Tiếng Anh 10 Unit 9 Reading (trang 103) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 9 lớp 10 Reading trang 103 trong Unit 9: Protecting The Environment Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 9.

Tiếng Anh 10 Unit 9 Reading (trang 103) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 103 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Look at the pictures and answer the following question. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời câu hỏi sau.)

Tiếng Anh 10 Unit 9 Reading (trang 103) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

a. Cutting natural forests (chặt phá rừng tự nhiên)

b. Polar ice melting (băng tan)

Quảng cáo

c. Air pollution (ô nhiễm không khí)

d. Hunting animals (săn bắt động vật)

2 (trang 103 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text and choose the best title for it (Đọc văn bản và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó)

The environment we live in is facing many serious problems. We need to be aware of these problems so that we can find ways to protect nature.

A. Global warming is the rise in the average temperature of the earth's atmosphere. It is one of the biggest issues facing humans today. It can have serious consequences such as rising sea levels, polar ice melting, and extreme weather events like floods or heatwaves.

B. Another environmental problem is the cutting and clearing of natural forests. The loss of forests can have a negative impact on the environment. It can damage the natural habitats of many animals and put wildlife in danger. It can also destroy the natural soil and lead to climate change.

Quảng cáo

C. Air pollution is also a serious problem. It is mainly caused by waste gases that come out of vehicles, machines, or factories. When these harmful gases combine with the water in the air, they come down as rain or snow, which can damage all forms of life. In addition, this problem leads to global warming and climate change. It is also a major cause of respiratory diseases or even lung cancer.

D. Around the world, the number of endangered animals is rising. Many of them disappear because of pollution and climate change. In addition, humans illegally hunt and kill animals, and catch too many fish at once. This is upsetting the natural balance of ecosystems, which can be harmful to all living and non-living things.

Hướng dẫn dịch:

Môi trường chúng ta đang sống đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cần nhận thức rõ những vấn đề này để có thể tìm cách bảo vệ thiên nhiên.

A. Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của khí quyển trái đất. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt ngày nay. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao, băng tan ở vùng Cực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt hoặc sóng nhiệt.

B. Một vấn đề môi trường khác là chặt phá rừng tự nhiên. Việc mất rừng có thể có tác động tiêu cực đến môi trường. Nó có thể làm hỏng môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật và khiến động vật hoang dã gặp nguy hiểm. Nó cũng có thể phá hủy đất tự nhiên và dẫn đến biến đổi khí hậu.

Quảng cáo

C. Ô nhiễm không khí cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do khí thải thoát ra từ xe cộ, máy móc hoặc nhà xưởng. Khi những khí độc hại này kết hợp với nước trong không khí, chúng sẽ tạo thành mưa hoặc tuyết, có thể gây hại cho mọi dạng sống. Ngoài ra, vấn đề này còn dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Nó cũng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường hô hấp hay thậm chí là ung thư phổi.

D. Trên khắp thế giới, số lượng các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang tăng lên. Nhiều người trong số họ biến mất vì ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, con người săn bắt và giết động vật một cách bất hợp pháp, và đánh bắt quá nhiều cá cùng một lúc. Điều này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên của các hệ sinh thái, có thể gây hại cho tất cả các sinh vật sống và phi sinh vật.

a. Environmental problems: What are they?

b. Environmental protection: How important is it?

c. Environmental solutions: How practical are they?

Lời giải: A (Các vấn đề về môi trường: Chúng là gì?)

3 (trang 103 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text again and decide which paragraph contains the following information. (Đọc lại văn bản và quyết định đoạn văn nào chứa thông tin sau.)

Tiếng Anh 10 Unit 9 Reading (trang 103) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. C 2. B 3. A 4. D

Hướng dẫn dịch:

1. một ví dụ về các chất độc hại trong không khí và nước

2. một trong những lý do phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã

3. sự gia tăng mực nước biển trên thế giới

4. ảnh hưởng của săn bắt trái phép đối với hệ sinh thái

4 (trang 103 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences with the information from the text. Use no more than TWO words for each answer. (Hoàn thành các câu với thông tin từ văn bản. Sử dụng không quá HAI từ cho mỗi câu trả lời.)

1. Global warming can cause extreme _______ such as floods or heatwaves.

2. The natural _______ of many animals can be destroyed in the process of cutting down forests.

3. One of the main causes of air pollution is _______ produced by machines and factories.

4. When many animals disappear, this damages the natural balance of _______.

Lời giải:

1. weather events 2. habitats 3. waste gases 4. ecosystem

Giải thích:

1. Thông tin: It can have serious consequences such as rising sea levels, polar ice melting, and extreme weather events like floods or heatwaves.

2. Thông tin: It can damage the natural habitats of many animals and put wildlife in danger.

3. Thông tin: It is mainly caused by waste gases that come out of vehicles, machines, or factories.

4. Thông tin: This is upsetting the natural balance of ecosystems, which can be harmful to all living and non-living things.

Hướng dẫn dịch:

1. Trái đất nóng lên có thể gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt hoặc sóng nhiệt.

2. Môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật có thể bị phá hủy trong quá trình chặt phá rừng.

3. Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là các khí thải do máy móc, nhà máy sản xuất.

4. Khi nhiều loài động vật biến mất, điều này làm hỏng sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái.

5 (trang 103 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss the question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi.)

Which of the problems mentioned in the text do you think is the most serious in Viet Nam? 

Lời giải:

In my opinion, air pollution is the most serious environmental problem in Viet Nam, especially in big cities. It affects our health directly because the polluted air we breathe in may cause health problems such as respiratory diseases or even death.

Hướng dẫn dịch:

- Theo bạn, vấn đề nào được đề cập trong văn bản là nghiêm trọng nhất ở Việt Nam?

- Theo tôi, ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta vì không khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như các bệnh về đường hô hấp, thậm chí là tử vong.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-preserving-the-environment.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên