SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Unit 8 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 67 Unit 8 Grammar sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Unit 8 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 67 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences below with the present perfect passive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu dưới đây với dạng bị động thì hiện tại hoàn thành của các động từ trong ngoặc.)

1. Our car (steal).

2. Two important new drugs (develop) this year.

3. The bus stop (damage) again.

4. The boat (not see) for two days.

5. All our money (spend).

6. I hope that painting (not sell).

Quảng cáo

Đáp án:

1. has been stolen

2. have been developed

3. has been damaged

4. hasn’t been seen

5. has been spent

6. hasn’t been sold

Hướng dẫn dịch:

1. Xe của chúng tôi đã bị đánh cắp.

2. Hai loại thuốc mới quan trọng đã được phát triển trong năm nay.

3. Trạm dừng xe buýt lại bị hư hỏng.

4. Con thuyền đã không được nhìn thấy trong hai ngày.

5. Tất cả tiền của chúng tôi đã được chi tiêu.

6. Tôi hy vọng rằng bức tranh đã không được bán.

2 (trang 67 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Look at the pictures, then complete the sentences with the present perfect passive form of the verbs below. (Nhìn vào các bức tranh, sau đó hoàn thành các câu ở dạng bị động thì hiện tại hoàn thành của các động từ bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Unit 8 Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo


Đáp án:

1. The factory has been sold.

2. The glass in the windows has been replaced.

3. The big front door has been painted.

4. The metal sign hasn’t been changed.

5. A new road has been built.

6. The new roof hasn’t been finished.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà máy đã được bán.

2. Kính trong cửa sổ đã được thay thế.

3. Cửa trước lớn đã được sơn.

4. Dấu hiệu kim loại không bị thay đổi.

5. Một con đường mới đã được xây dựng.

6. Mái nhà mới vẫn chưa được hoàn thành.

3 (trang 67 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the questions using the present perfect passive form and ever. Then answer the questions with information that is true for you. (Hoàn thành các câu hỏi bằng cách sử dụng dạng bị động thì hiện tại hoàn thành và bao giờ hết. Sau đó trả lời các câu hỏi với thông tin đúng với bạn.)

1. (you / bite / by a mosquito)

2. (your home / burgle)

3. (you / chase / by a dog)

4. (your phone / steal)

Quảng cáo

Đáp án:

1. Have you ever been bitten by a mosquito?

2. Has your home ever been burgled?

3. Have you ever been chased by a dog?

4. Has your phone ever been stolen?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã bao giờ bị muỗi đốt chưa?

2. Nhà bạn đã bao giờ bị trộm đột nhập chưa?

3. Bạn đã bao giờ bị chó đuổi chưa?

4. Điện thoại của bạn đã bao giờ bị đánh cắp chưa?

4 (trang 67 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Rewrite these sentences to make them passive. Include “by ...” to say who or what carries out the action. (Viết lại những câu này để biến chúng thành bị động. Bao gồm "by ..." để nói ai hoặc cái gì thực hiện hành động.)

In the house of the future:

1. your fridge will order your food online.

2. the sun will provide most of your electricity.

3. robots will clean all the rooms.

4. machines will prepare all of your food.

Quảng cáo

Đáp án:

1. your food will be ordered online by your fridge.

2. most of your electricity will be provided by the sun.

3. all the rooms will be cleaned by robots.

4. all of your food will be prepared by machines.

Hướng dẫn dịch:

Câu chủ động

Trong ngôi nhà của tương lai:

1. tủ lạnh của bạn sẽ đặt thức ăn của bạn trực tuyến.

2. mặt trời sẽ cung cấp hầu hết điện năng của bạn.

3. robot sẽ dọn dẹp tất cả các phòng.

4. máy móc sẽ chuẩn bị tất cả thức ăn của bạn.

Câu bị động

Trong ngôi nhà của tương lai:

1. thức ăn của bạn sẽ được đặt trực tuyến bởi tủ lạnh của bạn.

2. hầu hết điện của bạn sẽ được cung cấp bởi mặt trời.

3. tất cả các phòng sẽ được làm sạch bằng robot.

4. tất cả thức ăn của bạn sẽ được chuẩn bị bằng máy móc.

5 (trang 67 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the dialogue using the present perfect passive and future form of the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách sử dụng dạng bị động hiện tại hoàn thành và dạng tương lai của các động từ trong ngoặc.)

Presenter: Can you give us the latest news on this exciting project to build a hotel on the moon?

Scientist: The plans for the new hotel (1. complete) and a location (2. choose).

Presenter: So when (3. it / build)?

Scientist: Well, the exact date (4. not decide) until next month at the United Nations meeting. The plans (5. approve) at that meeting too.

Presenter: And after that?

Scientist: After that, the first parts of the hotel (6. send) to the moon before the end of the year.

Đáp án:

1. have been completed

2. has been chosen

3. will it be built

4. will not be decided

5. will be approved

6. will be sent

Hướng dẫn dịch:

Người thuyết trình: Bạn có thể cho chúng tôi biết những tin tức mới nhất về dự án thú vị này để xây dựng một khách sạn trên mặt trăng không?

Nhà khoa học: Các kế hoạch cho khách sạn mới đã được hoàn thành và một địa điểm đã được chọn.

NDCT: Vậy khi nào nó sẽ được xây dựng?

Nhà khoa học: Chà, ngày chính xác sẽ không được quyết định cho đến tháng sau tại cuộc họp của Liên hợp quốc. Các kế hoạch cũng sẽ được thông qua tại cuộc họp đó.

Người thuyết trình: Và sau đó?

Nhà khoa học: Sau đó, những phần đầu tiên của khách sạn sẽ được đưa lên mặt trăng trước khi kết thúc năm.

6 (trang 67 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the following sentences about a new software, using the correct passive voice. (Hoàn thành các câu sau về một phần mềm mới, sử dụng đúng giọng bị động.)

1. Possible replies to email (can suggest) for your convenience.

2. Attachments (can store) for ever.

3. Automatic replies (may send) when new mails arrive.

4. Updates (can access) at no extra cost.

5. Certain features (may personalise) for businesses.

Đáp án:

1. can be suggested

2. can be stored

3. may be sent

4. can be accessed

5. may be personalised

Hướng dẫn dịch:

1. Các câu trả lời có thể có cho email có thể được đề xuất để thuận tiện cho bạn.

2. Các tệp đính kèm có thể được lưu trữ mãi mãi.

3. Thư trả lời tự động có thể được gửi khi có thư mới.

4. Các bản cập nhật có thể được truy cập mà không phải trả thêm phí.

5. Một số tính năng nhất định có thể được cá nhân hóa cho các doanh nghiệp.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác