SBT Tiếng Anh 10 trang 10 Unit 1 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 10 Unit 1 Listening sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 10 Unit 1 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 10 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Choose the correct verb (Chọn động từ đúng)

1. We should do / make a plan for the weekend.

2. Can you have / tell a word with your sister?

3. You should give / make her a call and apologise

4. Don't keep / take offence. It was only a joke!

5. I made / took an excuse and left the party early.

6. Is it always wrong to make / tell a lie?

7. I'm really tired. Can we do / take a break now?

8. I nearly always give / tell the truth.

Quảng cáo

Đáp án:

1. make

2. have

3. give

4. take

5. made

6. tell

7. take

8. tell

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên lập một kế hoạch cho cuối tuần.

2. Bạn có thể có một lời với em gái của bạn?

3. Bạn nên gọi cho cô ấy và xin lỗi

4. Đừng xúc phạm. Nó chỉ là một trò đùa!

5. Tôi viện cớ và rời bữa tiệc sớm.

6. Nói dối luôn là sai?

7. Tôi thực sự rất mệt mỏi. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không?

8. Tôi gần như luôn nói sự thật.

2 (trang 10 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the advice with “should” or “shouldn't” and the verbs below. (Hoàn thành lời khuyên với “should” hoặc “shouldn’t” và các động từ bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 10 Unit 1 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. “It's really hot in here.” “We should open a window.”

2. “My ears are hurting. You … to loud music so often.”

3. “I think we're lost.” “Yes. We … at a map.”

4. “I only got 68% in my exam.” “You … disappointed. That's a good mark!”

5. “I really like the girl next door.” “We … her to our party.”

6. “Do you like Reece's new shirt?” “No - but I don't think you … him that.”

7. “My science project isn't very good.” “Maybe you … more time on it.”

8. “I don't feel well.” “You … to bed early.”

Quảng cáo


Đáp án:

2. shouldn’t listen

3. should look

4. shouldn’t feel

5. should invite

6. should tell

7. should spend

8. should go

Hướng dẫn dịch:

1. "Ở đây rất nóng." "Chúng ta nên mở một cửa sổ."

2. “Tai tôi đang đau. Bạn không nên nghe nhạc lớn quá thường xuyên”.

3. "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bị lạc." "Đúng. Chúng ta nên nhìn vào một bản đồ”.

4. “Tôi chỉ đạt 68% trong kỳ thi của mình.” “Bạn không nên cảm thấy thất vọng. Đó là một dấu ấn tốt!”

5. "Tôi thực sự thích cô gái bên cạnh." "Chúng ta nên mời cô ấy đến bữa tiệc của chúng ta."

6. "Bạn có thích áo sơ mi mới của Reece không?" "Không - nhưng tôi không nghĩ bạn nên nói với anh ấy điều đó."

7. “Dự án khoa học của tôi không tốt lắm.” “Có lẽ bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho nó”.

8. "Tôi không cảm thấy khỏe." "Bạn nên đi ngủ sớm."

3 (trang 10 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Write advice for these problems. Use “I think / I don't think you should …” and your own ideas. (Viết lời khuyên cho những vấn đề này. Sử dụng “I think / I don't think you should …” và ý tưởng của riêng bạn.)

1. My best friend gave me a T-shirt for my birthday, but I hate it.

2. I want to go to the cinema this weekend, but I haven't got any money.

3. I borrowed a DVD from my friend, but I've lost it.

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

1. Người bạn thân nhất của tôi đã tặng tôi một chiếc áo phông vào ngày sinh nhật của tôi, nhưng tôi ghét nó.

2. Tôi muốn đi xem phim vào cuối tuần này, nhưng tôi không có tiền.

3. Tôi đã mượn một đĩa DVD từ một người bạn của tôi, nhưng tôi đã làm mất nó.

4 (trang 10 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the Listening Strategy. Then listen to two short dialogues. For each one, choose the best summary of the general meaning (a or b). (Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó, nghe hai đoạn hội thoại ngắn. Đối với mỗi câu, hãy chọn phần tóm tắt đúng nhất về ý nghĩa chung (a hoặc b).)

CD1_03

1. Ellie is upset because

a. she can't take part in the school show

b. she can't go to a family wedding.

2. Daisy is excited because

a. she likes seeing her cousin.

b. her cousin has got a present for her.

Quảng cáo

Đáp án:

1. a

2. b

Nội dung bài nghe:

1.

- Hi, Ellie. How are you?

- Oh, I’m OK, thanks.

- You don’t sound very happy.

- Well, to be honest, I’m a bit upset about the school show. It doesn’t look like I can be in it this year.

- Why not?

- Because a relative of mine is getting married – and the wedding is on the same night as the first performance.

- That’s bad luck!

- I know.

2.

- Hi, Daisy. What are you up to?

- I’m reading an email from my cousin in Canada. He’s planning to visit us next month! I can’t wait ...

- That’s good news. But I didn’t think you got on with him that well.

- I don’t. But he’s OK.

-I don’t understand. You seem really excited ...

-I know – because he’s bringing me a DVD of the new Twilight film! It isn’t in the shops here, only in America.

- Oh, OK. Now I see. Fantastic!

-I know!

Hướng dẫn dịch:

1.

- Chào, Ellie. Bạn khỏe không?

- Ồ, tôi không sao, cảm ơn.

- Bạn có vẻ không vui lắm.

- Thành thật mà nói, tôi hơi khó chịu về buổi biểu diễn của trường. Có vẻ như tôi không thể tham gia vào năm nay.

- Tại sao không?

- Bởi vì một người thân của tôi sắp kết hôn - và đám cưới diễn ra ngay trong đêm biểu diễn đầu tiên.

