SBT Tiếng Anh 10 trang 76, 77 Commulative Review 3 (Unit I – 5) - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 76, 77 Commulative Review 3 (Unit I – 5) sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 76, 77 Commulative Review 3 (Unit I – 5) - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen and match conversations 1-4 with contexts a-d (Nghe và nối các cuộc hội thoại 1-4 với các ngữ cảnh a-d)

CD2_ 13

a. a job interview

b. a talk

c. a job advert

d. an informal conversation

Quảng cáo

Đáp án:

a. 4

b. 1

c. 3

d. 2

Nội dung bài nghe:

1. … So, let’s start by looking at the different sections of a CV. You should start by giving your personal details, that’s your name, address and contact details. Your age, nationality and marital status shouldn’t be important to an employer, but some companies may ask you to give this information. After that comes your personal profile where you have to try and sell yourself to the company. Look at it as a kind of mini advert …

2. Hello, I’m Olivia.

- Hi, nice to meet you. I’m Paul.

- What do you do, Paul?

- I work for an engineering company. Right now, we’re building a new bridge over the river Mersey in Liverpool.

- That sounds interesting!

- Yes, it is, but I’m away from home a lot, so I don’t see much of my family.

3. … And now for some news for those of you looking for a job. JPH Sports is opening a brand new store in the Mall and they are looking for a team of reliable and enthusiastic sales assistants. There are part-time and full-time jobs available. If you’re interested and you have worked in the retail sector before, you should go to the information desk in the Mall to pick up a form. The closing date for applications is this Friday, so you must hurry.

4. Please take a seat.

- Thanks.

- So Annabel, what makes you think you’d be a good waitress?

- Well, I’m a friendly and outgoing kind of person, and I like being with people. I had some experience of serving customers in my grandmother’s coffee shop last year. Now, I’d like to try working in a busier environment. That’s why I applied for this job.

Hướng dẫn dịch:

1.… Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách xem xét các phần khác nhau của CV. Bạn nên bắt đầu bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của mình, đó là tên, địa chỉ và chi tiết liên hệ của bạn. Tuổi, quốc tịch và tình trạng hôn nhân của bạn không nên quan trọng đối với nhà tuyển dụng, nhưng một số công ty có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này. Sau đó là hồ sơ cá nhân của bạn, nơi bạn phải cố gắng và bán mình cho công ty. Hãy xem nó như một loại quảng cáo nhỏ…

2. Xin chào, tôi là Olivia.

- Xin chào rất vui được gặp bạn. Tôi là Paul.

- Anh làm gì vậy Paul?

- Tôi làm việc cho một công ty kỹ thuật. Hiện tại, chúng tôi đang xây một cây cầu mới bắc qua sông Mersey ở Liverpool.

- Nghe thú vị đấy!

- Đúng vậy, nhưng tôi xa nhà nhiều nên không thấy gia đình nhiều.

3.… Và bây giờ là một số tin tức cho những bạn đang tìm việc. JPH Sports đang mở một cửa hàng hoàn toàn mới tại Trung tâm mua sắm và họ đang tìm kiếm một đội ngũ trợ lý bán hàng đáng tin cậy và nhiệt tình. Có các công việc bán thời gian và toàn thời gian. Nếu bạn quan tâm và bạn đã làm việc trong lĩnh vực bán lẻ trước đây, bạn nên đến quầy thông tin trong Trung tâm mua sắm để chọn mẫu. Ngày chốt đơn là thứ 6 tuần này nên các bạn nhanh tay nhé.

4. Mời ngồi.

- Cảm ơn.

- Vậy Annabel, điều gì khiến bạn nghĩ rằng mình sẽ là một nhân viên phục vụ tốt?

- Chà, tôi là một người thân thiện và hướng ngoại, và tôi thích ở bên mọi người. Tôi đã có một số kinh nghiệm phục vụ khách hàng trong quán cà phê của bà tôi vào năm ngoái. Bây giờ, tôi muốn thử làm việc trong một môi trường bận rộn hơn. Đó là lý do tại sao tôi nộp đơn cho công việc này.

2 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again and choose the best answers (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng nhất)

SBT Tiếng Anh 10 trang 76, 77 Commulative Review 3 (Unit I – 5) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo


Đáp án:

1. b

2. c

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nên đưa thông tin nào vào CV? - Số điện thoại của bạn.

2. Phao-lô thích gì về công việc của mình? - Nó rất đa dạng.

3. Ứng viên cần những gì cho công việc? – Kinh nghiệm.

4. Tại sao Annabel lại nộp đơn xin việc? - Cô ấy muốn làm điều gì đó thử thách hơn.

Speaking

3 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Work in pairs, Look at the photo and answer the questions. (Làm việc theo cặp, nhìn vào ảnh và trả lời các câu hỏi.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 76, 77 Commulative Review 3 (Unit I – 5) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. How do you think the people are feeling?

2. Which would you prefer: a face-to-face job interview or an interview by phone?

3. How would you describe the last time you had to make a good impression?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nghĩ mọi người đang cảm thấy thế nào?

2. Bạn thích cách nào hơn: phỏng vấn xin việc trực tiếp hay phỏng vấn qua điện thoại?

3. Bạn mô tả lần cuối cùng bạn phải tạo ấn tượng tốt như thế nào?

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

Reading

4 (trang 76-77 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the article about a job at a chocolate company. Match sentences A-F with gaps 1-5 in the article. There is one extra sentence. (Đọc bài báo về một công việc tại một công ty sô cô la. Ghép câu A-F với khoảng trống 1-5 trong bài viết. Có một câu thừa.)

A. Applicants need an excellent sense of taste and smell.

B. The closing date for applications is 16 December.

C. If candidates are successful, they will go on to do a blind taste test.

D. A major chocolate company is looking for a new Taste Assistant for their UK office.

E. Many people eat too quickly to pay attention to what they are eating.

F. The rest of the time will be spent at the company's headquarters experimenting with different flavours.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D

2. F

3. A

4. C

5. B

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang thất nghiệp? Bạn có thích sô cô la không?

Sau đó, bạn có thể quan tâm đến một quảng cáo xuất hiện vào tuần trước tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Ngày đóng hồ sơ là ngày 16 tháng 12.

Ứng viên trúng tuyển sẽ phải thường xuyên đi công tác nước ngoài để tìm kiếm những nguyên liệu tốt nhất cho sản phẩm của công ty. Nếu ứng viên trúng tuyển, họ sẽ tiếp tục làm bài kiểm tra vị giác. Phần tốt nhất của công việc sẽ là thử nghiệm các sản phẩm mới, tất nhiên sẽ được thực hiện bởi Trợ lý vị giác.

Không cần bằng cấp chính thức cho công việc, nhưng có một yêu cầu khá đặc biệt. Ứng viên cần có khứu giác và khứu giác tuyệt vời. Công ty đang tìm kiếm một người có 'mũi tốt'. Họ không ưu tiên nam hay nữ đối với công việc và tuổi tác không quan trọng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phụ nữ thường nhạy cảm với mùi vị hơn nam giới. Họ cũng nói rằng chúng ta mất cảm giác ngon miệng khi chúng ta già đi, Vì lý do này, người nộp đơn thành công có thể là nữ và trẻ tuổi.

Giai đoạn đầu tiên trong quá trình lựa chọn sẽ là một cuộc phỏng vấn.

Nếu ứng viên trúng tuyển, họ sẽ tiếp tục làm bài kiểm tra vị giác. Tại đây, họ phải xác định được hương vị của những thanh sô cô la mà công ty đã chế biến đặc biệt. Họ sẽ không thể nhìn thấy sô cô la mà họ phải nếm. Chặng cuối cùng sẽ là Thử thách vị giác trực tiếp, trong đó 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia. Giải thưởng cho người chiến thắng sẽ là công việc Trợ lý vị giác.

