Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (có đáp án): Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (có đáp án): Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 1)

Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản trong xã Hội Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

Quảng cáo

A. Vô sản với tư sản.

B. Vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

C. Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

D. Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

Đáp án: D

Câu 2. Trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, có bao nhiêu công nhân ở Bắc Kì bị thất nghiệp ?

Quảng cáo

A. 2.500             B. 5.000                 C. 52.000             D. 25.000

Đáp án: D

Câu 3. Phong trào 1930 – 1931 diễn ra trong bối cảnh là:

A. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã kết thúc, tuy nhiên tác động của nó đối với kinh tế Việt Nam là rất lớn.

B. Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp chính trị. Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc.

C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tuy nhiên chính trị khá ổn định.

D. Nhân dân thế giới đang tích cực đấu tranh chống Chủ nghĩa phát xít.

Đáp án: B

Câu 4. Ngày 1/5/1930 diễn ra sự kiện gì ?

Quảng cáo

A. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam tổ chức mít tỉnh quy mô lớn.

B. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới.

C. Công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động tổ chức một cuộc mít tinh khổng lồ (2,5 vạn người) ở Quảng trường Đấu Xảo (Hà Nội).

D. Lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nông Việt Nam.

Đáp án: B

Câu 5. Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng ở:

A. Hà Nội - Hải Phòng.

B. Hải Phòng - Quảng Ninh.

C. Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Nghệ An - Hà Tĩnh.

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 6. Sự khác biệt giữa phong trào nông dân Nghệ - Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930 ?

A. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.

B. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.

C. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

D. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.

Đáp án: D

Câu 7. Điểm khác biệt của phong trào đấu tranh ở Nghệ - Tĩnh năm 1930 – 1931 so với các địa phương khác trên cả nước là :

A. Những cuộc biểu tình của nông dân có vũ trang tự vệ được công nhân hưởng ứng, phối hợp đấu tranh.

B. Luôn nêu cao khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”, “Đả đảo phong kiến”, “ruộng đất về tay dân cày”.

C. Nông dân biểu tình đòi lật đổ chính quyền phong kiến tay sai.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Câu 8. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã ?

A. Lật đổ ách thống trị của đế quốc – phong kiến trên toàn Nghệ - Tĩnh.

B. Đảng đã tập hợp được nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất rộn rãi.

C. Bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất của nông dân.

D. Liên minh công nông đã hình thành.

Đáp án: D

Câu 9. Phong trào đấu tranh ở Nghệ - Tĩnh sau ngày 12/9/1930 đã dẫn đến hiện tượng gì ?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định nâng mục tiêu đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế lên đấu tranh lật đổ chính quyền đế quốc - phong kiến tay sai.

B. Chính quyền tay sai cấp thôn - xã đã tích cực hỗ trợ thực dân Pháp đàn áp, khủng bố phong trào.

C. Chính quyền của đế quốc phong kiến bị tê liệt và tan rã nhiều nơi.

D. Đảng đã phát động nhân dân đấu tranh vũ trang giành chính quyền thắng lợi.

Đáp án: C

Câu 10. Lực lượng vũ trang được thành lập trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh được gọi là gì ?

A. Hồng vệ binh.         B. Hồng quân.

C. Cận vệ Đỏ.         D. Tự vệ Đỏ.

Đáp án: D

Câu 11. Chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã tiến hành các chính sách gì ?

A. Bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, lấy ruộng đất công chia cho dân cày nghèo.

B. Lấy ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày, bỏ thuế thân, thuế rượu, thuế muối.

C. Tịch thu ruộng đất đế quốc, phong kiến tay sai chia cho dân cày, giám tô, xoá nợ.

D. Tịch thu tài sản của địa chủ, đế quốc chia cho nông dân, xóa nợ cho dân nghèo.

Đáp án: A

Câu 12. Chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện chính sách gì trên lĩnh vực văn hoá - giáo dục ?

A. Mở lớp dạy chữ Hán cho nhân dân.

B. Mở lớp dạy tiếng Pháp cho nhân dân.

C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân.

D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp cho nhân dân.

Đáp án: C

Câu 13. Đảng Cộng Sản Việt Nam được Quốc tế Cộng sản công nhận vào khi nào ?

A. Tháng 4/1930.         B. Tháng 4/1931.

C. Tháng 10/1930.         D. Tháng 10/1931.

Đáp án: B

Câu 14. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua khi nào ?

A. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 3/1935.

B. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 10/1930.

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I, tháng 10/1930.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II, tháng 10/1930.

Đáp án: C

Câu 15. Điểm khác nhau cơ bản giữa Luận cương chính trị với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì ?

A. Luận cương xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng nặng về đấu tranh giai cấp.

B. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng lại nặng về đấu tranh dân tộc.

C. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

D. Luận cương xác định nhiệm vụ đấu tranh dân tộc là hàng đầu, nhưng không để ra được sách lược liên minh giai cấp, đoàn kết dân tộc.

Đáp án: C

Câu 16. Khối liên minh công - nông được hình thành khi nào ?

A. Từ trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

B. Từ trong phong trào công nhân năm 1930 - 1931.

C. Từ trong phong trào cách mạng 1930 -1931.

D. Từ trong phong trào dân tộc dân chủ 1926 - 1930.

Đáp án: C

Câu 17. Hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930?

A. Có một số hạn chế mang tính tả khuynh, giáo điều.

B. Có một số hạn chế mang tính hữu khuynh.

C. Có một số hạn chế mang tính cực đoan.

D. Có một số hạn chế mang tính vừa tả khuynh, vừa hữu khuynh.

Đáp án: A

Câu 18. Tổ chức nào được thành lập trong phong trào cách mạng 1930 -1931 ?

A. Hội Phản đế Đồng minh.

B. Hội cày.

C. Mặt trận Đồng minh Phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đồng Dương.

Đáp án: A

Câu 19. Luận cương chính trị xác định động lực chính của cách mạng là ai ?

A. Giai cấp nông dân, công nhân, trí thức.

B. Giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

C. Giai cấp công nhân, nông dân.

D. Giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản.

Đáp án: C

Câu 20. Đồng chí Trần Phú quê ở dâu ?

A. Đức Thọ - Hà Tĩnh.

B. Đô Lương - Nghệ An.

C. Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

D. Yên Thành - Nghệ An.

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12