Bài tập Although, Despite, In spite of, However, Nevertheless lớp 7 có đáp án

Bài tập Although, Despite, In spite of, However, Nevertheless lớp 7 có đáp án

Tải xuống

Tài liệu Bài tập Although, Despite, In spite of, However, Nevertheless lớp 7 có đáp án trình bày khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, cách dùng cũng như bài tập có đáp án chi tiết nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện ngữ pháp và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 7.

CONNECTORS: ALTHOUGH, DESPITE/ IN SPITE OF/ HOWEVER/ NEVERTHELESS

A.  LÝ THUYẾT

1. Cụm từ và mệnh đề chỉ sự tương tác: in spite of/ despite và although

a. Cụm từ chỉ sự tương phản: in spite of/ despite ( mặc dù/ bất chấp)

- Chúng ta sử dụng cụm từ in spite of hoặc despite trước một danh từ hoặc một cụm danh từ

In spite of/ despite+ N/ cụm danh từ/ V-ing.

Ví dụ:

Despite/ in spite of being so young/ his young age, he performs excellently

( Mặc dù còn rất trẻ nhưng cậu ấy biển diễn rất xuất sắc)

b. Mệnh đề chỉ sự tương phản: though/ although/even though

Chúng ta sử dụng although/ though ( mặc dù) trước một mệnh đề mang nghĩa tương phản đối lập. 

Although/ Though/ Even though+ S+ V ( mệnh đề)

Ví dụ: 

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday

( Mặc dù thời tiết xấu, chúng tôi vẫn có một kì nghỉ hết sức tuyệt vời)

Even though I don’t like her, I try my best to help her

( Mặc dù không thích cô ấy, tôi vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ)

2. Từ chỉ sự tương phản: However/ nevertheless ( tuy nhiên)

However/ Nevertheless, S+ V

- However/ Nevertheless đứng ở giữa mệnh đề được ngăn cách với hai mệnh đề bởi dấu “,” và dấu “;” hoặc giữa dấu “.”và “,”

VD

She is young. However, she is very talented

( Cô ấy còn trẻ. Tuy nhiên cô ất rất tài năng)

It rained very hard; nevertheless, I went to school on time

( Trời mưa rất to, tuy nhiên, tôi đi học đúng giờ)

Ngoài ra, để nhất mạnh ý tương phản, đối nghicgh chúng ta có thể sử dụng như một trạng từ bổ sung cho một tính từ hoặc trạng từ khắc

                    However + adj+ S+ be, mệnh đề

                   However + adv+ S+ V, mệnh đề

VD:

However cold the weather is, I will go out now.

( Dù thời tiết lạnh thế nào đi nữa, tôi vẫn đi ra ngoài)

However quickly he ran, he didn’t go to school on time

( Dù có chạy nhanh thế nào thì anh ấy vẫn không đến trường đúng giờ)

B.    BÀI TẬP VẬN DỤNG

Ex 1: Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2.I went to see the film ______ feeling really tired.

3.I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

Key

1.Although

2.despite/ in spite of

3.although

4.Despite/In spite of

5.Although

 Exercise 2: Choose the correct answer (A, B, or C).

1. We adore winter ________ the cold.

A. in spite of

B. although

C. however

2. She went to bed early ________ she didn’t finish her work.

A. despite

B. although

C. however

3. ________ the fact that he is 23 years old, he is so childish.

A. In spite

B. Despite

C. However

4. I go to school by bus every day. ________, I don’t like it much.

A. Despite

B. Although

C. However

5. ________ Jim owns two cars, he rarely drives to work.

A. Despite

B. Although

C. However

6.

The athlete completed the race ________ his pain.

A. despite

B. although

C. nevertheless

7. Jane looks pretty. She, ________, seems to lack personality.

A. despite

B. although

C. nevertheless

8. ________ we have a slim chance to win, we won’t lose hope.

A. Despite

B. Although

C. However

9. ________ of his bad luck, he won the medal.

A. In spite

B. Despite

C. However

10. He is friendly ________ the fact that he’s very famous.

A. despite

B. although

C. however

Đáp án:

  1. A
  2. B
  3. B
  4. C
  5. B
  6. A
  7. C
  8. B
  9. A
  10. A

C . BÀI TẬP RÈN LUYỆN 

Exercise 1: Fill in the blanks with “although/ despite/ in spite of”.

1. ________________ she has a good look, everybody hates her.

2. Jane seldom sees Jim ________________ they go to the same school.

3. ________________ her illness, Jane went to work yesterday.

4. ________________ it was chilly outside, we went fishing.

5. ________________ working hard, Peter failed the test.

6. ________________ the difficulties, Sarah managed to solve the problem.

7. My grandfather was very strong ________________ his old age.

8. The children slept deeply ________________ the noise.

9. ________________ the high salary, Mary refused the job offer.

10. ________________ earning a high salary, Sara never wastes her money.

11. I find the film boring________________ many people like it.

12. ________________the bad weather, we went on our school picnic.

13. ________________the congestion, we weren’t late for the meeting.

14. ________________ he’s rich, he is always upset.

15. I couldn’t sleep________________ I was exhausted.

Ex 2: Rewrite the sentences without changing its meaning.

1. Although there was a traffic jam, he managed to arrive at the train station on time. (despite)

.........................................................................................................................

2. I don’t want to buy a new computer although I have enough money. (having)

.........................................................................................................................

3. Both of them usually go to school late although they don’t live far away from school. (spite)

.........................................................................................................................

4. My brother still went to school yesterday although he was sick. (sickness)

.........................................................................................................................

5. Although he looks healthy, he has a weak heart. (looking)

.........................................................................................................................

6. Despite the fact that Louis is not so rich, he often does charity. (although)

.........................................................................................................................

7. In spite of the awful weather, we enjoyed our party last night. (although)

.........................................................................................................................

8. She goes shopping every week although she has many clothes. (having)

.........................................................................................................................

Tải xuống

Xem thêm các bài học Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 đầy đủ, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7