SBT Tiếng Anh 10 trang 70 Unit 8 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 70 Unit 8 Speaking sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 70 Unit 8 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 70 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Label the gadgets with the words below (Gắn nhãn các tiện ích bằng các từ bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 70 Unit 8 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. games console

2. digital camera

3. DVD player

4. e-book reader

5. mobile

6. digital radio

7. tablet

8. MP3 player

9. headphones

Hướng dẫn dịch:

1. máy chơi game

2. máy ảnh kỹ thuật số

3. đầu DVD

4. trình đọc sách điện tử

5. di động

6. đài kỹ thuật số

7. máy tính bảng

8. máy nghe nhạc MP3

9. tai nghe

2 (trang 70 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Match the parts of the gadgets (1-10) with the words below (a-j) (Nối các phần của tiện ích (1-10) với các từ bên dưới (a-j))

SBT Tiếng Anh 10 trang 70 Unit 8 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo


Đáp án:

a. 4

b. 5

c. 7

d. 9

e. 8

f. 6

g. 1

h. 2

i. 10

j. 3

3 (trang 70 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to a customer complaining in a shop. Then answer the questions. (Lắng nghe một khách hàng phàn nàn trong một cửa hàng. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

CD2_10

1. Which gadget from exercise 1 is faulty?

2. Which three parts of the gadget are mentioned? (Choose from the parts in exercise 2.)

Quảng cáo

Đáp án:

1. digital radio

2. volume control, power lead, remote control

Nội dung bài nghe:

SA: Hello, can I help you?

C: Yes, I bought this digital radio here a week ago and there’s a fault with it.

SA: Oh, I’m sorry. What’s wrong with it?

C: There’s something wrong with the volume control.

SA: Let’s have a look. Have you got the power lead with you?

C: Yes, it’s in the box.

SA: OK, I’ll just plug it in.

C: You see? It’s very quiet. And when I try to turn it up ... nothing happens.

SA: Have you tried using the remote control?

C: No, I haven’t.

SA: There. It works perfectly with the remote control.

C: But it’s still faulty, isn’t it? Can I have my money back?

SA: We don’t give refunds, I’m afraid.

C: No refunds? I’m not happy about that! The volume control doesn’t work!

SA: I can give you a credit note.

C: Hmm. Well, OK.

SA: Have you got the receipt with you?

C: Yes, I have. It’s in the box.

SA: OK. If you just wait a moment, I’ll sort it out for you.

Hướng dẫn dịch:

SA: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

C: Vâng, tôi đã mua đài kỹ thuật số này ở đây một tuần trước và có lỗi với nó.

SA: Ồ, tôi xin lỗi. Có gì sai với nó?

C: Đã xảy ra lỗi với điều khiển âm lượng.

SA: Hãy xem qua. Bạn đã có dây dẫn điện với bạn chưa?

C: Rồi, nó ở trong hộp.

SA: OK, tôi sẽ chỉ cắm nó vào.

C: Bạn thấy không? Nó rất yên tĩnh. Và khi tôi cố gắng lật nó lên ... không có gì xảy ra.

SA: Bạn đã thử sử dụng điều khiển từ xa chưa?

C: Không, tôi không có.

SA: Đây. Nó hoạt động hoàn hảo với điều khiển từ xa.

C: Nhưng nó vẫn bị lỗi, phải không? Tôi có thể lấy lại tiền của mình không?

SA: Tôi e rằng chúng tôi không hoàn lại tiền.

C: Không hoàn lại tiền? Tôi không hài lòng về điều đó! Điều khiển âm lượng không hoạt động!

SA: Tôi có thể cung cấp cho bạn một ghi chú tín dụng.

C: Hừ. Tốt.

SA: Bạn đã mang theo biên lai chưa?

C: Có, tôi có. Nó ở trong hộp.

SA: Được. Nếu bạn chỉ cần đợi một chút, tôi sẽ sắp xếp nó cho bạn.

4 (trang 70 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again and complete the sentences with the words below. Circle the correct speaker (C- customer or SA - shop assistant) for each sentence. (Nghe lại và hoàn thành các câu với các từ bên dưới. Khoanh tròn người nói đúng (C- khách hàng hoặc SA - trợ lý cửa hàng) cho mỗi câu.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 70 Unit 8 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

CD2_10

1. What's … with it? C/ SA

2. There's … wrong with the volume control. C/ SA

3. Can I have my … back? C/ SA

4. We don't give …, I'm afraid. C/ SA

5. I'm not … about that. C/ SA

6. I can give you a … note. C/ SA

7. Have you got the … with you? C/ SA

Quảng cáo

Đáp án:

1. wrong, SA

2. something, C

3. money, C

4. refunds, SA

5. happy, C

6. credit, SA

7. receipt, SA

5 (trang 70 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Speaking Strategy. Then read the speaking task and write answers to all the questions below. (Đọc Chiến lược Nói. Sau đó, đọc nhiệm vụ nói và viết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi bên dưới.)

You are returning a gadget to a shop because one part of it is faulty. Discuss these four issues during your conversation with the shop assistant:

What the gadget is and how much you paid for it.

Which part of the gadget has a problem.

When the problem started.

What you want the shop to do.

1. What type of gadget did you buy?

2. How much did you pay for it?

3. Which part of the gadget has stopped working?

4. When did the problem start?

5. Do you want to exchange it or do you want a refund?

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang trả lại một thiết bị cho một cửa hàng vì một phần của nó bị lỗi. Thảo luận bốn vấn đề này trong cuộc trò chuyện của bạn với trợ lý cửa hàng:

Tiện ích này là gì và bạn đã trả bao nhiêu cho nó.

Phần nào của tiện ích có vấn đề.

Khi sự cố bắt đầu.

Những gì bạn muốn shop làm.

1. Bạn đã mua loại thiết bị nào?

2. Bạn đã trả bao nhiêu cho nó?

3. Phần nào của tiện ích đã ngừng hoạt động?

4. Vấn đề bắt đầu từ khi nào?

5. Bạn muốn đổi nó hay bạn muốn hoàn lại tiền?

6 (trang 70 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Now do the task using your notes from exercise 5. (Bây giờ làm nhiệm vụ bằng cách sử dụng ghi chú của bạn từ bài tập 5.)

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác