Soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án - Cánh diều

Với soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án trang 72, 73, 74, 75, 76 Ngữ văn lớp 12 Cánh diều sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 12.

Soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án - Cánh diều

Quảng cáo

1. Định hướng

1.1. Ở lớp 11, các em đã được rèn luyện viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề; bài này tiếp tục rèn kĩ năng viết báo cáo về kết quả của bài tập dự án. Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án là nêu lên những kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong một dự án học tập đã được giao dưới hình thức một báo cáo.

- Bài tập dự án thường gồm nhiều nhiệm vụ, yêu cầu người học vận dụng các hiểu biết về kiến thức, kĩ năng,... để đề xuất ý tưởng, giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn đời sống. Ví dụ: tổ chức sưu tầm và giới thiệu một số tác phẩm hài kịch; đánh giá tác động của trò chơi điện tử (games) với học sinh trong lớp / trường em; tìm hiểu, giới thiệu và đề xuất cách thức khai thác du lịch bền vững một danh lam thắng cảnh của địa phương; chế tạo mô hình máy chiếu phim 3D,...

- Bài tập dự án thường được thực hiện ở nhà, theo nhóm, trong một thời gian khá dài.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của dự án được thể hiện bằng những sản phẩm có thể trưng bày, giới thiệu được như: tập san, tờ rơi, trang web, vở kịch, bài trình chiếu, mô hình,...

- Hoạt động viết báo cáo kết quả của bài tập dự án thuộc giai đoạn kết thúc dự án học tập. Báo cáo kết quả có thể sử dụng sơ đồ, bảng biểu, có thuyết minh các hình ảnh minh hoạ, có sử dụng trích dẫn, cước chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo.

Quảng cáo

Đọc thông tin sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới để tìm hiểu cách trình bày báo cáo kết quả bài tập dự án:

Câu hỏi (trang 73 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):Báo cáo kết quả dự án gồm những nội dung nào? Nội dung nào là nội dung chính?

Trả lời :

- Bao gồm 4 nội dung :

+ Mục tiêu của dự án

+ Nội dung của dự án

+ Kết quả của dự án

+ Tự đánh giá và kiến nghị

- Nội dung kết quả của dự án là nội dung chính. Vì viết báo cáo kết quả của bài tập dự án là nêu lên những kết quả thực hiện.

Câu hỏi (trang 73 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):Kết quả của bài tập dự án được thể hiện qua những đề mục nào?

Trả lời :

Kết quả của bài tập dự án được thể hiện qua các đề mục :

- Số lượng tài liệu

- Nội dung sản phẩm

- Minh họa cụ thể

- Tự đánh giá sản phẩm

Quảng cáo

Câu hỏi (trang 73 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):Việc đưa vào báo cáo các hình ảnh và thuyết minh hình ảnh nhằm mục đích gì?

Trả lời :

Nhằm cung cấp bằng chứng thông qua các hình ảnh, thuyết minh hình ảnh để phân tích bằng chứng giúp tăng sức thuyết phục cho những kết quả và kết luận được trình bày trong báo cáo dự án.

1.2. Để viết báo cáo kết quả của bài tập dự án, các em cần lưu ý:

- Xem lại yêu cầu viết báo cáo ở mục 1. Định hướng.

- Tập hợp thông tin về kết quả thực hiện dự án từ các thành viên đã tham gia làm bài tập dự án.

- Xây dựng dàn ý (đề cương) của báo cáo kết quả bài tập dự án. Dàn ý của bài báo cáo có thể trình bày như ví dụ minh hoạ trên đây, cũng có thể có cách trình bày khác, nhưng cần làm nổi bật được kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong dự án.

- Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án theo dàn ý (đề cương) đã lập và kiểm tra, hoàn thiên báo cáo.

2. Thực hành

2.1. Thực hành viết theo các bước

Quảng cáo

Bài tập: Vừa qua lớp em đã được giao tiến hành hai dự án học tập sau:

Dự án 1: Sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch.

Dự án 2: Tác động của phương tiện nghe – nhìn đối với văn hoá đọc trong giới trẻ hiện nay

Em hãy thay mặt nhóm để viết báo cáo kết quả bài tập của một trong hai dự án trên.

a) Chuẩn bị (Ví dụ viết báo cáo kết quả thực hiện bài tập của dự án 1)

- Đọc kĩ đề bài, tập hợp thông tin và kết quả thực hiện bài tập dự án từ các thành viên.

