Hàm hữu ích trong MySQLQuảng cáo

Dưới đây liệt kê tất cả các hàm MySQl quan trọng. Mỗi hàm đều được giải thích chi tiết và có ví dụ phù hợp.

 • Hàm COUNT trong MySQL - Hàm tập hợp COUNT trong MySQL được sử dụng để đếm số hàng trong một bảng dữ liệu.

 • Hàm MAX trong MySQL - Hàm tập hợp MAX trong MySQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị lớn nhất (tối đa) trong một cột cụ thể.

 • Hàm MIN trong MySQL - Hàm tập hợp MIN trong MySQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị nhỏ nhất (tối thiểu) trong một cột cụ thể.

 • Hàm AVG trong MySQL - Hàm tập hợp AVG trong MySQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị trung bình trong một cột cụ thể.

 • Hàm SUM trong MySQL - Hàm tập hợp AVG trong MySQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị trung bình trong một cột cụ thể.

 • Hàm SQRT trong MySQL - Được sử dụng để tính căn bậc hai của một số đã cho.

 • Hàm RAND trong MySQL - Được sử dụng để tạo một số ngẫu nhiên bởi sử dụng lệnh trong MySQL.

 • Hàm CONCAT trong MySQL - Được sử dụng để nối bất kỳ chuỗi nào trong bất kỳ lệnh MySQL nào.

 • Hàm xử lý DATE và Time trong MySQL - Danh sách đầy đủ các hàm liên quan tới Date và Time trong MySQL.

 • Hàm xử lý số trong MySQL - Danh sách đầy đủ các hàm cần thiết để thao tác với số trong MySQL.

 • Hàm xử lý chuỗi trong MySQL - Danh sách đầy đủ các hàm cần thiết để thao tác với chuỗi trong MySQL.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên