Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 6: Câu lệnh điều kiện | Tin học 8 C++

Với 12 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 6: Câu lệnh điều kiện ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 8.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Quảng cáo

Câu 1. Cách viết nào dưới đây là cách viết ĐÚNG của câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình C++?

A. If <Điều kiện>   <Câu lệnh1>  ; Else <Câu lệnh2>;

B.  if (<Điều kiện>) <Câu lệnh> ; else <câu lệnh 2>;

C. if (<Điều kiện>) <Câu lệnh>  else <câu lệnh 2>;

D. If (<Điều kiện>) <Câu lệnh> ; else <câu lệnh 2>;

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là:

if ( <điều kiện>) <câu lệnh 1>; else <câu lệnh 2>;

Trong đó: Câu lệnh 1 được thực hiện khi điều kiện là đúng, câu lệnh 2 được thực hiện khi biểu thức điều kiện sai.

Câu 2. Với cấu trúc rẽ nhánh if (<điều kiện>) <câu lệnh>, câu lệnh được thực hiện khi:

A. điều kiện được tính toán xong;              

B. điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng;

C. điều kiện không tính được;                    

D. điều kiện được tính toán và cho giá trị sai;

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

 Với cấu trúc rẽ nhánh if (<điều kiện>) <câu lệnh>, điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng (có giá trị true) thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây có thể làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

A. a<b                          

B. “a>b”                

C.  a khac b      

D. “True”

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

 Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh là biểu thức quan hệ (Sử dụng các phép toán quan hệ < (nhỏ hơn), <= (nhỏ hơn hoặc bằng), > (lớn hơn), >= (lớn hơn hoặc bằng), == (bằng), != (khác)) hoặc biểu thức lôgic (sử dụng các phép toán loogic ! (phủ định), || (hoặc), && (và)).

Quảng cáo

Câu 4. Cho chương trình C++ sau:

#include<bits/stdc++.h>

 using namespace std;

int main(){ int a =  6, b = 9, c=10;

if (a > b)  c=7

else c = 5;

 cout<<c; }

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

A. 5                                  

B. 8     

C. 7               

D.10

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

 Khi kiểm tra điều kiện (a>b) thì cho kết quả sai nên câu lệnh sau else được thực hiện tức là c nhận giá trị là 5.

Câu 5. Cho chương trình C++ sau:

#include<bits/stdc++.h>

 using namespace std;

 int main(){ x=8; y=10;

        if (x>y)

              { t = x; x= y;  y= t;  }

        else x =y ;

      cout<< “x=”<<x<< “,y=”<<y;

}

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

A. x=8,y=10.         

B. x=10,y=10.         

C. x=8, y=8.       

D.  x=10,y=8.  

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

 Khi kiểm tra điều kiện (x>y) thì cho kết quả sai nên câu lệnh sau else được thực hiện, tức là x được gán giá trị của biến y, mà y có giá trị =10.

Câu 6. Để kiểm tra xem a có chia hết cho b không thì ta viết biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh của C++?

A. a%b==0

B. a/b=0

C. a%b=0

D. “a chia hết cho b”

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

 Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh là biểu thức quan hệ (Sử dụng các phép toán quan hệ  == (bằng)); muốn biết a có chia hết cho b hay không thì ta kiểm tra xem a chia cho b dư bao nhiêu, nếu dư 0 thì chia hết mà phép chia lấy dư trong C++ là %.

Quảng cáo

Câu 7. Cho chương trình C++ sau:

#include<bits/stdc++.h>

 using namespace std;

 int main(){

                   int k=10, d=25;

                   if ((k%3)&&(d/16)) k=k+5;

                   cout<< “k=”<<k; }

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

A. k=10

B. k=15         

C. k=5       

D. k=17

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh sử dụng phép toán lôgic && muốn có giá trị đúng thì các biểu thức tham gia phải cho giá trị đúng tức giá trị >=1; như vậy khi k=10 thì k%3=1; d=25 thì d/16=1 vậy điều kiện (k%3)&&(d/16) cho giá trị đúng nên câu lệnh k=k+5 được thực hiện.

Câu 8. Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh:

if (45 %3== 0) X =X+2;

(Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)

A. 5

B. 9

C. 7

D. 11

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có 45% 3 =0 (phép lấy dư) → đúng nên thực hiện câu lệnh → X= X + 2 = 5 +2 =7

Câu 9. Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh:

if (X>10) X =X+1;

(Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có X>10 → sai nên không thực hiện câu lệnh X= X + 1 ® X=5

Quảng cáo

Câu 10. if (a>10) b=3; else b=5;

Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào?

A. 5

B. 0

C. 10

D. 3

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có a>10 → sai nên thực hiện câu lệnh sau else  ® b=5

Câu 11. Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh:

if (92 %5== 0) X =X+12;

(Biết rằng trước đó giá trị của biến X =15)

A. 15

B. 29

C. 27

D. 12

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có 92% 5 =2 (phép lấy dư) → sai nên không thực hiện câu lệnh X= X + 12 ® X=15

Câu 12. Hãy cho biết kết quả trên màn hình khi thực hiện câu lệnh:

if (int (sqrt(x)*int (sqrt(x)==x) cout<< x<< “la so chinh phuong”;

(Biết rằng trước đó giá trị của biến x =25)

A. x la so chinh phuong

B. không có kết quả gì

C. 25 la so chinh phuong

D. la so chinh phuong

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có int (sqrt(25))=5 ® Điều kiện trong câu lệnh if cho kết quả đúng ® Câu lệnh sau if được thực hiện. Trong câu lệnh cout theo sau dấu << là tham chiếu đến giá trị của x, sau dấu << các nội dung trong dấu nháy kép sẽ được in ra màn hình.

 

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 C++ có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học