SBT Tiếng Anh 10 trang 66 Unit 8 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 66 Unit 8 Listening sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 66 Unit 8 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 66 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with the verbs below. Remember to use the correct form of the verb. (Hoàn thành các câu với các động từ bên dưới. Hãy nhớ sử dụng dạng chính xác của động từ.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 66 Unit 8 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. He … 10 kg during his trip to Antarctica.

2. Yesterday, my friend … a great idea for how to raise money for our club.

3. My mum's got a new car and it … on biofuel.

4. If you've got a smartphone, you can … the internet wherever you are.

5. My sister always … a good deal when she goes shopping for clothes.

6. Last month, a doctor … some medicine for my headaches.

Quảng cáo

Đáp án:

1. lost

2. came up with

3. runs

4. browse

5. gets

6. prescribed

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy đã giảm 10 kg trong chuyến đi đến Nam Cực.

2. Hôm qua, bạn tôi đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời về cách gây quỹ cho câu lạc bộ của chúng tôi.

3. Mẹ tôi có một chiếc ô tô mới và nó chạy bằng nhiên liệu sinh học.

4. Nếu bạn có điện thoại thông minh, bạn có thể duyệt Internet mọi lúc mọi nơi.

5. Em gái tôi luôn nhận được một món hời khi cô ấy đi mua sắm quần áo.

6. Tháng trước, một bác sĩ kê một số loại thuốc cho chứng đau đầu của tôi.

2 (trang 66 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the definitions using the verbs below. (Hoàn thành các định nghĩa bằng cách sử dụng các động từ bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 66 Unit 8 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. If you … somebody (about something), you tell them about a danger.

2. If you … to somebody (about something), you tell them why you are unhappy about it.

3. If you …. (for something), you say that you are sorry.

4. If you … about something, you ask questions about it.

5. If you … something (to somebody), you say why it is good.

6. If you … somebody (to do something), you make them feel more confident about it.

7. If you … somebody or something, you say you are happy about their arrival.

8. If you … somebody (about something), you tell them facts about it.

9. If you … somebody, you invite them to compete with you.

10. If you … somebody, you try to make them feel better when they're sad.

11. If you … somebody (to do something), you say things which make them want to do it.

12. If you … somebody, you keep them amused and interested.

Quảng cáo


Đáp án:

1. warn

2. complain

3. apologise

4. enquire

5. recommend

6. encourage

7. welcome

8. inform

9. challenge

10. comfort

11. persuade

12. entertain

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn cảnh báo ai đó (về điều gì đó), bạn nói với họ về một mối nguy hiểm.

2. Nếu bạn phàn nàn với ai đó (về điều gì đó), bạn cho họ biết lý do tại sao bạn không hài lòng về điều đó.

3. Nếu bạn xin lỗi (vì điều gì đó), bạn nói rằng bạn xin lỗi.

4. Nếu bạn hỏi về điều gì đó, bạn sẽ đặt câu hỏi về điều đó.

5. Nếu bạn giới thiệu một cái gì đó (cho ai đó), bạn nói tại sao nó tốt.

6. Nếu bạn khuyến khích ai đó (làm điều gì đó), bạn sẽ khiến họ cảm thấy tự tin hơn về điều đó.

7. Nếu bạn chào đón ai đó hoặc điều gì đó, bạn nói rằng bạn rất vui khi họ đến.

8. Nếu bạn thông báo cho ai đó (về điều gì đó), bạn nói cho họ biết sự thật về điều đó.

9. Nếu bạn thách đấu ai đó, bạn mời họ cạnh tranh với bạn.

10. Nếu bạn an ủi ai đó, bạn sẽ cố gắng làm cho họ cảm thấy tốt hơn khi họ buồn.

11. Nếu bạn thuyết phục ai đó (làm điều gì đó), bạn nói những điều khiến họ muốn làm điều đó.

12. Nếu bạn giải trí cho ai đó, bạn khiến họ thích thú và hứng thú.

3 (trang 66 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Listening Strategy. Then listen to four speakers. What are their intentions? Complete the sentences with the -ing form of verbs from exercise 2. (Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó, nghe bốn người nói. Ý định của họ là gì? Hoàn thành các câu với dạng -ing của động từ trong bài tập 2.)

CD2_08

1. Speaker 1 is … a group of tourists.

2. Speaker 2 is … to a friend.

3. Speaker 3 is … about a museum.

4. Speaker 4 is … a friend.

Quảng cáo

Đáp án:

1. warning

2. apologising

3. enquiring

4. encouraging

Nội dung bài nghe:

1. As you go walking in the mountains today, be very careful. The weather forecast isn’t good and if you don’t know this area well, it’s very easy to get lost . You must complete your walk before it gets dark. It’s really dangerous to be in the mountains at night.

2. I know ... I know. It’s 8 o’clock, I said I’d be here at 7. I’m so sorry – I left home late, and then the bus was full and I had to wait for the next one. And I couldn’t call you because I’d left my phone at home! I’m really sorry.

3. Oh hello. I was just wondering – I don’t know if you can help me – but do you know what time the museum closes? I mean the museum of modern art, in the city centre? Only this is our last day here and I don’t want to miss it. Is it open in the evening?

4. Don’t be nervous about the final. You’re a great tennis player. Just play your natural game and you’ll be fine. And remember to enjoy it too. We’re already proud of you, win or lose. So just relax and I’m sure you’ll do really well.

Hướng dẫn dịch:

1. Khi bạn đi bộ trên núi hôm nay, hãy hết sức cẩn thận. Dự báo thời tiết không tốt và nếu bạn không biết rõ về khu vực này, bạn rất dễ bị lạc. Bạn phải hoàn thành chuyến đi bộ của mình trước khi trời tối. Thực sự nguy hiểm khi ở trên núi vào ban đêm.

2. Tôi biết ... tôi biết. Bây giờ là 8 giờ đồng hồ, tôi nói rằng tôi sẽ ở đây lúc 7. Tôi rất xin lỗi - tôi đã về nhà muộn, sau đó xe buýt đã đầy và tôi phải đợi chuyến tiếp theo. Và tôi không thể gọi cho bạn vì tôi đã để quên điện thoại ở nhà! Tôi thực sự xin lỗi.

3. Ồ xin chào. Tôi chỉ tự hỏi - tôi không biết bạn có thể giúp tôi không - nhưng bạn có biết mấy giờ bảo tàng đóng cửa không? Ý tôi là bảo tàng nghệ thuật hiện đại, ở trung tâm thành phố? Chỉ đây là ngày cuối cùng của chúng tôi ở đây và tôi không muốn bỏ lỡ nó. Nó có mở vào buổi tối không?

4. Đừng lo lắng về trận chung kết. Bạn là một tay vợt cừ khôi. Chỉ cần chơi trò chơi tự nhiên của bạn và bạn sẽ ổn. Và hãy nhớ thưởng thức nó nữa. Chúng tôi đã tự hào về bạn, dù thắng hay thua. Vì vậy, chỉ cần thư giãn và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ làm rất tốt.

4 (trang 66 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the questions below. Then listen to four speakers one at a time. Pause after each one and answer the relevant question. (Đọc các câu hỏi dưới đây. Sau đó, nghe bốn người nói cùng một lúc. Tạm dừng sau mỗi câu và trả lời câu hỏi có liên quan.)

CD2_09

1. The speaker's main aim is to

a. welcome people to a special event.

b. complain about problems with a new car.

c. enquire about a new model of car.

2. The speaker's main aim is to

a. inform somebody about a new laptop.

b. recommend buying a new laptop.

c. apologise for damaging somebody's laptop.

3. The speaker's main aim is to

a. persuade people to invest money.

b. challenge people to invent a better product.

c. thank people for helping to develop a fantastic product.

4. The speaker's main aim is to

a. describe a machine to her students.

b. warn her students to be careful.

c. challenge her students to do better than her.

Quảng cáo

Đáp án:

1. a

2. b

3. a

4. c

Nội dung bài nghe:

1. Good evening everybody and thank you for coming to our special event at this amazing castle. It’s wonderful to see so many people here for the launch of our new car, the Model TX3. Later, we’ll give you lots of information about the vehicle and you’ll have the chance to speak to our engineers and ask questions. But for now, just relax, get a drink and enjoy this spectacular venue for a while!

2. I’ve had a look at your laptop, but I’m afraid it’s bad news. If I you look here, you can see where the water has damaged the inside of the laptop. You can’t repair damage like that, I’m afraid. You can replace all of these parts, but that will cost a lot of money. My advice would be that you just buy a new laptop. I’m sorry.

3. This new type of battery is going to make it far quicker and cheaper for people to recharge their smartphones. The technology works, and it was discovered right here in our laboratories. All we need to do is find enough funding to develop our product. And that’s where you come in! You can help us raise the $5 million we need to turn this brilliant idea into reality. We believe we’re offering you a fantastic opportunity.

4. So, this is a little machine I made at home. As you can see, it’s got wheels, like a little car. And it is powered by one small battery. I tested it three times and my best distance was eight metres and twenty centimetres. Now, this is what you have to do. In your teams, you have to design and build a machine that is powered by the same type of battery as my machine. How far can it travel? Can it beat my distance of eight metres twenty? That’s your mission. Good luck!

Hướng dẫn dịch:

1. Chào buổi tối mọi người và cảm ơn các bạn đã đến tham dự sự kiện đặc biệt của chúng tôi tại lâu đài tuyệt vời này. Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều người ở đây để ra mắt chiếc xe mới của chúng tôi, Model TX3. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về chiếc xe và bạn sẽ có cơ hội nói chuyện với các kỹ sư của chúng tôi và đặt câu hỏi. Nhưng hiện tại, chỉ cần thư giãn, uống một chút đồ uống và tận hưởng địa điểm ngoạn mục này một lúc!

2. Tôi đã xem máy tính xách tay của bạn, nhưng tôi e rằng đó là tin xấu. Nếu tôi nhìn vào đây, bạn có thể thấy chỗ nước đã làm hỏng bên trong của máy tính xách tay. Tôi e rằng bạn không thể sửa chữa những thiệt hại như vậy. Bạn có thể thay thế tất cả các bộ phận này, nhưng điều đó sẽ tốn rất nhiều tiền. Lời khuyên của tôi là bạn chỉ cần mua một máy tính xách tay mới. Tôi xin lỗi.

3. Loại pin mới này sẽ giúp mọi người sạc lại điện thoại thông minh của họ nhanh hơn và rẻ hơn rất nhiều. Công nghệ hoạt động và nó được phát hiện ngay tại đây trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là tìm đủ tài chính để phát triển sản phẩm của mình. Và đó là nơi bạn bước vào! Bạn có thể giúp chúng tôi huy động được 5 triệu đô la mà chúng tôi cần để biến ý tưởng tuyệt vời này thành hiện thực. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang mang đến cho bạn một cơ hội tuyệt vời.

4. Vì vậy, đây là một chiếc máy nhỏ tôi đã làm ở nhà. Như bạn có thể thấy, nó có bánh xe, giống như một chiếc ô tô nhỏ. Và nó được cung cấp bởi một pin nhỏ. Tôi đã kiểm tra nó ba lần và khoảng cách tốt nhất của tôi là tám mét và hai mươi cm. Bây giờ, đây là những gì bạn phải làm. Trong nhóm của bạn, bạn phải thiết kế và chế tạo một chiếc máy chạy bằng loại pin giống như máy của tôi. Nó có thể di chuyển bao xa? Nó có thể đánh bại khoảng cách tám mét hai mươi của tôi không? Đó là nhiệm vụ của bạn. Chúc may mắn!

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác