Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

• Nội dung chính

   - Các loại vải.

   - Nguồn gốc và tính chất từng loại

   - Phân biệt các loại vải.

I. Nguồn gốc và tính chất các loại vải

1. Vải sợi thiên nhiên

a) Nguồn gốc

- Được dệt bằng các dạng sợi có sẵn trong thiên nhiên.

- Nguồn gốc từ thực vật: sợi bông, lanh, đay, gai,…

- Nguồn gốc từ động vật: kén tằm, lông cừu, lông vũ,..

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

- Vải sợi thiên nhiên được chia thành 2 loại dựa theo quy trình sản xuất:

   + Vải sợi bông: Cây bông →quả bông →xơ bông \(\rightarrow\) kéo sợi →sợi dệt → dệt → vải sợi bông.

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

   + Vải tơ tằm: Con tằm kén tằm → ươm tơ → sợi tơ tằm → kéo sợi →sợi dệt → dệt → vải tơ tằm.

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

b) Tính chất

   - Có độ hút ẩm cao.

   - Mặc vào thoáng mát.

   - Dễ bị nhàu

   - Giặt lâu khô.

   - Khi đốt sợi vải, tro bóp dễ tan.

2. Vải sợi hóa học

a) Nguồn gốc

   - do người tạo ra từ một số chất hóa học lấy từ gỗ, tre nứa, dầu mỏ, than đá…

   - Vải sợi hóa học có thể chia làm hai loại: vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp được dệt bằng sợi tổng hợp

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

   - Dạng sợi nhân tạo được sử dụng nhiều là sợi Visco, axetat được tạo thành từ chất xenlulo của gỗ, tre, nứa.

   - Dạng sợi tổng hợp được sử dụng nhiều là Nilon, polyeste được tổng hợp từ một số chất hóa học lấy từ than đá, dầu mỏ.

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

b) Tính chất

   - Vải sợi nhân tạo có nhu cầu hút ẩm cao nên mặc thoáng mát nhưng ít nhàu và bị cứng lại trong nước, khi đốt sợi vải tro bóp dể tan

   - Vải sợi tổng hợp có độ hút ẩm thấp nên mặc bí vì ít thấm mồ hôi, được sử dụng nhiều vì rất đa dạng bền, đẹp, giặt mau khô và không bị nhàu, khi đốt sợi vải, tro vón cục, bóp không tan

3. Vải sợi pha

a) Nguồn gốc

- Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha được kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau để tạo thành sợi dệt.

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

b) Tính chất

   - Vải sợi pha có những ưu điểm của các loại vải sợi thành phần.

   - Vải sợi pha có độ hút ẩm nhanh, mặc thoáng mát, không bị nhàu, bền, đẹp. Thích hợp với khí hậu nhiệt đới.

II. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải

1. Điền tính chất một số loại vải

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

2. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải

- Vò vải:

   + Bị nhàu → vải sợi thiên nhiên. vải sợi nhân tạo.

   + Không bị nhàu → vải sợi tổng hợp

- Đốt vải:

   + Tro bóp dễ tan → vải sợi thiên nhiên, vải sợi nhân tạo

   + Tro vón cục bóp không tan → vải sợi tổng hợp

3. Đọc thành phần sợi vải trên các băng vải nhỏ đính trên áo, quần

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 1 có đáp án hay nhất

III. Ghi nhớ

   - Vải sợi thiên nhiên được dệt từ các dạng sợi có sẵn trong thiên nhiên như sợi bông, sợi tơ tằm,… Vải bông, vải tơ tằm mặc thoáng mát, thích hợp với khí hậu nhiệt đới nhưng dễ bị nhàu và độ bền kém.

   - Vải sợi hóa học gồm vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp được dệt từ các dạng sợi do con người tạo ra từ một số chất hóa học. vải sợi nhân tạo mặc thoáng mát, ít nhàu hơn vải bông. Vải sợi tổng hơp bền, đẹp, dễ giặt, không bị nhàu nhưng mặc bí và ít thấm mồ hội.

