Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề)

Bộ đề tổng hợp Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề), cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 8.

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Quảng cáo

Câu 1: (5 điểm)

Viết chương trình nhập số bạn nam và số bạn nữ trong lớp em, in ra màn hình kết quả so sánh bên nào đông hơn, chẳng hạn “ Số bạn Nữ đông hơn bạn Nam” hay “Số bạn Nam đông hơn bạn Nữ”.

Câu 2: (5 điểm)

Viết chương trình nhập vào độ dài cạnh hình vuông, tính và đưa ra màn hình chu vi và diện tích hình vuông

(độ dài cạnh hình vuông, chu vi, diện tích là các số thực).

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 2)

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề)

Quảng cáo

Câu 1: (5 điểm)

Viết chương trình nhập một số nguyên A từ bàn phím, sử dụng câu lệnh điều kiện để kiểm tra A xem có chia hết cho 3 hay không, sau đó đưa ra màn hình thông báo “A chia hết cho 3” hoặc “A không chia hết cho 3”.

Câu 2: (5 điểm)

Viết chương trình nhập vào độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật, tính và đưa ra màn hình chu vi và diện tích.

(chiều dài, chiều rộng, chu vi, diện tích là các số thực).

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 2) Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 3)

Quảng cáo

Câu 1: (5 điểm)

Viết chương trình nhập vào 2 số thực a và b là độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật, in ra màn hình cạnh nào là chiều dài và cạnh nào là chiều rộng, chẳng hạn “Chiều dài là a, chiều rộng là b” hoặc “Chiều dài là b, chiều rộng là a”.

Câu 2: (5 điểm)

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn bán kính R, biết rằng R là số thực và được nhập vào từ bàn phím, biết hằng số Pi có giá trị = 3.14

(Chu vi = 2.Pi.R, Diện tích = Pi.R2 là các số thực).

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 3) Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 4)

Câu 1: (5 điểm)

Hãy viết chương trình nhập vào số nguyên m. Sử dụng câu lệnh điều kiện kiểm tra số m là chẵn hay lẻ. Sau đó in lên màn hình thông báo “So vua nhap la so chan!” hoặc “So vua nhap la so le!”.

Câu 2: (5 điểm)

Viết chương trình tính diện tích của một hình tam giác, biết rằng chiều cao h và cạnh đáy a là các số thực và được nhập vào từ bàn phím.

(Diện tích = (cạnh đáy* chiều cao)/2).

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 4) Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

A. A:= 4.5.     B. A:= ‘1234’.     C. X:= 57.     D. X:=‘baitap’.

Câu 2: Kết quả của phép toán 5 mod 3 + 1 là bao nhiêu?

A. 2     B. 7     C. 5     D. 3

Câu 3: Giả sử x là biến với kiểu dữ liệu số thực, khai báo nào sau đây là hợp lệ:

A. var x: byte;     B. var x: string;     C. var x: real;     D. var x: integer;

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

A. program BaiTap3;

B. uses crt;

C. var x1: byte;

D. const pi:=3.14;

Câu 5: Câu lệnh nhập giá trị cho các biến c, d là:

A. read(a,b);     B. readln(x,y);     C. read(m,n);     D. readln(c,d);

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x : = real;     B. z: 3;     C. y= a +b;    D. I: = 4;

Câu 7: Phép so sánh nào cho kết quả đúng:

A. 5=2     B. 5≤2     C. 5<2     D. 5≥2

Câu 8: Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 3 +5); sẽ in ra kết quả:

A. y=10     B. 10     C. 5     D. y=5

Câu 9: Hãy chọn kết quả đúng:

A. 16/5=3; 16 div 5 = 3; 16 mod 5 = 1;

B. 16/5=3.2; 16 div 5 = 1; 16 mod 5 = 3;

C. 16/5=3; 16 div 5 = 3.2; 16 mod 5 = 1;

D. 16/5=3.2; 16 div 5 = 3; 16 mod 5 = 1;

Câu 10: Phép toán sau cho ra kết quả là: (16-(16 mod 3))/5

A. 1     B. 3     C. 5     D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 3x4 + 5x + 1

b)

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức: D = 2(a+b)

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím.)

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

D

C

D

D

D

D

A

D

B

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 6)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng:

A. var tb:= real;     B. var 4hs: integer;     C. const x: real;     D. var R: char;

Câu 2: Trong Pascal, khai báo hằng pi nào sau đây là đúng:

A. const pi = 3.14;

B. const pi := 3.14;

C. const pi = 3,14;

D. const pi := 3,14;

Câu 3: Câu lệnh writeln(‘15*4-30+12=’,15*4-30+12); in ra màn hình kết quả là:

A. 15*4-30+12     B. 42     C. 15*4-30+12=42     D. =42

Câu 4: Giả sử x là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, khai báo nào sau đây là hợp lệ:

A. var x:= integer;     B. var x: string;    C. var x: real;     D. var x: byte

Câu 5: Câu lệnh Writeln(‘y=’,15 div 3 + 5); sẽ in ra màn hình là:

A. 9     B. y=9     C. y=10     D. y= 7

Câu 6: Câu lệnh nhập giá trị cho các biến m, n là:

A. read(a,b);     B. readln(x,y);     C. readln(m,n);    D. readln(c,d)

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x : = real;     B. z:= 3;     C. y= a +b;     D. I: 4

Câu 8: Câu lệnh Writeln(‘x=’ , 15 mod 3 +5); sẽ in ra kết quả:

A. 5     B. x=10     C. 10     D. x=5

Câu 9: Hãy chọn kết quả đúng:

A. 17/5=3; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 2;

B. 17/5=3.4; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 2;

C. 17/5=3.4; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 1;

D. 17/5=3.4; 17 div 5 = 1; 17 mod 5 = 2;

Câu 10: Biểu thức nào sau đây đúng khi chuyển từ toán học sang Pascal?

A. (x-y)/3*x*x     B. a*x+b*x+2:c     C. (a+b)*3/(c+d)2     D. 15(4+30+12)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 5x2 + 3x + 2

b)

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức: C =

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 3)

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím)

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

C

D

C

C

B

D

B

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề thi Tin học lớp 8 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi các môn học lớp 8 năm học 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi khối lớp 8 của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.