Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

A . Lý thuyết

1.1. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố

* Thế giới:

   -Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

   - Ở châu Âu, Đức đầu hàng đồng minh không điều kiện (5/1945).

   - Ở châu Á, Nhật đầu hàng động minh không điều kiện (8/1945).

* Trong nước:

   - Ngay khi nghe tin Nhật đầu hàng, Hội nghị toàn quốc của Đảng được họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15/8/1945 đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước. UB Khởi nghĩa được thành lập và ra quân lệnh số 1 kêu gọi nổi dậy.

   - Tiếp theo, Đại hội quốc dân Tân Trào được tổ chức (16/8) nhất trí tán thành Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập UB Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Sau đó Người đã gửi thư đến đồng bào kêu gọi Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

   - Chiều 16/8 giải phóng thị xã Thái Nguyên mở đường về Hà Nội.

1.2. Giành chính quyền ở Hà Nội

   - Ở Hà Nội không khí cách mạng sục sôi, Việt Minh hoạt động khắp thành phố.

   - Sáng ngày 19/8, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo đến quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Bài hát Tiến quân ca lần đầu vang lên.

   - Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn.

→ Kết quả: Trước khí thế của cuộc khởi nghĩa, quân Nhật không dám chống lại. Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi ở Hà Nội.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 9 chọn lọc có đáp án

Cuộc mít tinh tại Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945)

* Ý nghĩa:

   - Cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

   - Làm cho quân Nhật hoang mang , dao động.

1.3. Giành chính quyền trong cả nước

   - Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, nhiều xã huyện một số tỉnh đã giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, đó là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

   - Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại thoái vị

   - Trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28), cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trong cả nước.

   - Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

1.4. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng Tháng Tám.

a. Ý nghĩa lịch sử

* Trong nước:

   - Cách mạng Tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, phá tan 2 tầng xiềng xích nô lệ thực dân Pháp và phát xít Nhật. Đồng thời lật nhào chế độ chuyên chế tồn tại gầm 1000 năm.

   - CMT8 đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập dưới chế độ DCCH, đưa nhân dân từ nô lệ thành người độc lập, tự do.

   - CMT8 đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam- kỷ nguyên độc lập tự do.

* Quốc tế:

   - CMT8 là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhược tiểu, tự giải phóng khỏi ách áp bức của đế quốc thực dân.

   - Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

. Nguyên nhân thắng lợi

   - Dân tộc VN có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng CS Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hang hái hưởng ứng.

   - Có khối liên minh công- nông vững chắc

B . Trắc nghiệm

Câu 1. Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía Cách mạng.

B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.

C. Lực lượng Cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm.

D. Cách mạng Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh .

Đáp án: B

Giải thích:

Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện là nguyên nhân khách quan.

Câu 2. Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Viêt Nam?

A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trạng.

B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.

C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.

D. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Đáp án: B

Giải thích:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Viêt Nam diễn ra với sự chuẩn bị lâu dài, trong quá trình đấu tranh có đỏ máu, giằng co giữa các bên chứ không phải bằng phương pháp hòa bình.

Câu 3. Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng?

A. Đây là cuộc cách mạng nhân dân có tính chất sâu sắc.

B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.

C. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất dân chủ điển hình.

D. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

Đáp án: D

Giải thích:

Tính bạo lực không thể hiện rõ nét qua Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Câu 4. Nội dung nào không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam có thể rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

A. Chớp thời cơ, dựa vào sức mạnh của toàn dân để tiến hành tổng khởi nghĩa.

B. Vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

C. Tập hợp, tổ chức lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh công khai, hợp pháp.

D. Tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.

Đáp án: C

Giải thích:

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ta hoạt động bí mật là chủ yếu.

Câu 5. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

C. Kết hợp đấu tranh quân sự vơi đấu tranh chính trị, ngoại giao.

D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Đáp án: D

Giải thích:

Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ta đã chớp thời cơ Nhật đầu hàng Đông minh để tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Đây là bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong thời kì hiện nay.

Câu 6. Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.

B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.

C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.

D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.

Đáp án: B

Giải thích:

SGK trang 92.

Câu 7. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn.

A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước VNDCCH”.

C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.

D. Ủy ban dân tộc giait phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước VNDCCH.

Đáp án: B

Giải thích:

sự ra đời của nước VNDCCH đã chấm dứt thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp và sự tồn tại gần 1000 năm của chế độ phong kiến ở VN. Nó hoàn toàn hoàn thành mục tiêu của cuộc Cách mạng tháng Tám.

Câu 8. Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?

A. 18-8-1945.

B. 19-8-1945.

C. 20-8-1945.

D. 21-8-1945.

Đáp án: B

Giải thích:

SGK trang 93.

Câu 9. Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên.

B. Phong Nhã.

C. Nam Cao.

D. Văn Cao.

Đáp án: D

Giải thích:

SGK trang 93.

Câu 10. Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên

A. Tiến nhanh trên con đường XHCN.

B. Độc lâp và tự do.

C. Giàu mạnh và phát triển.

D. Kỷ nguyên công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Đáp án: B

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 9 | Soạn Lịch Sử lớp 9 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

tong-khoi-nghia-thang-tam-nam-1945-va-su-thanh-lap-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa.jsp