Tiếng Anh 10 Smart World Unit 2 Lesson 3 (trang 18, 19)Lời giải bài tập Unit 2 lớp 10 Lesson 3 trang 18, 19 trong Unit 2: Entertainment and Leisure Tiếng Anh 10 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 2 Lesson 3 (trang 18, 19)

Quảng cáo

Let’s talk!

a (trang 18 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):In pairs: What do you do in your free time? Do you have any hobbies? (Bạn làm gì vào thời gian rảnh? Bạn có sở thích nào không?)

Gợi ý:

I often listen to music in my free time. I also like writing songs.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thường nghe nhạc vào thời gian rảnh. Tôi cũng thích viết những bài hát.

Listening

a (trang 18 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen to two teenagers talking about their hobby. What kind of talk is it? (Nghe hai thanh thiếu niên nói về sở thích của họ. Đây là kiểu trò chuyện gì?)

Quảng cáo


Bài nghe:

1. a presentation

2. an interview

Đáp án:

2. an interview

Nội dung bài nghe:

Interviewer: What's up, everybody? I'm here at Robot Battlezone, and I'm talking to Emma andSarah.

Emma: Hello.

Sarah: Hi. It's great talking to you.

Interviewer: Can you tell the listeners about your hobby?

Emma: Sure. We build robots and enter them in robot battles.

Interviewer: That's awesome! How did you get interested in robots?

Quảng cáo

Emma: Well, we both really love making things. We love science, too.

Interviewer: Does it cost you a lot of money? Robot building must be pretty expensive for students.

Emma: Hmm. I'm not so sure about that. I only spend about twenty dollars a month.

Sarah: Yeah, I don't think it's more expensive than a lot of other hobbies.

Interviewer: Do you spend a lot of your free time building robots?

Emma: We go to the club three times a week and on the weekends, too. I guess maybe tenhours a week.

Interviewer:What do you like best about your hobby?

Emma: Oh, the robot battles are the best. They're really exciting.

Quảng cáo

Sarah: Yeah, it's definitely the battles. Actually, we have a battle starting in about five minutes.

Interviewer: Well, I'm looking forward to watching it.Thank you so much for talking to me, and good luck!

Sarah: Thanks!

Hướng dẫn dịch:

Người phỏng vấn: Có chuyện gì vậy mọi người? Tôi ở đây tại Robot Battlezone, và tôi đang nói chuyện với Emma và Sarah.

Emma: Xin chào.

Sarah: Xin chào. Thật tuyệt khi nói chuyện với bạn.

Người phỏng vấn: Bạn có thể cho người nghe biết về sở thích của mình không?

Emma: Chắc chắn rồi. Chúng tôi chế tạo rô bốt và tham gia vào các trận chiến rô bốt.

Người phỏng vấn: Thật tuyệt vời! Làm thế nào bạn quan tâm đến robot?

Emma: Chà, cả hai chúng tôi đều rất thích làm mọi thứ. Chúng tôi cũng yêu thích khoa học.

Người phỏng vấn: Bạn có tốn nhiều tiền không? Chế tạo robot phải nói là khá đắt đối với sinh viên.

Emma: Hừm. Tôi không chắc lắm về điều đó. Tôi chỉ tiêu khoảng hai mươi đô la một tháng.

Sarah: Vâng, tôi không nghĩ nó đắt hơn nhiều thú vui khác.

Người phỏng vấn: Bạn có dành nhiều thời gian rảnh để chế tạo rô bốt không?

Emma: Chúng tôi đến câu lạc bộ ba lần một tuần và vào cuối tuần. Tôi đoán có thể mười giờ một tuần.

Người phỏng vấn: Bạn thích điều gì nhất về sở thích của mình?

Emma: Ồ, những trận chiến giữa robot là tuyệt nhất. Họ thực sự thú vị.

Sarah: Vâng, đó chắc chắn là những trận chiến. Trên thực tế, chúng tôi có một trận chiến bắt đầu trong khoảng năm phút nữa.

Người phỏng vấn: Chà, tôi rất mong được xem. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nói chuyện với tôi, và chúc may mắn!

Sarah: Cảm ơn!

b (trang 18 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Now, listen and circle a or b. (Bây giờ, nghe và khoanh vào a hoặc b.)

Bài nghe:

1. What is their hobby?

a. building robots

b. buying robots

2. Why do they like their hobby?

a. They love science.

b. They love fighting.

3. How much money do they spend on their hobby?

a. 200 dollars a month

b. 20 dollars a month

4. How much time do they spend on their hobby?

a. 3 hours a week

b. 10 hours a week

5. What's the best thing about their hobby?

a. the robot battles

b. the traveling

Đáp án:

1. a

2. a

3. b

4. b

5. a

Hướng dẫn giải:

1. Sở thích của họ là gì?

a. xây dựng rô bốt

b. mua rô bốt

2. Tại sao họ thích sở thích của họ?

a. Họ yêu khoa học.

b. Họ thích đấu nhau.

3. Họ giành bao nhiêu tiền cho sở thích của họ?

a. 200 đô la một tháng

b. 20 đô la một tháng

4. Họ giành bao nhiêu thời gian cho sở thích của họ?

a. 3 tiếng một tuần

b. 10 tiếng một tuần

5. Điều gì tuyệt nhấtvề sở thích của họ?

a. những trận chiến rô bốt

b. sự di chuyển

Reading

a (trang 18 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read the blog post and choose the best heading. (Đọc bài nhật ký và chọn tiêu đề hay nhất.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 2 Lesson 3 (trang 18, 19)

Đáp án:

2. WEEKEND FUN

Hướng dẫn dịch:

Ngày 15 tháng 1

Dò tìm kim loại là một sở thích tuyệt vời cho những ai quan tâm đến lịch sử. Lần đầu tiên tôi thử nó là sau khi tôi có một máy dò kim loại vào sinh nhật thứ mười của mình. Tôi đã tiết kiệm tiền của mình và mua một cái mới vào năm ngoái. Bây giờ tôi đã có một cái của riêng mình, tôi đi dò kim loại vào mỗi cuối tuần.

Tôi thường đi với bạn của tôi, Adam. Nó vui hơn khi đi cùng người khác vì bạn có người để nói chuyện cùng.

Nó có thể mất hàng giờ trước khi bạn tìm thấy thứ gì đó. Chủ nhật tuần trước, sau khi dành cả ngày để tìm kiếm, tôi chỉ tìm thấy một cái nútchai cũ. Vì vậy, không phải lúc nào bạn cũng tìm thấy kho báu!

Mọi người nghĩ đó là một thú vui đắt tiền, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chiếc máy dò kim loại cuối cùng tôi mua có giá hai trăm đô la. Nhưng ngoài điều đó, bạn chỉ cần một cái xẻng rẻ tiền và rất nhiều thời gian. Một số bạn bè của tôi nghĩ rằng nó nhàm chán, nhưng tôi không đồng ý. Tiếng ồn mà máy dò kim loại của bạn tạo ra khi nó tìm thấy thứ gì đó thực sự thú vị. Có rất nhiều lịch sử dưới lòng đất. Mùa hè năm ngoái, Adam và tôi đã tìm thấy một đồng tiền vàng rất cũ. Nó đã hơn một nghìn năm tuổi. Bây giờ nó đang ở Bảo tàng Lịch sử Oregon. Điều đó khá là tuyệt vời.

b (trang 18 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Now, read and answer the questions. (Bây giờ, đọc và trả lời câu hỏi.)

1. What kind of people would enjoy metal detecting?

2. How often does Jamie go metal detecting?

3. What's the most expensive part of Jamie's hobby?

4. What did Jamie and Adam find last summer?

Đáp án:

1. Metal detecting is a great hobby for people interested in history.

2. every weekend

3. the metal detector

4. an old gold coin

Hướng dẫn dịch:

1. Những người như thế nào thích phát hiện kim loại?

Phát hiện kim loại là một sở thích tuyệt vời cho những người có hứng thú với lịch sử.

2. Jamie có thường xuyên đi tìm kiếm kim loại không?

Mỗi cuối tuần

3. Phần đắt giá nhất trong sở thích của Jamie là gì?

Máy dò kim loại

4. Jamie và Adam đã tìm thấy cái gì vào mùa hè năm ngoái?

Một đồng tiền vàng cũ

c (trang 18 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):In pairs: If you found an old gold coin, what would you do with it? Why? (Làm việc theo nhóm: Nếu bạn tìm được một đồng xu vàng cổ, bạn sẽ làm gì với nó? Vì sao?)

Gợi ý:

If I found an old gold coin, I will collect it because I like collecting antique things.

Hướng dẫn dịch:

Nếu tôi tìm thấy một đồng xu vàng cổ, tôi sẽ thu thập nó bởi vì tôi thích thu thập đồ cổ.

Writing

a (trang 19 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read about conjunctions, then read Jamie's blog post again and underline the conjunctions of time. (Đọc về các liên từ, sau đó đọc lại bài đăng nhật ký của Jamie và gạch chân các liên từ về thời gian.)

Writing Skill

Using conjunctions to connect an event to a point in time

To connect an action or an event to a point in time,you should use conjunctions of time.

- We can use now that as a conjunction of time to say that something happens as a result of somethingelse. In informal speaking we can leave out that.

Now (that) he has a bike, he rides his bike every morning.

- We use before and after to talk about the order of events in the past or future.

She'll pick you up before she comes here.

(Event1) (Event2)

After she comes here, she'll pick you up.

(Event2) (Event1)

- Before and after can come at the beginning or in the middle of a sentence.

Before she comes here, she'll pick you up.

She'll pick you up after she comes here.

Hướng dẫn dịch:

Kĩ năng viết

Sử dụng các liên từ để kết nối một sự kiện với một thời điểm

Để kết nối một hành động hoặc một sự kiện với một thời điểm, bạn nên sử dụng các liên từ về thời gian.

- Chúng ta có thể sử dụng Bởi vì như là một liên từ thời gian để nói rằng một cái gì đó xảy ra là kết quả của một cái gì đó khác. Trong văn cảnh nói chuyện không trang trọng, chúng ta có thể bỏ qua điều that.

Bời vì anh ấy có một chiếc xe đạp, anh ấy đạp xe mỗi sáng.

- Chúng ta sử dụng beforeafter để nói về thứ tự của các sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai.

Cô ấy sẽ đón bạn trước khi cô ấy đến đây.

(Sự kiện1) (Sự kiện2)

Sau khi cô ấy đến đây, cô ấy sẽ đón bạn.

(Sự kiện2)(Sự kiện1)

- Before (trước khi) và after (sau khi) có thể đứng ở đầu hoặc giữa câu.

Trước khi đến đây, cô ấy sẽ đón bạn.

Cô ấy sẽ đón bạn sau khi cô ấy đến đây.

Đáp án:

I first tried it after I got a metal detector for my tenth birthday.

Now that I have my own one, I go metal detecting every weekend.

Last Sunday, after I spent the whole day looking, I only found an old bottle top.

Hướng dẫn dịch:

Lần đầu tiên tôi thử nó sau khi tôi có một máy dò kim loại vào sinh nhật thứ mười của mình.

Bây giờ tôi đã có một cái của riêng mình, tôi đi dò kim loại vào mỗi cuối tuần.

Chủ nhật tuần trước, sau khi dành cả ngày trời để tìm kiếm, tôi chỉ tìm thấy một cái nútchai cũ.

b (trang 19 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):Combine two sentences using the conjunctions in brackets. Delete then when necessary. (Nối hai câu sử dụng liên từ trong ngoặc. Bỏ then khi cần.)

1. I spend half an hour doing exercise. Then, I have breakfast. (before)

-> Before I have breakfast, I spend half an hour doing exercise.

2. My exams are over. I can go on vacation with my family. (now that)

3. I prefer to do my exercises. Then, I have breakfast. (before)

4. My mom made breakfast. Then, she went to work. (after)

5. I love cooking. I'm old enough to use the kitchen. (now that)

Đáp án:

2. Now that the exams are over, I can go on vacation with my family.

3. I prefer to do my exercises before I have breakfast./Before I have breakfast, I prefer to do myexercises.

4. After my mom made breakfast, she went to work./My mom went to work after she made breakfast.

5. I love cooking now that I'm old enough to use the kitchen./ Now that I'm old enough to use thekitchen, I love cooking.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi dành nửa giờ để tập thể dục. Sau đó, tôi ăn sáng.

-> Trước khi ăn sáng, tôi dành nửa giờ để tập thể dục.

2. Kỳ thi của tôi đã qua. Tôi có thể đi nghỉ dưỡng với gia đình.

-> Bởi vì các kỳ thi đã kết thúc, tôi có thể đi nghỉ với gia đình.

3. Tôi thích tập thể dục hơn. Sau đó, tôi ăn sáng.

-> Tôi thích tập bài trước khi ăn sáng. Trước khi ăn sáng, tôi thích tập bài hơn.

4. Mẹ tôi làm bữa sáng. Sau đấy, bà ấy đi làm.

-> Sau khi mẹ tôi làm bữa sáng, cô ấy đã đi làm. / Mẹ tôi đi làm sau khi cô ấy làm bữa sáng.

5. Tôi thích nấu ăn. Tôi đủ lớn để sử dụng bếp.

-> Tôi thích nấu ăn vì tôi đã đủ lớn để sử dụng nhà bếp. Bởi vì tôi đã đủ lớn để sử dụng nhà bếp nên tôi thích nấu ăn.

Speaking

a (trang 19 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): You are talking to a new classmate about hobbies. In pairs:Ask your partner and fill in the table with their answers.(Bạn đang nói chuyện với một người bạn cùng lớp mới về sở thích. Làm việc theo cặp: Hỏi bạn cùng bàn của bạn và điền vào bảng câu trả lời của họ.)

Gợi ý:

- What’s your hobby?

- My hobby is doing aerobics.

- Why do you like it?

- Because it’s interesting.

- How much money do you spend on it?

- About 800,000 VND a month.

- How much time do you spend on it?

- I often spend 2 hours a day, 3 days a week on it.

- What’s the best thing about your hobby?

- It helps me burn my energy and keep fit.

- What kind of people would you enjoy it?

- People who want to keep fit would enjoy it.

Hướng dẫn dịch:

- Sở thích của bạn là gì?

- Sở thích của tôi là tập thể dục nhịp điệu.

- Tại sao bạn thích nó?

- Bởi vì nó thú vị.

- Bạn chi bao nhiêu tiền cho nó?

- Khoảng 800.000 đồng một tháng.

- Bạn dành bao nhiêu thời gian cho nó?

- Tôi thường dành 2 giờ mỗi ngày, 3 ngày một tuần cho nó.

- Điều tốt nhất về sở thích của bạn là gì?

- Nó giúp tôi đốt cháy năng lượng và giữ dáng.

- Những người như thế nào sẽ thích nó?

- Những người muốn giữ dáng sẽ thích nó.

b (trang 19 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):Fill in the table with your own answers. (Điền vào bảng với câu trả lời của bạn.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 2 Lesson 3 (trang 18, 19)

Gợi ý:

My friend

Me

What’s yourhobby?

doing aerobics

playing football

Why doyoulikeit?

interesting

interesting and entertaining

How much money do you spend on it?

about 800,000 VND a month

about 1 million for a ball and a pair of trainers.

How much time do you spend on it?

2 hours a day, 3 days a week

2 hours a day, 3 days a week

What’s the best thing about your hobby?

burn energy and keep fit

keep healthy and keep fit

What kind of people would enjoy it?

people who want to keep fit

people who like team sports

Hướng dẫn dịch:

Bạn của bạn

Tôi

Sở thích của bạn là gì?

tập thể dục nhịp điệu

chơi bóng đá

Tại sao bạn thích nó?

thú vị

thú vị và giải trí

Bạn chi bao nhiêu tiền cho nó?

khoảng 800,000 vnd mỗi tháng

khoảng 1 triệu cho 1 quả bóng và 1 đôi giày thể thao

Bạn dành bao nhiêu thời gian cho nó?

2 giờ một ngày, 3 ngày một tuần

2 giờ một ngày, 3 ngày một tuần

Điều tốt nhất về sở thích của bạn là gì?

đốt cháy năng lượng và giữ dáng

giữ sức khỏe và giữ dáng

Những người như thế nào bạn sẽ thích nó?

những người muốn giữ dáng

những người thích thể thao đồng đội

Let’s Write!

(trang 19 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Now, write a blog post about your hobby. Use the Feedback form to help you. Write 120 to 150 words. (Bây giờ, hãy viết một bài đăng nhật ký về sở thích của bạn. Sử dụng Thông tin phản hồi để giúp bạn. Viết 120 đến 150 từ.)

Gợi ý:

My hobby is playing football. I often play football with my friends about 2 hours a day, 3 days a week onthe field near my house. I spend about 1 million for a ball and a pair of trainers. A lot of people think football is just suitable for men, but it’s been my passion since I was in primary school. Actually, at first, my family doesn’t support me to play this kind of sport because it’s dangerous especially with girls like me. Fortunately, I haven’t met any serious injuries since I followed this passion. Not only do I play football for fun, but I also have participated in several competitions and acquired some achievements. I find it very interesting and entertaining. It also helps me improve my health and keep fit.

Hướng dẫn dịch:

Sở thích của tôi là chơi bóng đá. Tôi thường chơi bóng với bạn bè khoảng 2 giờ một ngày, 3 ngày một tuần trên sân gần nhà. Tôi chi khoảng 1 triệu cho một quả bóng và một đôi huấn luyện viên. Nhiều người nghĩ bóng đá chỉ phù hợp với nam giới, nhưng đó là niềm đam mê của tôi từ khi tôi còn học tiểu học. Thực ra, ban đầu, gia đình tôi không ủng hộ tôi chơi môn thể thao này vì nó rất nguy hiểm, đặc biệt là với những cô gái như tôi. May mắn thay, tôi chưa gặp bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào kể từ khi theo đuổi đam mê này. Tôi không chỉ chơi bóng để giải trí mà còn tham gia một số cuộc thi và đạt được một số thành tích. Tôi thấy nó rất thú vị và rất vui. Nó cũng giúp tôi tăng cường sức khỏe và giữ dáng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 iLearn Smart World hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên