Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu hay, ngắn gọn

1. Mục đích, yêu cầu

• Qua bài toán quản lí một cơ sở kinh doanh, học sinh cần đạt được các yêu cầu sau:

• Hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL;

• Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL;

• Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL.

2. Nội dung

Bài 1. Một cửa hàng bán buôn hàng điện tử thường xuyên nhận hàng từ một số công ti và bán lại cho các khách hàng. Hàng nhập và xuất trực tiếp từ kho của cửa hàng (để bài toán đơn giản, hạn chế chỉ có một thủ kho kiêm người giao hàng). Cửa hàng này đã xây dựng một CSDL BANHANG gồm các bảng sau:

Bảng MAT_HANG (mặt hàng – quản lí các mặt hàng)

MaHang TenHang DonVi GiaMua HangSX GiaBan
(Mã hàng) (Tên hàng) (Đơn vị tính) (Giá mua 1 đơn vị) (Hãng sản xuất) (Giá bán 1 đơn vị)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bảng KHACH_HANG (khách hàng- quản lí khách hàng)

MaKhach HoTen DiaChiKh DienThoaiKh TaiKhoanKh
(Mã Khách) (Họ và tên ) (Địa chỉ) (Số điện thoại) (Tài khoản)
(1) (2) (3) (4) (5)

Bảng CONG_TI (công ti - quản lí các công ti cung cấp hàng)

MaCT TenCT DiaChiCT DienThoaiCT TaiKhoanCT
(Mã Công ti) (Tên Công ti) (Địa chỉ Công ti) (Số điện thoại Công ti) (Tài khoản Công ti)
(1) (2) (3) (4) (5)

Bảng PHIEU_NHAP (phiếu nhập - quản lí các phiếu nhập)

SoPhieuNhap MaCT MaHang SoLuong NgayNhap
(Số phiếu nhập) (Mã Công ti) (Mã hàng) (Số lượng) (Ngày nhập)
(1) (2) (3) (4) (5)

Bảng PHIEU_XUAT (phiếu xuất - quản lí các phiếu xuất)

SoPhieuXuat NgayNhap MaKhach MaHang SoLuong GiaBan
(Số phiếu xuất) (Ngày xuất) (Mã Khách hàng) (Mã hàng) (Số lượng) (Giá bán 1 đơn vị)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Các đối tượng sử dụng chương trình quản lí CSDL BAN_HANG là:

Khách hàng;

Các công ti cung cấp hàng cho cửa hàng;

Thủ kho (kiêm người giao hàng);

Kế toán;

Người quản lí cửa hàng.

Theo em, mỗi đối tượng trên sẽ yêu cầu chương trình có những chức năng gì?

Bài 2 Giả sử chương trình có các chức năng:

   • Khách hàng được biết tên, số lượng các mặt hàng còn trong cửa hàng, một số thông tin cần thiết về mặt hàng.

   • Các công ti cần biết tình hình đã cung cấp hàng cho cửa hàng này.

   • Thủ kho kiêm người giao hàng biết được tình hình hàng nhập xuất và tồn kho.

   • Kế toán biết được tình hình thu, chi.

   • Người quản lí cửa hàng biết được mọi thông tin, trong đó đặc biệt quan tâm về tình hình xuất/nhập từng loại mặt hàng, tình hình lãi/lỗ của từng mặt hàng.

   • Bảo mật CSDL.

Nếu chức năng bảo mật CSDL được thực hiện bằng bảng phân quyền, thì từng đối tượng nêu trên có thể được trao quyền như thế nào?

Trong bảng phân quyền kí hiệu: đọc (Đ), sửa (S), bổ sung (B), xóa (X), không được truy cập (K). Trong một số bảng dữ liệu, đối tượng không được quyền Đ, S, B, X đối với một số cột thì ghi K kèm theo chỉ số cột. Ví dụ, quyền của đối tượng khách hàng đối với bảng HANG nếu ghi Đ(K6)thì được hiểu khách hàng có quyền đọc các cột của bảng dữ liệu HANG trừ cột 6 (là cột giá mua mặt hàng từ công ti cung cấp hàng cho cửa hàng, khách hàng không được biết giá mua mà chỉ được biết giá bán mặt hàng này).

Dưới đây là một bảng thể hiện phân quyền, theo em có những điểm nào chưa phù hợp, vì sao?

HANG KHACH CONGTI PHIEU NHAP PHIEU XUAT
Khách hàng Đ(K6) K K K K
Công ti K K K K K
Thủ kho+Giao hàng Đ(K6) Đ Đ Đ Đ
Kế toán Đ Đ Đ Đ, B, S, X Đ, B, S, X
Quản lí Đ, B, S, X Đ, B, S, X Đ, B, S, X Đ Đ

Bài 3. Khi xây dựng CSDL BANHANG như trên, người ta thường tạo biểu mẫu được mở ngay khi mở CSDL (giả sử là biểu mẫu Trangdau), với các nút lệnh yêu cầu người dùng khai báo định danh(tên, mật khẩu) và xác định quyền truy cập. Sau khi khai báo, biểu mẫu tiếp theo được mở (giả sử là OPENCSDL) sẽ hiển thị một danh sách các chức năng tương ứng với bộ "định danh và quyền truy cập" được phép sử dụng. Người dùng có thể tiếp tục chọn trong các chức năng này làm xuất hiện các cửa sổ thích hợp cho truy cập phần dữ liệu với các mức phân quyền mà người lập trình đã dành cho.

Hãy cho biết, vì sao người ta làm như vậy.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-tap-va-thuc-hanh-11-bao-mat-co-so-du-lieu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác