Hàm hữu ích trong MySQLDưới đây liệt kê tất cả các hàm MySQl quan trọng. Mỗi hàm đều được giải thích chi tiết và có ví dụ phù hợp.

 • Hàm COUNT trong MySQL - Hàm tập hợp COUNT trong MySQL được sử dụng để đếm số hàng trong một bảng dữ liệu.

 • Hàm MAX trong MySQL - Hàm tập hợp MAX trong MySQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị lớn nhất (tối đa) trong một cột cụ thể.

 • Hàm MIN trong MySQL - Hàm tập hợp MIN trong MySQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị nhỏ nhất (tối thiểu) trong một cột cụ thể.

 • Hàm AVG trong MySQL - Hàm tập hợp AVG trong MySQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị trung bình trong một cột cụ thể.

 • Hàm SUM trong MySQL - Hàm tập hợp AVG trong MySQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị trung bình trong một cột cụ thể.

 • Hàm SQRT trong MySQL - Được sử dụng để tính căn bậc hai của một số đã cho.

 • Hàm RAND trong MySQL - Được sử dụng để tạo một số ngẫu nhiên bởi sử dụng lệnh trong MySQL.

 • Hàm CONCAT trong MySQL - Được sử dụng để nối bất kỳ chuỗi nào trong bất kỳ lệnh MySQL nào.

 • Hàm xử lý DATE và Time trong MySQL - Danh sách đầy đủ các hàm liên quan tới Date và Time trong MySQL.

 • Hàm xử lý số trong MySQL - Danh sách đầy đủ các hàm cần thiết để thao tác với số trong MySQL.

 • Hàm xử lý chuỗi trong MySQL - Danh sách đầy đủ các hàm cần thiết để thao tác với chuỗi trong MySQL.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack: