Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

A.B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 2)

a) Cho hình 25. Điền vào chỗ trống (...) cho đúng:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Thực hiện các hoạt động sau

Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thành câu trả lời:

Δ ABC ∼ Δ A'B'C' theo tỉ sô k nên Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ A'B'C' đồng dạng với Δ ABC theo tỉ số Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất.

Trả lời:

Δ ABC ∼ Δ A'B'C' theo tỉ sô k nên Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ A'B'C' đồng dạng với Δ ABC theo tỉ số 1/k.

*Cho hình 26

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

- Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC đồng dạng với Δ A'B'C'.

- Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC đồng dạng với Δ A"B"C".

- Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ A'B'C' đồng dạng với Δ A"B"C".

2 (Trang 61 Toán 8 VNEN Tập 2)

b) Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? mệnh đề nào sai?

Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau

Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau

Lời giải:

Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau → Đúng

Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau → Sai

c) Δ ABC ∼ Δ A'B'C' theo tỉ số đồng dạng là 3, Δ A'B'C' ∼ Δ A"B"C" theo tỉ số đồng dạng là 2. Chứng tỏ Δ ABC đồng dạng với Δ A"B"C" và tìm tỉ số đồng dạng của hai tam giác đó.

Sắp xếp lại trật tự để được lời giải đúng:

(A) Từ (3) và (4) suy ra Δ ABC ∼ Δ A"B"C" với tỉ số đồng dạng là 6.

(B) Vì Δ A'B'C' ∼ Δ A"B"C" theo tỉ số đồng dạng là 2 nên

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

(C) Từ (1) và (2) suy ra Δ ABC ∼ Δ A"B"C"

(D) Vì Δ ABC ∼ Δ A'B'C' theo tỉ số đồng dạng là 3 nên

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

(E) Nhân từng tỉ số của (1) với tỉ số tương ứng của (2), ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Ta sắp xếp lại theo thứ tự như sau:

(B) → (D) → (E) → (C) → (A).

3 (Trang 62 Toán 8 VNEN Tập 2)

Thực hiện các hoạt động sau

c) Cho hình 29 :

* Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 12

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Hãy đặt một đề tương tự như trên để đố các bạn, em nhé!

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Đề bài: Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 3

C. Hoạt động luyện tập

1 (Trang 63 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho tam giác ABC, vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Tỉ số đồng dạng là Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Tức là Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

2 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 2)

Từ điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM = Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhấtMB, kẻ các tia song song với AC và BC, chúng cắt BC và AC lần lượt tại D và E.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Các cặp tam giác đồng dạng là: AME và ABC, BMD và BAC, AME và MBD.

b)

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

3 (Trang 63 Toán 8 VNEN Tập 2)

Δ A'B'C' ∼ Δ ABC theo tỉ số đồng dạng k = Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho

b) Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác trên là 30cm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Vì Δ A'B'C' ∼ Δ ABC theo tỉ số đồng dạng k = Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

nên Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Chu vi tam giác ABC là: c = AB + BC + AC

Chu vi tam giác A'B'C' là: c' = A'B' + B'C' + A'C' = Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(AB + BC + AC)

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra c = 50cm , c' = 20cm

Vậy chu vi của hai tam giác lần lượt là 50cm và 20cm.

D.E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

2 (Trang 63 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho Δ ABC có AB = 15,3cm, BC = 21,3cm, AC = 31,2cm. Tính độ dài các cạnh của Δ A'B'C' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) biết Δ A'B'C' đồng dạng với Δ ABC và:

a) A'B' lớn hơn cạnh AB là 10,8cm;

b) A'B' bé hơn cạnh AB là 5,4cm.

Lời giải:

a có:Δ A'B'C' ∼ Δ ABC nên

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a)

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Ta có: A'B' = AB + 10,8 = 26,1 cm

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Ta có: A'B' = AB - 5,4 = 9,9 cm

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 8 chương trình VNEN hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 8 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.