Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình | Tin học 8 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 8.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình

Quảng cáo

Câu 1. Cú pháp khai báo biến trong C++ nào đúng trong các cách sau:

A. <kiểu dữ liệu> <danh sách biến> ;

B. Var <danh sách biến> = <kiểu dữ liệu>;

C. <kiểu dữ liệu>:<danh sách biến> ;

D. <Danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>;

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc khai báo biến có dạng:

< kiểu dữ liệu>  <danh sách biến>;

hoặc vừa khai báo vừa khởi tạo giá trị dạng:

< kiểu dữ liệu>  <danh sách biến>= giá trị khởi tạo;

Câu 2. Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A. int X, Y;

B. float X, Y;

C. float X; int Y;

D. int X; float Y;

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D

Các giá trị 1; 100; 150; 200 là các số nguyên → kiểu dữ liệu của X là int.

Các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99 là các số thực → kiểu dữ liệu của Y là float.

Câu 3. Trong C++ khai báo nào sau đây là đúng?

A. float t b;

B. short 4hs;

C. const float x;

D. int r=30;

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D

Cấu trúc khai báo biến có dạng:

 < kiểu dữ liệu>  <danh sách biến>;

hoặc vừa khai báo vừa khởi tạo giá trị dạng:

< kiểu dữ liệu>  <danh sách biến>= giá trị khởi tạo;  

Trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy và tên biến được đặt theo đúng qui tắc đặt tên.

Quảng cáo

Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình C++, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

A. Hằng và biến là hai đại lương mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo.

C. Hằng là đại lượng có giá trị không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C

Một biến trong C++ là tên của vị trí bộ nhớ. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Giá trị của nó có thể được thay đổi và nó có thể được sử dụng lại nhiều lần. Hằng là đại lượng có giá trị thuộc một kiểu dữ liệu nhất định, nhưng giá trị của hằng không thể thay đổi trong thời gian tồn tại của nó.

Câu 5. Từ khóa const dùng để?

A. khai báo hằng

B. khai báo thư viện

C. khai báo biến

D. khai báo tên chương trình

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Cú pháp khai báo hằng trong C++ là: const <Kiểu dữ liệu> <Tên hằng> = <Giá trị của hằng>; hoặc #define <tên hằng> <Giá trị của hằng>

Câu 6. Khai báo hằng Pi có giá trị 3.14

A. #define pi=3.14;

B. #define Pi 3.14;

C. const float Pi 3.14

D. #define Pi 3.14

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D

Cú pháp khai báo hằng trong C++ là: const <Kiểu dữ liệu> <Tên hằng> = <Giá trị của hằng>; hoặc #define <tên hằng> <Giá trị của hằng>

Quảng cáo

Câu 7. Tìm điểm sai trong khai báo hằng sau: const Max =2010;

A. Dư dấu bằng (=)

B. Tên hằng không được nhỏ hơn 4 kí tự

C. Từ khóa khai báo hằng sai

D. Thiếu kiểu dữ liệu của hằng

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D

Cú pháp khai báo hằng trong C++ là: const <Kiểu dữ liệu> <Tên hằng> = <Giá trị của hằng>; hoặc #define <tên hằng> <Giá trị của hằng>

⇒ Khai báo hằng trên thiếu kiểu dữ liệu của hằng.

Câu 8. Chương trình sau, câu lệnh dòng nào bị lỗi?

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 4 có đáp án mới nhất | Tin học 8 C++ (ảnh 1)

A. Dòng 8

B. Dòng 9

C. Dòng 8, 9

D. Không báo lỗi

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C

- Các phép toán +, -, x, :, trong toán học sẽ được chuyển đổi thành +, -, *, /, trong ngôn ngữ lập trình C++ nên ở dòng 8 lệnh đúng là S=a*a;

- Trong ngôn ngữ lập trình C++ có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nên ở dòng lệnh 9 thì lệnh đúng phải là cout<< “Dien tich cua hinh vuong la S=”<<S;

Câu 9. Khai báo float a; char b; có ý nghĩa gì?

A. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự

B. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự

C. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự

D. Các câu trên đều sai

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

float a nghĩa là khai báo biến a có kiểu số thực.

char b nghĩa là khai báo biến b kiểu ký tự.

Quảng cáo

Câu 10. Cho chương trình C++ sau:

#include<bits/stdc++.h>

 using namespace std;

 int main(){ int a=12, b;

b=a%2 + --a;

cout<<" a="<<a<<"; b = "<<b;}

Kết quả khi chạy chương trình là:

A. a=11; b=11

B. a=12; b=13

C. a=12; b=12

D. a=11; b=12

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Với a=12; b=a%2+ --a thì a%2=0; --a=11 nên b=0+11=11 còn –a =11 tức là a=--a=11. Vậy kết quả là a=11; b=11.

Câu 11. Trong C++ để gán giá trị cho a bằng 5, câu lệnh nào là đúng?

A. a=5;

B. a:5;  

C. a 5;             

D. a:=5;

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Phép gán trong C++ là dấu bằng (=) nên để gán giá trị cho a bằng 5 ta viết a=5;

Câu 12. Để đưa ra kết quả lên màn hình: HIEU = 20 câu lệnh nào là đúng?

A.  cin>>’HIEU=20’;

B. cin>>’HIEU’>>20;

C. cout<<”HIEU = 50-30”;  

D. cout<<”HIEU = ”<<50-30;

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D

Để đưa kết quả ra màn hình thì ta phải dùng lệnh cout, trong câu lệnh cout các nội dung trong dấu nháy kép sẽ được in ra màn hình. Theo sau dấu << là giá trị được tính toán của biểu thức 50-30 là 20.

⇒ Câu lệnh đúng là: cout<<”HIEU = ”<<50-30;

Câu 13. Trong cú pháp khai báo biến, danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:

A. Dấu chấm phẩy (;)

B. Dấu phẩy (,)

C. Dấu chấm (.)

D. Dấu hai chấm (:)

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Trong cú pháp khai báo biến, danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,).

Câu 14. Để chú thích trên nhiều dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào?

A. /* */

B. <<

C. //

D. >>

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Để chú thích trên nhiều dòng lệnh trong chương trình C++, ta viết chú thích vào giữa cặp dấu /*     */

Câu 15. Chú thích nào sau đây là chính xác?

A. \*lập trình C++

B. //Lập trình C++

C. <!-Lập trình C++- - >

D. \\lập trình C++

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Để chú thích trên một dòng lệnh trong chương trình C++, ta viết chú thích sau cặp dấu //.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 C++ có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học