- Xác định bố cục của báo cáo.

- Chuẩn bị các ngữ liệu (sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ,...) minh hoạ cho báo cáo.

b) Tìm ý và lập dàn ý

- Tìm ý cho bài báo cáo kết quả của bài tập dự án theo hướng dẫn sau:

+ Tên và mục tiêu của dự án là gì?

+ Có những thành viên nào tham gia? Thực hiện vào thời gian nào?

+ Kết quả thực hiện bài tập dự án như thế nào? (Gợi ý: có bao nhiêu sản phẩm, nội dung và chất lượng sản phẩm,....).

- Lập dàn ý cho bài báo cáo bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phần. Tham khảo cách trình bày dưới đây:

Phần mở đầu

+ Các thông tin chung: tên báo cáo, người / nhóm thực hiện.

+ Mục tiêu và nội dung của dự án

Phần nội dung

+ Kết quả thực hiện dự án:

• Sản phẩm 1: 01 bài phân tích, đánh giá sức mạnh của tiếng cười trong văn bản hài kịch.

• Sản phẩm 2: 01 bộ sưu tập các văn bản hài kịch (03 văn bản) (Mô tả, giới thiệu sản phẩm, ảnh minh hoạ sản phẩm có thuyết minh)[...]

• Sản phẩm 3: 01 clip sân khấu hoá đoạn trích hài kịch Quan thanh tra (Gô-gôn).[...]

• Sản phẩm 4: Bộ tranh minh hoạ một số nhân vật, chi tiết,... trong tác phẩm hài kịch.[...]

• Sản phẩm 5: 01 ý tưởng để xây dựng tiểu phẩm hài.

Phần kết luận

+ Tự đánh giá kết quả thực hiện bài tập dự án.

+ Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

c) Viết

- Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án theo dàn ý đã lập.

- Trong khi viết, kết hợp sử dụng chữ viết với các phương tiện khác như hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ, đường dẫn tới các trang minh hoạ sản phẩm nghe – nhìn.... để trình bày kết quả của bài tập dự án.

*Bài viết mẫu tham khảo:

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TẬP DỰ ÁN

Nhóm….lớp…..trường……………………….

Dự án:

SỨC MẠNH CỦA TIẾNG CƯỜI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM HÀI KỊCH

1. Mục tiêu : Tìm hiểu về các sản phẩm đề cập đến ý nghĩa, sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

2. Nội dung khảo sát : sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

3. Kết quả khảo sát

3.1. Bài phân tích về sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

- Số lượng : 20

- Nội dung : Các bài viết phân tích về ý nghĩa, các chi tiết hài kịch, nhằm thể hiện giá trị, sức mạnh của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch

- Minh họa cụ thể :

Soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

Soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

Soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

- Đánh giá sản phẩm : Nhiều bài viết đi sâu vào tìm hiểu các chi tiết gây cười trong một số tác phẩm hài kịch tiêu biểu. Qua đó để chi ra những giá trị, vai trò của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch.

3.2. Sân khấu hóa đoạn trích hài kịch

- Số lượng : 20

- Nội dung : Clip biểu diễn văn nghệ hoặc diễn kịch về các tác phẩm hài kịch

- Minh họa cụ thể :

Soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

Soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

Soạn bài Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án | Hay nhất Soạn văn 12 Cánh diều

4. Tự đánh giá và kiến nghị

- Đánh giá : Các tác phẩm phân tích, đánh giá về giá trị, ý nghĩa của tiếng cười qua các tác phẩm hài kịch đều rất sâu sắc và chỉ rõ được sức mạnh của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch. Còn các clip sân khấu hóa tác phẩm văn học cũng đã tạo nên sự sinh động, tiếng cười trong quá trình biểu diễn và kết thúc cũng đã nêu được giá trị, ý nghĩa của tiếng cười.

- Kiến nghị: Có thể phân tích nhiều mặt và nhiều giá trị hơn của tiếng cười, ở các tiết mục kịch cần tìm thêm các tác phẩm hài kịch ngoài sách giáo khoa để biểu diễn.

d) Kiểm tra và chỉnh sửa

Đọc lại bài báo cáo đã viết, chú ý các yêu cầu sau đây để kiểm tra và chỉnh sửa bài viết.