   - Vải sợi pha được dệt từ sợi pha. Vải sợi pha có được những ưu điểm của các loại vải sợi thành phần.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Vải sợi hóa học được dệt từ:

A. Một số chất hóa học lấy từ gỗ, tre, dầu mỏ, than đá...

B. Sợi bông, lanh, đay, gai...

C. Kén tằm, sợi len,...

D. Lông cừu

Đáp án: A

Giải thích: Vải sợi hóa học được dệt từ một số chất hóa học lấy từ gỗ, tre, dầu mỏ, than đá... – SGK trang 7

Câu 2: "Độ hút ẩm thấp, thoáng mát nên mặc bí vì ít thấm mồ hôi. Tuy nhiên nó bền, đẹp, mau khô và không bị nhàu" là tính chất của loại vải nào?

A. Vải sợi pha

B. Vải sợi nhân tạo

C. Vải sợi thiên nhiên

D. Vải sợi tổng hợp

Đáp án: D

Giải thích: Độ hút ẩm thấp, thoáng mát nên mặc bí vì ít thấm mồ hôi. Tuy nhiên nó bền, đẹp, mau khô và không bị nhàu" là tính chất của vải sợi tổng hợp – SGK trang 8

Câu 3: Vải sợi thiên nhiên có tính chất:

A. Ít thầm mồ hôi, ít bị nhàu

B. Giặt mau khô, hút ẩm thấp

C. Hút ẩm cao, giặt lâu khô

D. Ít thấm mồ hôi, khi đốt tro vón cục

Đáp án: C

Giải thích: Vải sợi thiên nhiên có tính chất:

+ Hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ nhàu

+ Giặt lâu khô

+ Khi đốt sợi vải, tro bóp dễ tan – SGK trang 7

Câu 4: Các thao tác phân biệt 1 số loại vải là:

A. Vò vải

B. Vò vải, đốt sợi vải

C. Đốt sợi vải

D. Vò vải, đốt sợi vải, đọc thành phần sợi vải

Đáp án: D

Giải thích: Các thao tác phân biệt 1 số loại vải là: vò vải, đốt sợi vải, đọc thành phần sợi vải – SGK trang 8, 9

Câu 5: Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các loại sợi:

A. Sợi bông, lanh, đây, gai

B. Sợi visco, axêtat

C. Sợi nilon, polyeste

D. Sợi polyeste; dầu mỏ, than đá

Đáp án: A

Giải thích: Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các loại sợi: bông, lanh, đây, gai… - SGK trang 6

Câu 6: Vải sợi hóa học có thể được chia làm hai loại là:

A. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo

B. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp

C. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp

D. Vải sợi pha và vải sợi hóa học

Đáp án: B

Giải thích: Vải sợi hóa học có thể được chia làm hai loại là: vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp – SGK trang 7

Câu 7: Cây bông dùng để sản xuất ra vải nào?

A. Vải sợi bông

B. Vải tơ tằm

C. Vải xatanh

D. Vải nilon

Đáp án: A

Giải thích: Cây bông dùng để sản xuất ra vải sợi bông – Hình 1.1 – SGK trang 6

Câu 8: Khi kết hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau tạo thành:

A. Vải sợi pha

B. Vải sợi tổng hợp

C. Vải nhân tạo

D. Vải sợi bông

Đáp án: A

Giải thích: Khi kết hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau tạo thành vải sợi pha – SGK trang 8

Câu 9: Vải sợi nhân tạo được lấy từ:

A. Gỗ, tre, than đá

B. Dầu mỏ, than đá

C. Than đá, tre, nứa

D. Gỗ, tre, nứa

Đáp án: D

Giải thích: Vải sợi nhân tạo được lấy từ chất có xenlulozo: gỗ, tre, nứa… - SGK trang 7

Câu 10: Vải sợi pha có nguồn gốc:

A. Từ sợi pha

B. Từ các dạng sợi do con người tạo ra

C. Từ sợi cây đay

D. Từ sợi tơ tằm

Đáp án: A

Giải thích: Vải sợi pha có nguồn gốc từ sợi pha. Sợi pha thường được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau để tạo thành sợi dệt – SGK trang 8

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 6 | Soạn Công nghệ lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-1-cac-loai-vai-thuong-dung-trong-may-mac.jsp