Cập nhật ResultSet trong JDBCTương tự như khi quan sát dữ liệu trong ResultSet, bạn có thể sử dụng rất nhiều phương thức (có 2 phiên bản cho chỉ mục cột và tên cột) của ResultSet Interface để cập nhật dữ liệu. Chẳng hạn như updateArray, updateByte, updateString, updateInt, …

Bạn nên chú ý là các phương thức update này không cập nhật cơ sở dữ liệu cơ sở (Underlying Database). Để cập nhật cơ sở dữ liệu này, bạn nên sử dụng phương thức updateRow hoặc insertRow.

Dưới đây mình miêu tả một số phương thức:

1. public void updateInt(int chi_muc_cot, int x) throws SQLException

Cập nhật giá trị của cột trong hàng hiện tại hoặc trong hàng đang được chèn tới giá trị nguyên x.

2. public void updateInt(int ten_cot, int x) throws SQLException

Cập nhật giá trị của tên cột đã cho trong hàng hiện tại hoặc hàng đang được chèn tới giá trị nguyên x.

3. public void updateString(int chi_muc_cot, String x) throws SQLException

Cập nhật giá trị của cột trong hàng hiện tại hoặc trong hàng đang được chèn tới giá trị x ở dạng chuỗi.

4. public void updateString(int ten_cot, String x)

Cập nhật giá trị của tên cột đã cho trong hàng hiện tại hoặc hàng đang được chèn tới giá trị x ở dạng chuỗi.

...

Quảng cáo

Ví dụ minh họa cập nhật ResultSet trong JDBC

Ví dụ dưới đây sẽ minh họa các hoạt động INSERT, UPDATE, và DELETE trên một bảng dữ liệu.

package com.vietjack.jdbc; 

//Buoc 1: Ban can inport cac package can thiet
import java.sql.*;

public class ViDuJDBC {
  // Ten cua driver va dia chi URL cua co so du lieu
  static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 
  static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/sinhvien";

  // Ten nguoi dung va mat khau cua co so du lieu
  static final String USER = "root";
  static final String PASS = "123456";
  
 public static void main(String[] args) {
  Connection conn = null;
  try{
   // Buoc 2: Dang ky Driver
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

   // Buoc 3: Mo mot ket noi
   System.out.println("Dang ket noi toi co so du lieu ...");
   conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);

   // Buoc 4: Thuc thi truy van
   System.out.println("Tao cac lenh truy van SQL ...");
   Statement stmt = conn.createStatement(
              ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
              ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
   
   String sql = "SELECT mssv, ho, ten, diemthi FROM sinhvienk60";
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);

   System.out.println("Liet ke result set de tham chieu ...");
   printRs(rs);

   // Buoc 6: Lap qua result set va tru diemthi di 0.5
   // Di chuyen toi vi tri truoc hang dau tien de vong lap while lam viec chinh xac
   rs.beforeFirst();
   // Buoc 7: Lay du lieu result set
   while(rs.next()){
     // Lay du lieu boi su dung ten cot
     int diemThiMoi = rs.getInt("diemthi") - 0.5;
     rs.updateDouble( "diemthi", diemThiMoi );
     rs.updateRow();
   }
   System.out.println("Liet ke result set de hien thi diem thi moi ...");
   printRs(rs);
   // Chen mot ban ghi vao trong bang.
   //Move to insert row and add column data with updateXXX()
   System.out.println("Chen mot ban ghi moi ...");
   rs.moveToInsertRow();
   rs.updateInt("mssv",4);
   rs.updateString("ho","Cao Thi Thanh");
   rs.updateString("ten","Hien");
   rs.updateInt("diemthi",5);
   // Ky thac hang vua chen
   rs.insertRow();

   System.out.println("Liet ke result set de hien thi cac ban ghi ...");
   printRs(rs);
   
   // Xoa ban ghi thu hai trong bang.
   // Thiet lap vi tri con tro tai hang thu hai
   rs.absolute( 2 );
   System.out.println("Liet ke ban ghi truoc khi xoa ...");
   // Lay du lieu boi su dung ten cot
   int mssv = rs.getInt("mssv");
   int diemthi = rs.getInt("diemthi");
   String ho = rs.getString("ho");
   String ten = rs.getString("ten");

   // Hien thi cac gia tri
    System.out.print("\nMSSV: " + mssv);
    System.out.print("\nHo: " + ho);
    System.out.println("\nTen: " + ten);
    System.out.print("\nDiem Thi: " + diemthi);
    System.out.print("\n=================");

   // Xoa hang
   rs.deleteRow();
   System.out.println("Liet ke result set sau khi xoa ...");
   printRs(rs);

   // Buoc 8: Don sach moi truong va giai phong resource
   rs.close();
   stmt.close();
   conn.close();
  }catch(SQLException se){
   // Xu ly cac loi cho JDBC
   se.printStackTrace();
  }catch(Exception e){
   // Xu ly cac loi cho Class.forName
   e.printStackTrace();
  }finally{
   // Khoi finally duoc su dung de dong cac resource
   try{
     if(conn!=null)
      conn.close();
   }catch(SQLException se){
     se.printStackTrace();
   }// Ket thuc khoi finally
  }// Ket thuc khoi try
  System.out.println("\nVietJack chuc cac ban hoc tot!");
}// Ket thuc main

  public static void printRs(ResultSet rs) throws SQLException{
   // Bao dam rang chung ta bat dau tu hang dau tien
   rs.beforeFirst();
   while(rs.next()){
     // Lay du lieu boi su dung ten cot
     int mssv = rs.getInt("mssv");
     int diemthi = rs.getInt("diemthi");
     String ho = rs.getString("ho");
     String ten = rs.getString("ten");

     // Hien thi cac gia tri
    System.out.print("\nMSSV: " + mssv);
    System.out.print("\nHo: " + ho);
    System.out.println("\nTen: " + ten);
    System.out.print("\nDiem Thi: " + diemthi);
    System.out.print("\n=================");
   }
   System.out.println();
  }// Ket thuc printRs()
}// Ket thuc ViDuJDBC
Quảng cáo

Bạn sao chép, dán và lưu ví dụ trong ViDuJDBC.java, sau đó chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Cập nhật Result Set trong JDBC Cập nhật Result Set trong JDBC Cập nhật Result Set trong JDBC Cập nhật Result Set trong JDBC

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.