Phương diện kiểm tra, đánh giá

Câu hỏi kiểm tra

Nội dung

Phần mở đầu: Có nêu đư

Phần mở đầu: Có nêu được các thông tin chung, mục tiêu, thời gian thực hiện dự án không?

- Phần nội dung:

+ Có trình bày, giới thiệu được các sản phẩm của dự án không?

+ Hình ảnh minh hoạ sản phẩm đã đảm bảo yêu cầu về chất lượng và có thuyết minh hình ảnh chưa? Phần kết luận:

- Phần kết luận

+ Đã trình bày nội dung tự đánh giá kết quả thực hiện bài tập dự án chưa

+ Có nêu để xuất, kiến nghị sau khi thực hiện dự án không?

Hình thức

+ Bài báo cáo có đủ ba phần và nội dung (độ dài) các phần có cân đối không?

+ Đã trình bày cân đối, hài hoà giữa kênh chữ (ngôn ngữ) và kênh hình (hình ảnh minh hoạ) chưa?

+ Bài báo cáo còn mắc những lỗi nào (lỗi về ý, về dùng từ, đặt câu, chính tả,...)?

Đánh giá chung

+ Bài báo cáo của em đã đáp ứng những yêu cầu mà bài viết đặt ra ở mức độ nào?

+ Phần nào em thấy tâm đắc nhất / có thể đem lại sự hứng thú nhất cho người đọc trong bài báo cáo của mình? Tại sao?

+ Phần nào em thấy khó khăn nhất khi thực hành viết? Tại sao?

2.2. Rèn luyện kĩ năng: Thao tác lập luận bác bỏ

a) Cách thức

Văn nghị luận không chỉ khẳng định ý kiến được coi là đúng mà nhiều khi còn bác bỏ những ý kiến được coi là sai. Bác bỏ là thao tác sử dụng lí lẽ và bằng chứng để làm rõ những sai lầm, lệch lạc, thiếu chính xác,... của một ý kiến, quan điểm, từ đó nêu ý kiến của mình về vấn đề để thuyết phục người nghe (người đọc).

Để lập luận bác bỏ, người viết cần xác định rõ: Ý kiến, quan điểm nào cần bác bỏ? Ý kiến, quan điểm đó sai lầm hoặc thiếu chính xác ở chỗ nào? Khi thực hiện thao tác lập luận bác bỏ, người viết cần thể hiện thái độ chừng mực, khách quan, trung thực.

b) Bài tập Hãy viết đoạn văn bác bỏ quan niệm: chêm xen tiếng nước ngoài trong giao tiếp tiếng Việt là cách để chứng tỏ bản thân đang tích cực hội nhập với thế giới

*Bài viết mẫu tham khảo:

Trong quá trình hội nhập ngày nay, có nhiều bạn trẻ đang có xu hướng chêm xen tiếng nước ngoài, đặc biệt là Tiếng Anh, vào trong giao tiếp hằng ngày, gây ra sự ít nhiều sự khó chịu cho người nghe. Khi tiếng Anh dần trở thành một công cụ quan trọng để giao tiếp với thế giới, nhiều người được tiếp cận và nắm rõ tiếng Anh, thêm cả mức độ tiện lợi vì có thể rút ngắn từ, nên tiếng Anh được nhiều người ưa chuộng. Ban đầu xuất hiện trong chữ viết, dần dần xuất hiện trong cả lời nói. Tuy nhiên, việc sử dụng tiếng Anh trong quá trình giao tiếp tiếng Việt không thể hiện thái độ tích cực hội nhập thế giới. Dần dần có thể dẫn đến hiện tượng pha tạp tiếng Việt, thậm chí một số từ sẽ mất nghĩa vì ít người dùng. Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ, hội nhập thế giới là gì và không được quá lạm dụng tiếng Anh, đặc biệt trong giao tiếp. Trừ một số từ ngữ mà tiếng Việt không có như : Xa lát, sô đa, nhạc pop, nhạc rock, quán bar,….và phải vay mượn từ tiếng Anh. Tích cực hội nhập là tích cực học tập những phương pháp, công cụ, cách thức tiên tiến từ nước bạn, là sự tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế và các hoạt động mang tính toàn cầu, thân thiện tiếp đón mọi người trên khắp các quốc gia chứ không phải là sử dụng một ngôn ngữ ngoại lai vào trong giao tiếp tiếng Việt. Vì vậy các bạn trẻ cần tỉnh táo và sử dụng tiếng Anh hợp lý, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 12 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên