Unit 11 lớp 6: A Closer Look 1Unit 11: Our greener world

A Closer Look 1 (phần 1 - 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C. (Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho phù hợp.)

Quảng cáo

2. Write a word in the box under each picture. (Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.)

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
1. rubbish 2. plastic bags3. glass4. plastic bottle 5. can
6. noise 7. paper 8. bulb9. water 10. clothes
Quảng cáo

3. Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group. (Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm. )

ReduceReuseRecycle
plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paperplastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulbplastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb

4. Listen to the 'Three Rs' song, and then sing along. (Nghe bài hát "3R" sau đó hát theo.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Giảm bớt,tái sử dụng,tái chế

Tái chế,tái chế

Giảm bớt,tái sử dụng,tái chế

Thật là đơn giản quá đi

Chỉ cần giảm tiếng ồn

Và tái sử dụng các loại chai lọ cũ

Tái chế những đồ thủy tinh vỡ

Thật là đơn giản quá đi.

Quảng cáo

5. Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced. (Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến cách phát âm các từ gạch dưới. )

Bài nghe:

6. Listen again and put the words in the correct column. (Nghe lại và đặt các từ vào cột thích hợp.)

Bài nghe:

/a://ᴂ/

Fast

Plastic

Glass

Dance

Answer

afternoon

Had

Bag

Apple

activity

7. Read the conversation. Write /a:/ or /ᴂ/ each underlined letter. (Đọc bài đàm thoại. Viết /a:/ hay /ᴂ/ bên dưới mỗi chữ cái được gạch dưới sao cho phù hợp.)

/a:/: class, ask, father

/ᴂ/: stand, have, that.

Hướng dẫn dịch:

Vy: Ba chữ R thay thế cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức một cuộc thi viết.Chúng ta phải viết về môi trường.

Mi: Mình hiểu. Tại sao bạn không viết về 3R?

Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vi vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

Quảng cáo

8. Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate. (Nghe bài hội thoại và kiểm tra câu trả lời của em. Thực hành bài đàm thoại với bạn học. )

Bài nghe:

Tape script

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.

Vy: Our class is organising a writing contest. We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 11 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-our-greener-world.jsp