Giải SBT Toán 7 trang 27 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Với Giải SBT Toán 7 trang 27 Tập 2 trong Bài 2: Đa thức một biến Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 27.

Giải SBT Toán 7 trang 27 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 27 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đa thức một biến:

A = –4;

B = 2t + 9;

C=3x42x+1;

N=12y3;

M = 4 + 7y – 2y3.

Quảng cáo

Lời giải:

Biểu thức A = –4 là đa thức một biến vì đây là biểu thức đại số chỉ gồm một số.

Biểu thức B = 2t + 9 là đa thức một biến của biến t.

Biểu thức C=3x42x+1 không phải là đa thức một biến.

Biểu thức N=12y3=1323.y là đa thức một biến của biến y.

Biểu thức M = 4 + 7y – 2y3 là đa thức một biến của biến y.

Bài 2 trang 27 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho đa thức P(x) = 3x2 + 8x3 – 2x + 4x3 – 2x2 + 9. Hãy sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

P(x) = 3x2 + 8x3 – 2x + 4x3 – 2x2 + 9

= (8x3 + 4x3) + (3x2 – 2x2) – 2x + 9

= 12x3 + x2 – 2x + 9.

Vậy sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm dần của biến ta được P(x) = 12x3 + x2 – 2x + 9.

Bài 3 trang 27 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho đa thức P(x) = 4x2 + 2x3 – 15x + 7x3 – 9x2 + 6 + 5x. Hãy nêu bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức P(x).

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

P(x) = 4x2 + 2x3 – 15x + 7x3 – 9x2 + 6 + 5x.

= (7x3 + 2x3) + (4x2 – 9x2) + (–15x + 5x) + 6

= 9x3 – 5x2 – 10x + 6.

P(x) có bậc là 3 (vì số mũ lớn nhất của biến x là 3), hệ số cao nhất là 9 (vì hệ số của x3 là 9) và hệ số tự do là 6.

Bài 4 trang 27 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Hãy tính giá trị của các đa thức:

a) P(x) = –3x3 + 8x2 – 2x + 1 khi x = –3.

b) Q(y) = 7y3 – 6y4 + 3y2 – 2y khi y = 2.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Khi x = –3 thì P(x) có giá trị là:

P(–3) = –3 . (–3)3 + 8 . (–3)2 – 2 . (–3) + 1

= 81 + 72 + 6 + 1

= 160.

Vậy khi x = –3 thì P(x) có giá trị là 160.

b) Khi y = 2 thì Q(y) có giá trị là:

Q(2) = 7.23 – 6.24 + 3.22 – 2.2

= 56 – 96 + 12 – 4

= –32.

Vậy khi y = 2 thì Q(y) có giá trị là–32.

Bài 5 trang 27 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Hỏi x=45 có phải là một nghiệm của P(x) = 5x + 4 không?

Lời giải:

Thay x=45 vào P(x) ta có:

P45=5.45+4=4+4=0

Do đó x=45 là nghiệm của đa thức P(x).

Bài 6 trang 27 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Cho đa thức Q(t) = 3t2 + 15t + 12. Hãy cho biết các số nào trong tập hợp {1; –4; –1} là nghiệm của Q(t).

Lời giải:

• Với t = 1 thay vào Q(t) ta có:

Q(1) = 3 . 12 + 15 . 1 + 12

= 3 + 15 + 12

= 30.

Do đó t = 1 không là nghiệm của Q(t).

• Với t = –4 thay vào Q(t) ta có:

Q(–4) = 3 . (–4)2 + 15 . (–4) + 12

= 48 – 60 + 12

= 0.

Do đó t = –4 là nghiệm của Q(t).

• Với t = –1 thay vào Q(t) ta có:

Q(–1) = 3 . (–1)2 + 15 . (–1) + 12

= 3 – 15 + 12

= 0.

Do đó t = –1 là nghiệm của Q(t).

Vậy các số –4 và –1 là các nghiệm của Q(t).

Lời giải Sách bài tập Toán 7 Bài 2: Đa thức một biến Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên