Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét

C. Hoạt động luyện tập

1 (Trang 54 Toán 8 VNEN Tập 2)

Tìm x, y trong hình 11

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

b) Vì GH // NP theo định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Vì QP // AB theo định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Δ OAB vuông tại A nên OB2 = AO2 + AB2 ⇔ y2 = 72 + x2 = 72 + 8,42Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

2 (Trang 54 Toán 8 VNEN Tập 2)

Tam giác ABC có đường cao AD. Đường thẳng d song song với BC, cắt AB, AC và đường cao AD theo thứ tự tại các điểm B', C', D' (h.12).

a) Chứng minh: Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Áp dụng: Cho biết AD' = Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhấtAD và diện tích tam giác ABC là 73,2 cm2. Tính diện tích tam giác AB'C'.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Vì B'C' // BC theo định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vì B'D' // BD theo định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Theo kết quả câu a: Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

3 (Trang 54 Toán 8 VNEN Tập 2)

Tam giác ABC có BC = 18cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K lần lượt vẽ các đường PQ // BC, MN // BC (h.13).

a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và PQ.

b) Tính diện tích tứ giác MNPQ, biết rằng diện tích của ΔABC là 360cm2.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) * Vì MN // BC theo định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vì MK // BH theo định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Vì PQ // BC theo định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vì PI // BH theo định lí Ta-lét ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

⇒ Diện tích tứ giác MNQP = SΔABC - SΔAMN = 360 - 40 = 320 cm2

Vậy diện tích tứ giác MNQP là 320 cm2

D. Hoạt động vận dụng

1 (Trang 55 Toán 8 VNEN Tập 2)

Thực hành chia đoạn thẳng

a) Để chia đoạn thẳng AB thanh 4 đoạn thẳng bằng nhau, người ta đã làm như hình 14. Hãy mô tả lại cách làm trên và giải thích tại sao các đoạn thẳng AC, CD, DE, EB bằng nhau?

b) Bằng cách làm tương tự, hãy chia đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi có các nào khác với cách làm như trên mà vẫn có thể chia đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn thẳng bằng nhau?

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) * Mô tả cách làm:

Vẽ đường thẳng a // AB, trên a lấy 5 điểm M, N, P, Q, H sao cho MN = NP = PQ = QH = 1 (đơn vị)

Xác định giao điểm O của hai đoạn thẳng MB và HA

Vẽ các đường thẳng NO, PO, QO cắt AB lần lượt tại E, D, C ta được các đoạn AC = CD = DE = EB.

* Giải thích:

Chứng minh AC = CD = DE = EB

* Δ OMN VÀ Δ OBE CÓ MN // EB nên:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Δ ONP VÀ Δ OED CÓ MN // DE nên:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Δ OPQ VÀ Δ ODC CÓ PQ // CD nên:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Δ OQH VÀ Δ OCA CÓ QH // AC nên:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Từ (1), (2), (3), (4) ta có Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vì MN = NP = PQ = QH nên AC = CD = DE = EB (đpcm).

b) Ta có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn thẳng bằng nhau bằng cách như sau:

Vẽ 6 đường thẳng song song cách đều nhau từ đầu mút A đến đầu mút B thì các đường thẳng đó sẽ cắt AB thành 5 đoạn thẳng bằng nhau.

2 (Trang 55 Toán 8 VNEN Tập 2)

Có thể đo được chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bên kia bờ hay không?

Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tính chiều rộng của khúc sông mà không cần qua bờ bên kia (h.15). Nhìn hình vẽ đã cho, hãy mô tả những công việc cần làm và tính khoảng cách AB = x theo BC = a, B'C' = a', BB' = h.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

* Mô tả cách làm:

- Chọn một điểm A cố định bên mép bờ sông bên kia, đặt hai điểm B và B' thẳng hàng với A, điểm B sát mép bờ còn lại, khi đó AB chính là khoảng cách cần đo.

- Kẻ hai đường thẳng vuông góc với AB' tại B và B', lấy C và C' thuộc hai đường thẳng đó và thẳng hàng với A.

- Sau đó đo độ dài các đoạn BB '= h, BC= a, B'C' = a'.

* Giải:

Ta có: BC // B'C' nên:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

3 (Trang 55 Toán 8 VNEN Tập 2)

Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường khá cao bằng các dụng cụ đơn giản được không?

Hình 16 thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm:

Hai cọc thẳng đứng, cọc 1 cố đinh, cọc 2 có thể di động được với sợi dây FC. Cọc 1 có chiều cao DK = h. Các khoảng cách BC = a, DC = b đo được bằng thước dây thông dụng.

a) Em hãy cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào?

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Mô tả cách làm:

- Di chuyển hai cọc 2 sao cho 3 điểm A, F, K thẳng hàng

- Dùng sợi dây căng qua hai điểm F, K để xác định điểm C trên mặt đất

- Sau đó đo độ dài các đoạn DK = h, BC = a, DC = b.

b) Giải:

Ta có: KD // AB nên:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1 (Trang 56 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho hình thang ABCD ( AB // CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD theo thứ tự N và M (h.17). Chứng minh rằng:

a) MN // AB

b) MN = Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Gọi H là trung điểm AD, N là trung điểm AC ⇒ HN // DC (đường trung bình trong ΔADC)

H là trung điểm AD, M là trung điểm BD ⇒ HM // AB (đường trung bình trong ΔABD)

Mặt khác AB // CD ⇒ HM // HN // AB ⇒ H, M, N thẳng hàng và MN // AB.

b) Ta có: HN là đường trung bình trong ΔADC

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

HM là đường trung bình trong ΔABD

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

2 (Trang 56 Toán 8 VNEN Tập 2)

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H ∈ BC). Từ H kẻ HE vuông góc với AB (E ∈ AB) và HF vuông góc với AC (F ∈ AC). Hỏi khi độ dài các cạnh AB, AC thay đổi thì Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất có thay đổi không? Vì sao?

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vì HE ⊥ AB ⇒ HE // AC, theo định lí Ta-lét ta có: Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vì HF ⊥ AC ⇒ HF // AB, theo định lí Ta-lét ta có: Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy khi độ dài các cạnh AB, AC thay đổi thì Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất không thay đổi

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 8 chương trình VNEN hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 8 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.