Nếu bạn quan tâm đến bài đăng, bạn cần gửi CV kèm theo thư xin việc. Ngày đóng hồ sơ là ngày 16 tháng 12. Công ty sẽ tổ chức phỏng vấn vào tuần đầu tiên của tháng 1, và ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu công việc mới vào đầu năm sau.

Grammar and Vocabulary

5 (trang 77 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Choose the best options to fill in the blanks (Chọn những phương án tốt nhất để điền vào chỗ trống)

HOW TO GET YOURSELF NOTICED

Marketing graduate Alfred Ajani, aged 22, applied unsuccessfully for over three hundred positions when he finished university. It seemed that the only posts available were for (1) temporary jobs. Alfred wanted something (2), so he decided to try a different approach. “If I give people my CV in person, perhaps (3) a job,” he thought. He went to London's Waterloo Station and (4) at the entrance with a pile of CVs and a card advertising his services. At first, commuters were a (5) suspicious, but then they started going up to him to ask what he (6). During the day, he met some very interesting people. When he got home, Alfred received a phone call about a marketing job in Barcelona. He was (7) because his plan had worked. He (8) an interview for the job next week. If he (9) the job, he'll be able to work using his studies, Of course, he (10) learn a new language too.

SBT Tiếng Anh 10 trang 76, 77 Commulative Review 3 (Unit I – 5) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. a

2. b

3. b

4. a

5. a

6. c

7. b

8. c

9. c

10. b

Hướng dẫn dịch:

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MÌNH ĐƯỢC LƯU Ý?

Alfred Ajani, tốt nghiệp ngành Marketing, 22 tuổi, đã nộp đơn xin việc không thành công cho hơn ba trăm vị trí khi anh ấy tốt nghiệp đại học. Có vẻ như những bài viết duy nhất có sẵn dành cho những công việc tạm thời được trả lương thấp. Alfred muốn điều gì đó tốt hơn, vì vậy anh ấy quyết định thử một cách tiếp cận khác. “Nếu tôi trực tiếp đưa cho mọi người CV của mình, có lẽ tôi sẽ xin được việc làm,” anh nghĩ. Anh đến ga Waterloo của London và đứng ở lối vào với một đống CV và một tấm thẻ quảng cáo dịch vụ của mình. Lúc đầu, những người đi làm hơi nghi ngờ, nhưng sau đó họ bắt đầu tiến đến chỗ anh ta để hỏi xem anh ta đang làm gì. Trong ngày, anh ấy đã gặp một số người rất thú vị. Khi về đến nhà, Alfred nhận được một cuộc điện thoại thông báo về một công việc tiếp thị ở Barcelona. Anh rất vui vì kế hoạch của anh đã thành công. Anh ấy sẽ có một cuộc phỏng vấn cho công việc vào tuần tới. Nếu anh ấy nhận được công việc, anh ấy sẽ có thể làm việc bằng việc học của mình, Tất nhiên, anh ấy cũng sẽ phải học một ngôn ngữ mới.

Writing

6 (trang 77 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Write an application letter for the job in exercise 4. Include this information (Viết một lá đơn xin việc trong bài tập 4. Bao gồm thông tin này)

• what the job is and how you found out about it

• why you are interested in the job

• why you are the right person for the job

• what you are sending with the letter and when you can start work

• what you would like to happen next

Hướng dẫn dịch:

• công việc là gì và làm thế nào bạn tìm hiểu về nó

• tại sao bạn quan tâm đến công việc

• tại sao bạn là người phù hợp cho công việc

• những gì bạn đang gửi cùng với bức thư và khi nào bạn có thể bắt đầu công việc

• điều gì bạn muốn xảy ra tiếp theo

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác