 56. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ảnh hưởng lớn nhất đến lĩnh vực kinh tế nào của Việt Nam?

A. Nông nghiệp.       B. Công nghiệp.

C. Xuất khẩu.        D. Thủ công nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ảnh hưởng lớn nhất đến lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.

Câu 57. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam đấu tranh kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào?

A. Ngày 1 - 5 - 1929.       B. Ngày 1 - 5 - 1930.

c. Ngày 1 - 5 - 1931.       D. Ngày 1 - 5 - 1933.

Đáp án: B

Giải thích: Ngày 1 - 5 – 1930, lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam đấu tranh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động.

Câu 58. Năm 1930, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì:

A. là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất.

B. là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

C. là nơi có đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất.

D. là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh.

Đáp án: D

Giải thích: Năm 1930, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh.

Câu 59. Chính quyền Xô viết của nhân dân ta ra đời lần đầu tiên ở những địa phương nào?

A. Nam Định và Hải Phòng.

B. Thanh Hóa và Nghệ An.

C. Nghệ An và Hà Tĩnh.

D. Huế và Đà Nẵng.

Đáp án: C

Giải thích: Chính quyền Xô viết của nhân dân ta ra đời lần đầu tiên ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Câu 60. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới thông qua

A. sự thành lập chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh (cuối năm 1930 – đầu năm 1931).

B. cuộc đấu tranh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (1 - 5 – 1930).

C. cuộc đấu tranh đòi cải thiện đời sống (tháng 2 – tháng 4/1930).

D. cuộc đấu tranh đòi giảm sưu giảm thuế (tháng 2 – tháng 4/1930).

Đáp án: B

Giải thích: Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới thông qua cuộc đấu tranh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (1 - 5 – 1930).

Câu 61. Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Nghệ - Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở

A. Anh Sơn.       B. Hưng Nguyên.

C. Thanh Chương.        D. Can Lộc.

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Nghệ - Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở Hưng Nguyên (Nghệ An).

Câu 62. Nội dung nào không phản ánh ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

A. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản.

B. Đoàn kết nông dân và công nhân trong đấu tranh cách mạng.

C. Khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng của công – nông.

D. Được Quốc tế Cộng sản công nhận là phân bộ độc lập.

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân, không phải là liên minh công – nông.

Câu 63. Chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì

A. xây dựng theo mô hình nước Nga Xô viết.

B. do giai cấp nông dân lãnh đạo.

C. là nhà nước vô sản đầu tiên ở Việt Nam.

D. là thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới.

Đáp án: A

Giải thích: Chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì xây dựng theo mô hình nước Nga Xô viết.

Câu 64. Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh mở các lớp dạy chữ nào cho các tầng lớp nhân dân?

A. Chữ Hán.

B. Chữ Quốc ngữ.

C. Chữ Pháp.

D. Chữ Nho.

Đáp án: B

Giải thích: Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dân.

Câu 65. Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Từ 2 đến 3 tháng.

B. Từ 3 đến 4 tháng.

c. Từ 4 đến 5 tháng.

D. Từ 5 đến 6 tháng.

Đáp án: C

Giải thích: Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng.

Câu 66. Sau khi Xô viết Nghệ - Tĩnh bị chính quyền thực dân Pháp đàn áp, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn trong những năm

A. 1930 - 1931.       B. 1931 - 1932.

C. 1933 - 1934.       D. 1934 - 1935.

Đáp án: B

Giải thích: Sau khi Xô viết Nghệ - Tĩnh bị chính quyền thực dân Pháp đàn áp, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn trong những năm 1931 - 1932.

Câu 67. Thời kì cách mạng từ 1930 đến 1935 là thời kì:

A. Đảng ta ra hoạt động công khai.

B. Đảng ta hoạt động mạnh mẽ.

C. Đảng ta hoạt động nửa công khai, nửa bí mật.

D. Đảng ta hoạt động bí mật.

Đáp án: D

Giải thích: Thời kì cách mạng từ 1930 đến 1935 là thời kì Đảng ta hoạt động bí mật.

Câu 68. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào thời gian nào?

A. Năm 1930.

B. Năm 1931.

C. Năm 1933.

D. Năm 1935.

Đáp án: D

Giải thích: Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 27 đến ngày 31/3/1935.

Câu 69. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (1935) xác định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trước mắt là

A. lật đổ chế độ phong kiến.

B. củng cố và phát triển Đảng.

C. đánh đuổi thực dân Pháp.

D. chống chủ nghĩa phát xít.

Đáp án: B

Giải thích: Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (1935) xác định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trước mắt là củng cố và phát triển Đảng.

Câu 70. Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

A. đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

B. khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

C. để lại nhiều bài học sáng tạo cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

D. làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn Việt Nam.

Đáp án: B

Giải thích: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

Câu 71.Nội dung nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào yêu nước giai đoạn trước?

A. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. Đã thành lập được mặt trận dân tộc rộng rãi chống đế quốc và tay sai.

C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn từ Bắc vào Nam mang tính chất thống nhất cao.

D. Mang tính chất cách mạng triệt để, nhằm vào hai kẻ thù đế quốc và tay sai.

Đáp án: B

Giải thích: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 chưa thành lập được mặt trận dân tộc rộng rãi chống đế quốc và tay sai.

Câu 72. Trong thời gian tồn tại, chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã

A. thành lập chính phủ dân chủ nhân dân.

B. tiến hành công nghiệp hóa.

C. xóa bỏ các tệ nạn xã hội.

D. tiến hành cải cách ruộng đất.

Đáp án: C

Giải thích: Trong thời gian tồn tại, chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã xóa bỏ các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, mê tín, dị đoan,…

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên