Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 trang 11 SBT Hóa học 12Bài 5: Glucozơ

Bài 5.1 trang 11 Sách bài tập Hóa học 12: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A. Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohiđrảt.

B. Tất cả các cacbohiđrat đều có công thức chung Cn(H2O)m

C. Đa số các cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m

D. Phân tử các cacbohiđrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon.

Lời giải:

Quảng cáo

C

Bài 5.2 trang 11 Sách bài tập Hóa học 12: Glucozơ không thuộc loại

A. hợp chất tạp chức.     B. cacbohiđrat.

C. monosaccarit.     D. đisaccarit.

Lời giải:

D

Bài 5.3 trang 11 Sách bài tập Hóa học 12: Chất có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) không giải phóng Ag là

A. axit axetic.     B. axit fomic.

C. glucozơ     D. fomanđehit

Lời giải:

A

Bài 5.4 trang 11 Sách bài tập Hóa học 12: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?

A. Cho glucozơ và fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với hiđro sinh ra sản phẩm có cùng một công thức cấu tạo.

C. Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau.

Lời giải:

C

Bài 5.5 trang 12 Sách bài tập Hóa học 12: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. natri hiđroxit.

D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

Lời giải:

B

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-5-glucozo.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác