Xóa cơ sở dữ liệu trong MySQLXóa cơ sở dữ liệu trong MySQL

Để xóa bất kỳ cơ sở dữ liệu nào mà bạn thấy không cần thiết, bạn sử dụng lệnh DROP DATABASE trong MySQL. Cẩn thận trong khi xóa bất kỳ cơ sở dữ liệu nào bởi vì bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đó (Có lẽ hoạt động xóa này chỉ có trong quá trình thực hành của bạn, khi làm việc thực tế thì việc này rất ít xảy ra).

Cú pháp của lệnh DROP DATABASE trong MySQL là:

DROP DATABASE ten_co_so_du_lieu;

Dưới đây là ví dụ để xóa một cơ sở dữ liệu đã được tạo trong chương trước là sinhvien.

DROP DATABASE sinhvien;

Xóa cơ sở dữ liệu bởi sử dụng PHP Script

PHP sử dụng hàm mysql_query để tạo hoặc xóa một MySQL Database. Hàm này nhận hai tham số và trả về TRUE nếu thành công hoặc FALSE nếu thất bại.

Quảng cáo

Cú pháp

bool mysql_query( sql, connection );

Chi tiết về tham số:

  • sql: Đây là tham số bắt buộc, là truy vấn SQL để tạo hoặc xóa một MySQL database.

  • connection: Đây là tham số tùy ý. Nếu không được xác định, thì kết nối cuối đã được mở bởi hàm mysql_connect sẽ được sử dụng.

Ví dụ

Để xóa cơ sở dữ liệu có tên là sinhvien, PHP script sẽ là như sau:

<html>
<head>
<title>Xoa co so du lieu</title>
</head>
<body>
<?php
$dbhost = 'localhost:3306';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '123456';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
  die('Khong the ket noi: ' . mysql_error());
}
echo 'Ket noi thanh cong<br />';
$sql = 'DROP DATABASE sinhvien';
$retval = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $retval )
{
  die('Khong the xoa co so du lieu: ' . mysql_error());
}
echo "Co so du lieu sinhvien duoc xoa thanh cong\n";
mysql_close($conn);
?>
</body>
</html>
Quảng cáo

CẢNH BÁO: Trong khi xóa một cơ sở dữ liệu bởi sử dụng PHP Script, nó không nhắc bạn để xác nhận bất kỳ điều gì. Vì thế, bạn thật cẩn thận trong khi xóa một cơ sở dữ liệu MySQL.

Sao chép code trên trong một trình soạn thảo chẳng hạn, lưu là xoadb.php, bạn cần xác định các tham số $dbuser và $dbpass thích hợp (tùy theo cách bạn đã thiết lập với MySQL), sau đó, mở trình duyệt, chạy locallhost/xoadb.php sẽ cho kết quả như sau:

Ket noi thanh cong
Co so du lieu sinhvien duoc xoa thanh cong

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên