Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề)

Bộ đề tổng hợp Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề), cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 8.

Quảng cáo

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Đề bài:

Quảng cáo

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị là số chẵn trong phạm vi từ 1 dến N, sau đó in ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 2)

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (8 đề)

Quảng cáo

Đề bài:

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị là số lẻ trong phạm vi từ 1 dến N, sau đó in ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 3)

Đề bài:

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 dến N, sau đó in ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 4)

Đề bài:

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 dến N, sau đó in ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần biết trước:

A. Hôm nay, em viết thư cho bạn Lan

B. Hôm nay, em ăn cơm sớm lúc 5 giờ

C. Em ăn cơm lúc 6 giờ chiều mỗi ngày

D. Chạy cho đến khi mệt

Câu 2: Trong câu lệnh lặp for…do, số vòng lặp là biết trước và bằng:

A. giá trị cuối – giá trị đầu + 1

B. giá trị cuối – giá trị đầu - 1

C. giá trị cuối – giá trị đầu

D. giá trị cuối – giá trị đầu

Câu 3: Chương trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào?

var i: integer;

begin

for i =1 to 101 do;

end.

A. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 101.

B. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 100.

C. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 101 rồi không làm gì cả.

D. Kết quả khác.

Câu 4: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

s:=0;

for i:=1 to 3 do s := s+2*i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình là :

A. 12     B. 10     C. 0     D. 6

Câu 5: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

S := 0;

for i:= 1 to 5 do s := s+i;

Kết quả in lên màn hình là của s là :

A. 15     B. 16    C. 11     D. 22

Câu 6: Hãy đọc đoạn chương trình sau:

s:= 1;

for i:= 1 to 5 do s := s + 1;

Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

A. 10     B. 6     C. 7     D. 5

Câu 7: Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal :

X:=3;

For i := 1 to 3 do x := x – 1;

X sẽ nhận được giá trị nào dưới đây?

A. 0;     B. 1 ;     C. -4 ;     D. – 1;

Câu 8: Điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là :

A. phép gán B. Câu lệnh đơn C. Câu lệnh ghép D. Phép so sánh

Câu 9: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến k bằng bao nhiêu?

k: = 0;

For i:= 1 to 3 do k:= k + 3;

A. 9     B. 8     C. 5     D. 2

Câu 10: Hãy đọc đoạn chương trình sau:

s:=1;

for i:= 1 to 5 do s:= s * i;

Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

A. 15     B. 0     C. Kết quả khác     D. 120

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên trong phạm vi từ 1 đến 20.

Thông báo kết quả ra màn hình?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

D

A

A

B

A

D

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Đề thi Giữa học kì 2 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 6)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần biết trước:

A. Chiều nay, em phải nấu cơm

B. Đánh răng mỗi ngày 3 lần

C. Đi chợ mua rau

D. Hôm nay, em đi xem phim với bạn Hoa

Câu 2: Trong câu lệnh lặp for…do, số vòng lặp là biết trước và bằng:

A. giá trị cuối – giá trị đầu + 1

B. giá trị cuối – giá trị đầu + 2

C. giá trị cuối – giá trị đầu + 3

D. giá trị cuối – giá trị đầu + 4

Câu 3: Trong Pascal, câu lệnh lặp thường có dạng:

A. for <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

B. for <biến đếm> : <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

C. for <biến đếm> = <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

D. for <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Câu 4: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:= ’1’ to ‘10’ do writeln(‘A’);

B. For i:= 2.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

C. For i = 1 to 10 do writeln(‘A’);

D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

Câu 5: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

S := 1;

for i:=1 to 5 do s := s+i;

Kết quả in lên màn hình là của s là :

A. 15     B. 16     C. 11    D. 22

Câu 6: Hãy đọc đoạn chương trình sau:

s:= 0;

for i:= 1 to 5 do s := s + 1;

Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

A. 10     B. 6     C. 7     D. 5

Câu 7: Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal :

X:=3

For i : = 1 to 3 do

x : = x - 1

X sẽ nhận được giá trị nào dưới đây ?

B. 1 ;     C. -4 ;     A. 0;     D. – 1;

Câu 8: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

s:=0;

for i:=1 to 3 do s := s+2*i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình là :

A. 12    B. 10     C. 0     D. 6

Câu 9: Hãy cho biết số lần lặp của câu lệnh for sau đây: for i:=1 to 5 do …

A. 6 lần     B. 5 lần     C. 4 lần     D. 3 lần

Câu 10: câu lệnh lặp For i:= 2 to 5 do Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); sẽ in ra màn hình mấy dòng chữ?

A. 1     B. 3    C. 4     D. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên trong phạm vi từ 35 đến 45.

Thông báo kết quả ra màn hình?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

D

D

B

D

A

A

B

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Đề thi Giữa học kì 2 Tin học lớp 8 có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề thi Tin học lớp 8 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi các môn học lớp 8 năm học 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi khối lớp 8 của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.