Động từ bất qui tắc Dream trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Dream trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Dream

  • Mơ, nằm mơ

Cách chia động từ bất qui tắc Dream

Động từ nguyên thể Dream
Quá khứ Dreamt/Dreamed
Quá khứ phân từ Dreamt/Dreamed
Ngôi thứ ba số ít Dreams
Hiện tại phân từ/Danh động từ Dreaming
Quảng cáo

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Learn-Learnt/Learned-Learnt/Learned (T hoặc ED)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Burn Burnt/Burned Burnt/Burned
Clap Clapped/Clapt Clapped/Clapt
Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled
Lean Leant/Leaned Leant/Leaned
Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped
Learn Learned/Learnt Learned/Learnt
Smell Smelled/Smelt Smelled/Smelt
Spell Spelled/Spelt Spelled/Spelt
Spill Spilled/Spilt Spilled/Spilt
Spoil Spoiled/Spoilt Spoiled/Spoilt
Strip Stripped/Stript Stripped/Stript
Sunburn Sunburned/Sunburnt Sunburned/Sunburnt
Sweep Swept/Sweeped Swept/Sweeped
Vex Vexed/Vext Vexed/Vext

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp