Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening (trang 24) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 10 Listening trang 24 trong Unit 2: Humans And The Environment Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening (trang 24) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 24 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi)

What are they doing? Why?

Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening (trang 24) | Tiếng Anh 10 Global Success

Gợi ý:

They are picking up rubbish, bottles, plastic bags … to keep the environment clean. (Họ đang nhặt rác, chai lọ, túi ni lông… để giữ cho môi trường trong sạch.)

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen to an announcement about a Go Green Weekend event and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Nghe thông báo về sự kiện Go Green Weekend và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Bài nghe:

1. At the club meeting, the speaker only talks about the teams and activities.

2. The Clean-up Team will pick up rubbish in the central market.

3. Both students and local people will take part in the event.

4. A report of the event will be produced by the Media Team.

Lời giải:

1. T

2. F

3. T

4. T

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Welcome to our club meeting. As you know, we are organising a Go Green Weekend event next Sunday. Before presenting the event schedule, let me briefly tell you about the teams and activities. There will be three teams. Each team will take care of one specific task.

The Clean-up Team will be responsible for cleaning the central park in our town. They will pick up rubbish, bottles, plastic bags, anything that's lying around. They will also water small trees and flowers in the park.

The Donation Team will collect used items from local people. Then they will have to sort and put them into the correct bags. This will make delivery much easier and will also help reach the people who need these items quickly.

The Media Team will be responsible for reporting on the event. They will take photos of the activities during the event and post them on the club's website. They will also write a report which will summarise the results of the event and make suggestions for other club activities in the future.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với cuộc họp câu lạc bộ của chúng tôi. Như bạn đã biết, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện Go Green Weekend vào Chủ nhật tới. Trước khi trình bày lịch trình sự kiện, hãy để tôi nói sơ qua về các đội và các hoạt động. Sẽ có ba đội. Mỗi đội sẽ đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể.

Đội Dọn dẹp sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp công viên trung tâm trong thị trấn của chúng tôi. Họ sẽ nhặt rác, chai lọ, túi ni lông, bất cứ thứ gì nằm xung quanh. Họ cũng sẽ tưới cây nhỏ và hoa trong công viên.

Đội Quyên góp sẽ thu thập các vật phẩm đã qua sử dụng từ người dân địa phương. Sau đó, họ sẽ phải phân loại và cho chúng vào đúng các túi. Điều này sẽ giúp việc giao hàng dễ dàng hơn nhiều và cũng sẽ giúp tiếp cận những người cần những mặt hàng này một cách nhanh chóng.

Đội Truyền thông sẽ chịu trách nhiệm đưa tin về sự kiện này. Họ sẽ chụp ảnh các hoạt động trong sự kiện và đăng lên trang web của câu lạc bộ. Họ cũng sẽ viết một báo cáo tóm tắt kết quả của sự kiện và đưa ra đề xuất cho các hoạt động khác của câu lạc bộ trong tương lai.

3 (trang 24 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording (Nghe lại và hoàn thành mỗi khoảng trống trong bảng với MỘT từ trong bản ghi âm)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening (trang 24) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. park

2. plastic

3. sort

4. post

5. suggestions

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening (trang 24) | Tiếng Anh 10 Global Success

4 (trang 24 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss the following question (Làm việc nhóm. Thảo luận về câu hỏi sau đây)

If you have to organise a green event in your area, what will you do?( Nếu bạn phải tổ chức một sự kiện xanh trong khu vực của bạn, bạn sẽ làm gì?)

Gợi ý:

If I have to organise a green event in my area, it will be a “Recycle to live greener” event. There will be two teams for this event, Sorting Team and Recycling Team. I will be the speaker to talk about the teams and the activities. The Sorting Team will be responsible for sorting trash and the Recycling Team will be in charge of recycling things. Everyone living in my area will take part in this event despite their age and job.

Hướng dẫn dịch:

Nếu tôi phải tổ chức một sự kiện xanh trong khu vực của mình, đó sẽ là một sự kiện “Tái chế để sống xanh hơn”. Sẽ có hai đội cho sự kiện này, Đội phân loại và Đội tái chế. Tôi sẽ là diễn giả nói về các đội và các hoạt động. Nhóm Phân loại sẽ chịu trách nhiệm phân loại rác và Nhóm Tái chế sẽ phụ trách tái chế đồ vật. Mọi người dân sống trong khu vực của tôi sẽ tham gia sự kiện này bất kể tuổi tác và công việc của họ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-your-body-and-you.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên