Ví dụ Savepoint trong JDBCChương trước, bạn đã thấy cách sử dụng của phương thức rollback() để xóa tất cả các thay đổi và quay trở về trạng thái trước khi ký thác. Với tình huống xảy ra là nếu một lỗi logic xuất hiện ở gần phần cuối hoặc phần giữa của giao tác, chẳng lẽ bạn phải xóa và bỏ tất cả để quay về trạng thái trước đó. Điều này thật lãng phí thời gian và rất vất vả.

Bây giờ bạn sử dụng setSavepoint(String ten_cua_savepoint) để định nghĩa một savepoint và khi có lỗi xảy ra ở khu vực savepoint nào, bạn quay về savepoint đó với phương thức rollback(String ten_cua_savepoint). Điều này đem lại cho bạn tiện lợi và nâng cao hiệu suất rất nhiều.

Dưới đây là ví dụ minh họa cho việc sử dụng savepoint trong JDBC:

package com.vietjack.jdbc; 

//Buoc 1: Ban can inport cac package can thiet
import java.sql.*;

public class ViDuJDBC {
  // Ten cua driver va dia chi URL cua co so du lieu
  static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 
  static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/sinhvien";

  // Ten nguoi dung va mat khau cua co so du lieu
  static final String USER = "root";
  static final String PASS = "123456";
  
public static void main(String[] args) {
  Connection conn = null;
  Statement stmt = null;
  try{
   // Buoc 2: Dang ky Driver
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

   // Buoc 3: Mo mot ket noi
   System.out.println("Dang ket noi toi co so du lieu ...");
   conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);

   // Buoc 4: Thiet lap auto commit la false.
   conn.setAutoCommit(false);

   // Buoc 5: Thuc thi truy van
   
   System.out.println("Tao cac lenh truy van SQL ...");
   stmt = conn.createStatement();

	 // Buoc 6: Liet ke tat ca ban ghi co san.
   String sql = "SELECT mssv, ho, ten, diemthi FROM sinhvienk60";
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
   System.out.println("Liet ke result set de tham chieu ...");
   printRs(rs);

   // Buoc 7: Xoa cac hang co mssv > 4
   // Chung ta tao savepoint truoc khi thuc hien hoat dong nay.
   Savepoint savepoint1 = conn.setSavepoint("ROWS_DELETED_1");
   System.out.println("\nXoa hang ...");
   String SQL = "DELETE FROM sinhvienk60 " +
          "WHERE mssv=3";
   stmt.executeUpdate(SQL); 
   // Oh my God. Chung ta da xoa sai sinh vien!
   // Buoc 8: Rollback cac thay doi sau save point 2.
   conn.rollback(savepoint1);

  // Buoc 9: Xoa cac hang co mssv > 4
   // Chung ta tao savepoint truoc khi thuc hien hoat dong nay
   Savepoint savepoint2 = conn.setSavepoint("ROWS_DELETED_2");
   System.out.println("\nXoa hang ...");
   SQL = "DELETE FROM sinhvienk60 " +
          "WHERE mssv=1";
   stmt.executeUpdate(SQL); 

	 // Buoc 10: Liet ke tat ca ban ghi co san.
   sql = "SELECT mssv, ho, ten, diemthi FROM sinhvienk60";
   rs = stmt.executeQuery(sql);
   System.out.println("\nLiet ke result set de tham chieu ...");
   printRs(rs);

   // Buoc 10: Don sach moi truong va giai phong resource
   rs.close();
   stmt.close();
   conn.close();
  }catch(SQLException se){
   // Xu ly cac loi cho JDBC
   se.printStackTrace();
   // Neu xuat hien loi thi xoa sach cac thay doi
   // va tro ve trang thai truoc khi co thay doi.
   System.out.println("\nRollback tai day ...");
	 try{
		 if(conn!=null)
      conn.rollback();
   }catch(SQLException se2){
     se2.printStackTrace();
   }// Ket thuc khoi try

  }catch(Exception e){
   // Xu ly cac loi cho Class.forName
   e.printStackTrace();
  }finally{
   // Khoi finally duoc su dung de dong cac resource
   try{
     if(stmt!=null)
      stmt.close();
   }catch(SQLException se2){
   } 
   try{
     if(conn!=null)
      conn.close();
   }catch(SQLException se){
     se.printStackTrace();
   }// Ket thuc khoi finally
  }// Ket thuc khoi try
  System.out.println("\nVietJack chuc cac ban hoc tot!");
}// Ket thuc main

  public static void printRs(ResultSet rs) throws SQLException{
   // Bao dam rang ban bat dau tu hang dau tien
   rs.beforeFirst();
   while(rs.next()){
     // Lay du lieu boi su dung ten cot
     int mssv = rs.getInt("mssv");
     int diemthi = rs.getInt("diemthi");
     String ho = rs.getString("ho");
     String ten = rs.getString("ten");

     // Hien thi cac gia tri
    System.out.print("\nMSSV: " + mssv);
    System.out.print("\nHo: " + ho);
    System.out.println("\nTen: " + ten);
    System.out.print("\nDiem Thi: " + diemthi);
    System.out.print("\n=================");
   }
   System.out.println();
  }// Ket thuc printRs()
}// Ket thuc ViDuJDBC
Quảng cáo

Bạn sao chép, dán và lưu ví dụ trong ViDuJDBC.java, sau đó chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Ví dụ Savepoint trong JDBC Ví dụ Savepoint trong JDBC Ví dụ Savepoint trong JDBC

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.