Bài tập trắc nghiệm CO2 tác dụng với dung dịch kiềmChuyên đề: Cacbon - Silic

Bài tập trắc nghiệm CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Câu 1: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng xảy ra:

A. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần qua một cực đại rồi sau đó tan trở lại hết.

Quảng cáo

B. Một lúc mới có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần qua một cực đại rồi lại giảm.

C. Có kết tủa ngay, nhưng kết tủa tan trở lại ngay sau khi xuất hiện.

D. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần đến một giá trị không đổi.

Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm?

A. Chỉ có CaCO3    B. Chỉ có Ca(HCO3)2

C. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2    D. Không có cả 2 chất CaCO3 và Ca(HCO3)2

Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g.    B. 1,5g    C. 2g    D. 2,5g

Câu 4: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m gam kết tủa. Tính m

A.19,7g    B. 14,775g.    C. 23,64g    D. 16,745g

Quảng cáo

Câu 5: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có 4 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít    B. 2,688 lít    C.6,72 lít    D. 10,08 lít

Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan

A. 2,44 gam    B. 2,22 gam    C. 2,31 gam    D. 2,58 gam.

Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn V ml (đktc)CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,02M, phản ứng hoàn toàn thu được 0,2 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 44,8 hoặc 89,6 B.44,8 hoặc 224    C. 224    D. 44,8

Câu 8: Hấp thụ hoàn toàn V lít (đktc) CO2 vào 200 ml dd hỗn hợp (Ba(OH)2 1,2M và NaOH 2M), phản ứng hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 3,136    B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92    D. 3,136 hoặc 16,576.

Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 17,92 lít (đktc) CO2 vào 500 ml dd Ca(OH)2 aM, phản ứng hoàn toàn thu được 50 gam kết tủa. Giá trị a là:

A. 1,5    B. 1,3    C.1    D. 1,2

Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn 27,552 lít (đktc) CO2 vào m gam dd Ba(OH)2 34,2%, phản ứng hoàn toàn thu được 175,33 gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1060    B. 265    C. 530    D. 2120

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. A2. A3. A4. B5. B
6. C7. A8. D9. B10. C

Câu 2:

T = 0,5/0,1 = 5 => chỉ tạo muối của CO32-

Câu 3:

T = 0,04/0,03 = 4/3 => tạo 2 muối: Ca(HCO3)2 x mol và CaCO3 y mol

Ta có: x + 2y = 0,03 mol và x + y = 0,02 mol

=> x= 0,01 và y = 0,01 => m =0,01.100 =1g

Câu 4:

T = 0,25/0,1 = 2,5 => tạo muối của CO32-

=> nCO32-= 0,1 mol; nBa2+ = 0,075 mol

=>mBaCO3 = 0,075. 197 = 14,775 gam

Câu 6:

T = 0,04/0,015 = 2,67 => tạo muối của CO32-;

nH2O = nCO2 = 0,015 mol

mcr = mCO2 + mNaOH + mKOH – mH2O = 0,015.44 + 0,02.40 + 0,02.56 – 0,015.18 = 2,31 gam

Câu 8:

TH1: nCO2 = n↓ = 27,58/197 = 0,14 mol => V = 3,136 lít;

TH2: nCO2 = nOH- - n↓ = 0,88 – 0,14 = 0,74 mol => V = 16,576 ml

Câu 10:

nCO2 = 27,552/22,4 = 1,23 mol; n↓ = 175,33/197 = 0,89 mol; nOH- = nCO2 + n↓ = 1,23 + 0,89 = 2,12 mol;

nBa(OH)2 = 2,12/2 = 1,06 mol

=> mdd = 1,06.171.100/34,2 = 530 gam.

Tham khảo các bài Chuyên đề 3 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-cacbon-silic.jsp


Khóa học 12