Truy vấn UPDATE trong MySQLDữ liệu đang tồn tại trong một bảng MySQL có thể cần được sửa đổi. Bạn có thể thực hiện điều này bởi sử dụng lệnh UPDATE trong SQL. Lệnh này sẽ sửa đổi bất kỳ giá trị trường nào trong bất cứ bảng MySQL nào.

Cú pháp

Dưới đây là cú pháp SQL chung của lệnh UPDATE để sửa đổi dữ liệu trong bảng MySQL:

UPDATE ten_bang SET truong1=giaTri_moi_1, truong2=giaTri_moi_2
[MenhDe WHERE];
 • Bạn có thể cập nhật một hoặc nhiều trường.

 • Bạn có thể xác định bất kỳ điều kiện nào bởi sử dụng mệnh đề WHERE.

 • Bạn có thể cập nhật các giá trị trong một bảng đơn tại một thời điểm.

Mệnh đề WHERE là hữu ích khi bạn muốn cập nhật các hàng đã chọn trong một bảng.

Cập nhật dữ liệu trong MySQL

Bạn sử dụng lệnh UPDATE với mệnh đề WHERE trong SQL để cập nhật dữ liệu đã chọn vào trong bảng MySQL.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ cập nhật bản ghi có mssv là 3 trong trường ten trong bảng sinhvienk60:

UPDATE sinhvienk60 SET ten="Huong" WHERE mssv=3;

Nếu bạn sử dụng lệnh SELECT với bảng trên:

SELECT * FROM sinhvienk60;
Quảng cáo

Thì kết quả là bản ghi có mssv=3 đã thay đổi tên từ Manh thành Hương.

Truy vấn UPDATE trong MySQL

Cập nhật dữ liệu bởi sử dụng PHP Script

Bạn có thể sử dụng lệnh UPDATE với hoặc không với mệnh đề WHERE trong hàm PHP là mysql_query(). Hàm này sẽ thực thi lệnh SQL theo cách tương tự như tại dòng nhắc lệnh mysql>.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau để cập nhật trường ten có một bản ghi với mssv là 3:

<?php
$dbhost = 'localhost:3306';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '123456';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
 die('Khong the ket noi: ' . mysql_error());
}
$sql = 'UPDATE sinhvienk60
    SET ten="Huong"
    WHERE mssv=3';

mysql_select_db('sinhvien');
$retval = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $retval )
{
 die('Khong the cap nhat du lieu: ' . mysql_error());
}
echo "Cap nhat du lieu thanh cong\n";
mysql_close($conn);
?>

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên