Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu

A. Hoạt động khởi động

Câu 1 (SGK trang 96 Tin học 7 VNEN): Quan sát bảng điểm khảo sát lớp 7A dưới đây, em và bạn trong nhóm hãy trao đổi và đưa ra ý tưởng giải quyết các yêu cầu sau:

1. Đếm xem có bao nhiều người được điểm 9 môn Toán.

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

2. Tao ra một danh sách những học sinh được điểm 8 môn Văn

Trả lời:

1. Số người được điểm 9 môn Toán là: 3

2. Danh sách những học sinh được điểm 8 môn Ngữ Văn:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Lọc dữ liệu

Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn điều kiện nào đó. Chương trình bảng tính hỗ trợ thực hiện công việc này. Em hãy đọc nội dung sau đây và thực hiện theo hướng dẫn để tìm hiểu việc lọc dữ liệu.

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

2. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

Excel còn cung cấp nhiều kiểu lọc khác nhau, em hãy đọc nội dung dưới đây để tìm hiểu một số kiểu lọc chính.

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1 (SGK trang 101 Tin học 7 VNEN): Bài thực hành số 1

Trả lời:

Bước 1: Khởi động Exel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chương trình được khởi động lên bạn chọn File -> Open rồi chọn đến bảng tính DiemKhaoSat. xlsx

Bước 2: Dùng chuột chọn cột Điểm trung bình sau đó nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trong dải Data thì lúc này sẽ có một nút mũi tên xuất hiện trong cột đó:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 3: Bạn nhấn vào nút mũi tên đó thì lúc nãy sẽ hiện lên một hộp thoại:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 4: Bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thì lúc này sẽ lại có một hộp thoại thông báo nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau đó bạn chọn vào Top 10 thì lại có một hộp thoại nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Tại đây bạn thay đổi số lượng để chọn ra top những người có điểm trung bình cao nhất bạn muốn lấy:

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

- Đối với lọc các học sinh có Điểm trung bình thấp thì các bạn làm tương tự chỉ khác là khi lấy bạn thay vì chọn Top thì bạn thay bằng Bottom

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Câu 2 (SGK trang 101 Tin học 7 VNEN): Bài thực hành số 2

Trả lời:

a) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn ra phim ở được công chiều ở Châu Âu

Bước 1: Khởi động Exel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chương trình được khởi động lên bạn chọn File -> Open rồi chọn đến bảng tính NhungBoPhimHay. xlsx

Bước 2: Dùng chuột bôi đen cột Nơi công chiếu sau đó nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trong dải Data thì lúc này sẽ có một nút mũi tên xuất hiện trong cột đó:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 3: Bạn nhấn vào nút mũi tên đó thì lúc nãy sẽ hiện lên một hộp thoại sau đó bạn gõ yêu cầu của đề bài vào là nơi công chiếu tại Châu Âu và nhấn OK:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 4:

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b) Bạn làm tượng tự để tìm ra một bộ phim có doanh thu cao nhất:

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

D. Hoạt động vận dụng

Em có thể tìm hiểu về diện tích và dân số các nước Đông Nam Á bằng cách mở bảng tính CacNuocASEAN. xlsx, chẳng hạn đưa ra:

a) Các nước nằm trong năm nước có diện tích lớn nhất

b) Các nước có số dân nằm trong [50000,100000].

Chia sẻ kết quả của em với bạn.

Trả lời:

a)

Bước 1: Khởi động Exel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chương trình được khởi động lên bạn chọn File -> Open rồi chọn đến bảng tính CacNuocASEAN. xlsx

Bước 2: Dùng chuột chọn cột Diện tích sau đó nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trong dải Data thì lúc này sẽ có một nút mũi tên xuất hiện trong cột đó:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 3: Bạn nhấn vào nút mũi tên đó thì lúc nãy sẽ hiện lên một hộp thoại:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 4: Bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thì lúc này sẽ lại có một hộp thoại thông báo nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau đó bạn chọn vào Top 10 thì lại có một hộp thoại nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Tại đây bạn thay đổi số lượng để chọn ra top 5 nước có diện tích lớn nhất bạn muốn lấy:

Kết quả:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b)

Bước 1: Dùng chuột chọn cột Dân số sau đó nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trong dải Data thì lúc này sẽ có một nút mũi tên xuất hiện trong cột đó:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 2: Bạn nhấn vào nút mũi tên đó thì lúc nãy sẽ hiện lên một hộp thoại:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 3: Bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thì lúc này sẽ lại có một hộp thoại thông báo nữa hiện lên:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Bước 4: Bạn chọn vào Between sẽ có một hộp thoại nữa hiển thị lên:

Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

+ Sau đó bạn gõ khoảng theo yêu cầu của đề bài rồi nhấn OK

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Nếu nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu ở phần Hoạt Động Vận Dụng. Sau đó thực hiên các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu. Các thao tác đó sẽ không thực hiện được vì nó không có dữ liệu để tiến hành xử lí.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 VNEN | Soạn Tin học 7 chương trình mới của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Hướng dẫn học Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học