- Thật là xui xẻo!

- Tôi biết.

2.

- Chào, Daisy. Bạn định làm gì?

- Tôi đang đọc email từ người anh họ của tôi ở Canada. Anh ấy dự định đến thăm chúng tôi vào tháng tới! Tôi không thể đợi ...

- Đó là tin tốt. Nhưng tôi không nghĩ rằng bạn có thể hòa thuận với anh ấy tốt như vậy.

- Tôi không. Nhưng anh ấy không sao.

-Tôi không hiểu. Bạn có vẻ rất hào hứng ...

- Tôi biết - vì anh ấy đang mang cho tôi một DVD của bộ phim Chạng vạng mới! Nó không có trong các cửa hàng ở đây, chỉ ở Mỹ.

- Ồ, được rồi. Bây giờ tôi thấy rồi. Tuyệt vời!

-Tôi biết!

5 (trang 10 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen to two dialogues (A and B). Match the dialogues with sentences 1 - 3 below. There is one extra sentence. (Nghe hai đoạn hội thoại (A và B). Nối các đoạn hội thoại với câu 1 - 3 bên dưới. Có một câu thừa.)

CD1_04

The person with the problem:

1. asks for advice, but decides not to follow it.

2. gets angry when their friend gives advice.

3. does not get any advice from their friend.

Đáp án:

1. B

3. A

Nội dung bài nghe:

A.

- Hi, Charlie. You don’t look very happy. Is there a problem?

- Well, yes. I just don’t know what to do.

- Tell me about it.

- Well, you know I’m in the basketball team ...

- Yes. You’re really good!

- Well, I want to stop playing.

- Stop playing? Why?

- I haven’t got time. I’ve got too much schoolwork this year.

- So ... what’s the problem?

- I feel bad about leaving the team in the middle of the year.

- Why don’t you talk to your team-mates about it?

- I talked to them yesterday. They were really upset! They say they need me in the team.

- Oh dear – I see your problem.

- What can I do?

- I don’t know. Sorry!

B.

- Hello, Luke. Can I ask you something?

- Yes, of course. What is it?

- Well, it’s about my science project. We have to hand it in tomorrow – and I only started it today!

- Oh dear. Why?

- Well, I was ill last week. Remember? And then I had a lot of other homework ... I need more time!

- Talk to Mr Woods, then. Ask for more time.

- But my last project was late too. And Mr Woods was really cross with me! So I don’t want to ask for more time.

- You haven’t got a choice. You can’t finish it before tomorrow, can you?

- Well, if I look for something on the internet ...

- Something to copy? No, I don’t think you should do that. Just talk to him. That’s my advice.

- I can’t. You don’t understand!

- What are you doing now?

- I’m looking for science projects on the internet.

Hướng dẫn dịch:

A.

- Chào, Charlie. Bạn trông không được hạnh phúc cho lắm. Có vấn đề gì không?

- Vâng, vâng. Tôi chỉ không biết phải làm gì.

-Nói cho tôi nghe về nó đi.

- À, bạn biết đấy tôi tham gia đội bóng rổ ...

- Đúng. Bạn thực sự tốt!

- Thôi, tôi muốn dừng cuộc chơi.

-Dừng chơi lại? Tại sao?

- Tôi không có thời gian. Năm nay tôi có quá nhiều bài tập ở trường.

- Vậy ... vấn đề là gì?

- Tôi cảm thấy rất tệ khi rời đội vào giữa năm.

- Tại sao bạn không nói chuyện với đồng đội của mình về điều đó?

- Tôi đã nói chuyện với họ hôm qua. Họ đã thực sự khó chịu! Họ nói rằng họ cần tôi trong đội.

- Ôi trời - Tôi thấy vấn đề của bạn.

-Tôi có thể làm gì?

-Tôi không biết. Xin lỗi!

B.

- Xin chào, Luke. Tôi có thể hỏi bạn một cái gì đó?

- Vâng tất nhiên. Nó là gì?

- Đó là về dự án khoa học của tôi. Chúng ta phải giao nó vào ngày mai - và tôi chỉ bắt đầu nó hôm nay!

- Ôi trời. Tại sao?

- À, tuần trước tôi bị ốm. Nhớ lại? Và sau đó tôi có rất nhiều bài tập về nhà khác ... Tôi cần thêm thời gian!

- Nói chuyện với ông Woods, sau đó. Yêu cầu thêm thời gian.

- Nhưng dự án cuối cùng của tôi cũng đã muộn. Và ông Woods đã thực sự vượt qua với tôi! Vì vậy, tôi không muốn yêu cầu thêm thời gian.

- Bạn không có sự lựa chọn. Bạn không thể hoàn thành nó trước ngày mai, phải không?

- Chà, nếu tôi tìm kiếm thứ gì đó trên internet ...

- Một cái gì đó để sao chép? Không, tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó. Chỉ cần nói chuyện với anh ta. Đó là lời khuyên của tôi.

- Tôi không thể. Bạn không hiểu!

- Bạn đang làm gì bây giờ?

- Tôi đang tìm kiếm các dự án khoa học trên internet.

6 (trang 10 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen again. Complete the missing words in these lines from the dialogues. (Lắng nghe một lần nữa. Hoàn thành các từ còn thiếu trong các dòng này từ các đoạn hội thoại.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 10 Unit 1 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. I just don't know what to do.

2. Oh dear, I see your problem.

3. Can I ask you something?

4. Just talk to him. That's my advice.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi chỉ không biết phải làm gì.

2. Ôi trời, tôi thấy vấn đề của bạn.

3. Tôi có thể hỏi bạn một điều được không?

4. Chỉ nói chuyện với anh ấy. Đó là lời khuyên của tôi.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác