Bài 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15 trang 55 SBT Hóa học 12Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 25.8 trang 55 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 1,36 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng hết với nước thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). Đó là 2 kim loại nào sau đây ?

A. Na, K.    B. Rb, Cs.     C. K, Rb.     D. Li, Na.

Lời giải:

Quảng cáo

A

Gọi công thức của 2 kim loại là M

2M + 2H2O → 2MOH + H2

nM = 2nH2 = 0,05 mol

⇒ M = 1,36 : 0,05 = 27,2

⇒ 2 kim loại là: Na(23); K (39)

Bài 25.9 trang 55 Sách bài tập Hóa học 12: Cho a mol CO2 vào dung dịch chứa b mol NaOH, thu được dung dịch X. Dung dịch X vừa tác dụng được với HC1 vừa tác dụng được với KOH. Quan hệ giữa a và b là

A. a > b.     B. b > 2a

C. a = b.     D. b < 2a.

Lời giải:

D

Do dung dịch X vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với KOH ⇒ Dung dịch X chưa muối NaHCO3

⇒ nNaOH : nCO2 < 2 ⇒ b < 2a

Bài 25.10 trang 55 Sách bài tập Hóa học 12: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được khí X và dung dịch Y. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biểu thức liên hộ giữa m với a và b là

A. m = 100(2b - a)     B. m = 56(2a - b).

C. m = 100(a - b).     D. m = 197(a + b).

Lời giải:

A

Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3, có khí CO2 thoát ra nên sau khi tạo muối HCO3- ,HCl dư tác dụng với HCO3- tạo ra khí. Khi cho Ca(OH)2 vào dung dịch Y xuất hiện kết tủa ⇒ Dung dịch Y vẫn còn HCO3- (H+ chỉ tác dụng với 1 phần HCO3 sinh ra để tạo khí, sau đó H+ hết)

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 25.11 trang 56 Sách bài tập Hóa học 12: Dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3) có nồng độ của các ion thế nào ? Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép vội ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trên

Cột I Cột II

a) Nồng độ cation Na+ là:

b) Nồng độ anion OH- là:

c) Nồng độ cation H+ là:

1) 0,61M

2) 6,10 M

3) 1,22M

4) 12,20M

5) 0,164.10-14 M

Lời giải:

Chuyển nồng độ C% sang nồng độ CM của dung dịch NaOH được:

CM= 6,10 M

[Na+] = [OH-] = 6,10M

[H+] = 10-14/[OH-] = 0,164.10-14M

Nối: a - 2; b - 2, c - 5

Bài 25.12 trang 56 Sách bài tập Hóa học 12: Nhóm kim loại nào sau đây đều là kim loại nhẹ

A. Li, Zn, Fe, Cu     B. Mg, Al, Sn, Pb

C. Na, K, Mg, Al     D. K, Ba, Ag, Zn

Lời giải:

C

Bài 25.13 trang 56 Sách bài tập Hóa học 12: Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron 1s22s22p6?

A. Na+, Mg2+, Al3+, Cl- và Ne     B. Na+, Mg2+, Al3+, Cl- và Ar

C. Na+, Mg2+, Al3+, F- và Ne     D. K+, Ca2+, Cr3+, Br-

Lời giải:

C

Bài 25.14 trang 56 Sách bài tập Hóa học 12: Người ta thực hiện các phản ứng sau:

(1) Điện phân NaOH nóng chảy

(2) Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn

(3) Điện phân NaCl nóng chảy

(4) Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl

(5) Cho dung dịch NaOH tác dụng với kim loại K.

Phản ứng chuyển ion Na+ thành Na là

A. (1)    B. (1), (2)     C. (3), (4)    D. (1), (3)

Lời giải:

D

Bài 25.15 trang 56 Sách bài tập Hóa học 12: Công dụng nào sau đây không phải là NaCl

A. Để điều chế kim loại Na

B. Để điều chế Cl2, HCl, nước Gia - ven

C. Khử chua cho đất

D. Làm dịch truyền trong y tế

Lời giải:

C

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-25-kim-loai-kiem-va-hop-chat-quan-trong-cua-kim-loai-kiem.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác