Unit 16 lớp 11: ReadingUnit 16: The Wonders of the World

A. Reading (Trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Quảng cáo

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions. (Dưới đây là hai kì quan nổi tiếng do con ngời tạo ra. Nhìn vào chúng và trả lời các câu hỏi.)

1. Can you name these two wonders of the world? (Bạn có thể nói tên của hai kì quan thế giới này không?)

=> These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

2. Where do you think they are located? (Bạn nghĩ rằng chúng ở đâu?)

=> The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, and the Taj Mahal in India.

3. What do you know about them? (Bạn biết gì về chúng?)

=> They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. And the Taj Mahal was built from 1630 to 1652 by an Indian king.

Quảng cáo

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was to serve as a tomb when he died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to steal the treasures and belongings there. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period. First, the site was prepared and then the huge blocks of stone were transported and put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only to be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids to build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west bank of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Hướng dẫn dịch:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim Tự Tháp Giza do đức vua Ai Cập Khufu xây khoảng năm 2560 trước công nguyên. Kim Tự Tháp khổng lồ bằng đá này có mục đích dùng làm lăng tẩm khi ông chết và để bảo vệ khu vực mộ khỏi sự tàn phá của thời tiết và khỏi những tên trộm có thể lấy đi kho báu và đồ đạc được chôn theo ở đó. Người ta tin là Đại Kim Tự Tháp đã được xây dựng trong thời gian hơn 20 năm. Trước tiên, người ta chuẩn bị địa điểm xây dựng và sau đó các khối đá lớn được vận chuyển tới và dựng lên.

Khi được xây dựng xong, Đại Kim Tự Tháp cao 147 mét, đặt trên một nền vuông có diện tích 230 mét vuông. Nó được xếp vào loại cấu trúc cao nhất trên trái đất trong hơn 43 thế kỷ, và chỉ bị thua về chiều cao vào thế kỷ 19 sau công nguyên, cấu trúc này bao gồm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối cân nặng chừng 2,5 tấn. Người ta cho rằng số lượng khối đá dùng để xây 3 Kim tự Tháp đó đủ để xây một bức tường cao 3 mét và dày 0,3 mét quanh nước Pháp.

Mặc dù người ta không biết bằng cách nào các khối đá đã được dựng lên, nhưng có nhiều giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết cho rằng có một đường dốc thẳng hay hình xoắn ốc được dựng lên khi tiến hành xây Kim Tự Tháp. Giả thuyết thứ hai cho rằng các khối đá được nâng lên và đặt vào vị trí do hàng ngàn đòn tay khổng lồ.

Ngày nay Đại Kim Tự Tháp Giza bị đóng cửa, cùng với các Kim Tự Tháp khác ở khu du lịch của Cao Nguyên Giza trên bờ tây sông Nile. Cũng trong khu vực ấy có viện bảo tàng nơi đặt chiếc thuyền Mặt Trời, chỉ vừa được khám phá năm 1954 gần cạnh phía nam của Kim Tự Tháp. Chiếc thuyền được tin là đã được dùng để vận chuyển thi hài đức vua Khufu trong chuyến du hành cuối cùng của ông trên mặt đất trước khi được chôn cất vào bên trong Kim Tự Tháp.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. tomb2. wonder3. ramp
4. chamber5. mysterious6. spiral
Quảng cáo

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built? (Đại Kim Tự Tháp Giza được đặt ở đâu và được xây dựng khi nào?)

=> It is located on the west bank of the River Nile and it was built around the year 2560 B.C.

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza? (Chiều cao và độ rộng của Đại Kim Tự Tháp Giza?)

=> It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid? (Mục đích của kim tự tháp lớn bằng đá này là gì?)

=> The purpose of this huge stone Pyramid was to serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to steal the treasures and belongings there.

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid? (Những con người Ai Cập cổ đại đã xây dựng Đại Kim Tự Tháp này như thế nào?)

=> It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lift and place the blocks of stone.

5. According to the passage, what is the boat believed to have been used for? (Theo đoạn văn, người ta tin rằng chiếc thuyền được sử dụng để làm gì?)

=> The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Task 3. Scan the text and say what the following words refer to. (Đọc lướt đoạn văn và nói những từ sau đề cập đến cái gì.)

Gợi ý:

who (line 4) refers to the thieves

it (line 8) refers to the Great Pyramid

it (line 9) refers to the Great Pyramid

each (line 12) refers to the blocks of stone

Quảng cáo

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss the question: Which of the wonders of the world do you prefer and why? (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: Bạn thích kì quan thế giới nào và tại sao?)

Hội thoại mẫu:

A: Which of the wonders of the world do you prefer and why?

B: I prefer Ha Long Bay.

A: Why?

B: Because it is very beautiful and it makes me feel proud of my country.

Reasons:

   + It is very beautiful/wonderful/mysterious/special.

   + It makes me feel proud of my country. (Ex: Ha Long Bay.)

   + It helps me to know much about history.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 16

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-the-wonders-of-the-world.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên