Động từ bất qui tắc Strip trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Strip trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Strip

  • Lột, lột trần, cởi (quần áo)

  • Làm trờn răng (ốc vít, ...)

Cách chia động từ bất qui tắc Strip

Động từ nguyên thể Strip
Quá khứ Stript/Stripped
Quá khứ phân từ Stript/Stripped
Ngôi thứ ba số ít Strips
Hiện tại phân từ/Danh động từ Stripping
Quảng cáo

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Learn-Learnt/Learned-Learnt/Learned (T hoặc ED)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Burn Burnt/Burned Burnt/Burned
Clap Clapped/Clapt Clapped/Clapt
Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed
Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled
Lean Leant/Leaned Leant/Leaned
Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped
Learn Learned/Learnt Learned/Learnt
Smell Smelled/Smelt Smelled/Smelt
Spell Spelled/Spelt Spelled/Spelt
Spill Spilled/Spilt Spilled/Spilt
Spoil Spoiled/Spoilt Spoiled/Spoilt
Sunburn Sunburned/Sunburnt Sunburned/Sunburnt
Sweep Swept/Sweeped Swept/Sweeped
Vex Vexed/Vext Vexed/Vext

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp